22.00 - Hírek - Szabad Európa Rádió - 1956

2011. november 04. 22:00 - nemzetikonyvtar

1956.11.04. 22.00

Itt a Szabad Európa Rádiója a 16, 19, 25 és 41 méteres rövidhullámon, valamint a 417 méteres középhullámon. A pontos idő 22 óra. Most híreket mondunk.

A Szabad Európa Rádió adásának részlete az alkalmazás bal szélére kattintva meghallgatható:


New Yorkban ezekben a percekben ül össze az ENSZ Közgyűlése a magyar kérdés megvitatására. Kéthly Anna Nagy Imre kormányának egyetlen, szabad földön lévő képviselője ma repülőgépen elindult New Yorkba, hogy megjelenjék az ENSZ Közgyűlése előtt. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa, mint ismeretes, ma reggel rendkívüli ülésen foglalkozott a szovjet orvtámadással. Lodge amerikai küldött javaslatot terjesztett a bizottság elé, amely felhívta a Szovjetuniót, szüntessen be minden beavatkozást a magyar belügyekbe, és vonja ki csapatait az országból.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának kilenc tagja szavazott az amerikai javaslat mellett. Jugoszlávia tartózkodott a szavazástól, míg a Szovjetunió vétót emelt a tanács többségének döntése ellen. Ekkor határozták el, hogy az ügyet a közgyűlés rendkívüli ülése elé terjesztik, ahol a nagyhatalmaknak nincs vétójoguk. Az ENSZ Közgyűlésének elmúlt éjszakai és a Biztonsági Tanács ma hajnali üléséről szóló távirati irodai jelentések arról számoltak be, hogy a világszervezet delegációi körében villámcsapásként hatott a magyarországi események híre. A közgyűlés a hajnali órákig tárgyalta az egyiptomi helyzetet, amikor hirtelen megérkezett a magyarországi szovjet támadás híre. A küldöttek, akik a hosszú vita vége felé teljesen kimerült állapotban hazafelé készültek, általános megdöbbenéssel fogadták a hírt.
Az amerikai televíziós állomások éppen Szoboljev szovjet küldött beszédét közvetítették, amelyben Angliát és Franciaországot támadta a közel-keleti fejlemények miatt, amikor a televízió megszakította Szoboljev felszólalásának közvetítését, és bejelentette a magyar nép elleni szovjet orvtámadást. A távirati irodai jelentések beszámolója szerint a Közgyűlésen rendkívül izgatottá vált a hangulat, és a delegátusok ideges zsongása váltotta fel az addig fáradt légkört.
Amikor Walker ausztráliai delegátus az emelvényre lépett, hogy felolvassa a közgyűlés tagjainak az első budapesti jelentéseket, szavait halálos csend kísérte. A közgyűlés a szokásoktól egészen eltérően tomboló tapsviharral fogadta azt a bejelentést, hogy a Biztonsági Tanács félóra múlva összeül a magyarországi helyzet megtárgyalására. Maga a Biztonsági Tanács ülése, amelyen a szovjet delegátus vétó alkalmazásával megakadályozta a tanács érvényes határozathozatalát, feszült légkörben folyt le. Lodge amerikai delegátus, majd őt követően a szabadvilág többi küldöttei remegő hangon fejtették ki álláspontjukat és adtak kifejezést megbotránkozásuknak. A közgyűlés és a Biztonsági Tanács üléséről szóló tudósítások egyhangúlag azt állapítják meg, hogy a szovjet kormány mindazt, amit a szabad világ felé a legutolsó évek alatt nagy gonddal kiépített, egycsapással szétrombolta. A tudósítások szerint a ma esti ülést, amelyen a világszervezet rendkívüli közgyűlése a magyar helyzettel foglalkozik, világszerte óriási érdeklődés előzi meg.

A Magyarországra bevonult szovjet csapatok ma reggeli orvtámadása következtében rendkívül súlyos harcokra került sor Budapesten és a vidéken. A szovjet csapatok bejelentés nélküli, alattomos támadásukat nehézfegyverekkel indították meg. Nehéz-harckocsikat, továbbá lángszórókat vetettek a küzdelembe, tüzérséggel lőtték az épületeket és repülőgépeik is részt vettek a támadásban. A szabadságharcosok alig rendelkeztek nehézfegyverekkel, de végsőkig menő elszántsággal és bátorsággal szállottak szembe a szovjet túlerővel. A szabadságharcosok kezén lévő rádióállomások ismét felhívást intéztek a szabadvilág népeihez és az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez, sürgős segítséget kérve a magyar nép tragikus óráiban. A szabadvilág rádióállomásai továbbították a magyar szabadságharcosok felhívását. A szovjet haderő indokolatlan és brutális támadása iszonyatot keltett a világ minden részében. A Szovjetunió eljárását mindenütt a legmélyebb felháborodással ítélték el.

A Svéd Vöröskereszt felhívást intézett a Szovjet Vöröskereszthez. Utalt a genfi konvencióra, amely védelmet biztosít háború idején a polgári lakosságnak. Felhívta a Szovjet Vöröskeresztet, hasson oda, hogy a genfi egyezmény a magyarországi szovjet csapatok fellépésénél is érvényesüljön. Egyidejűleg engedélyt kért a szovjet hatóságoktól arra, hogy a Svéd Vöröskereszt megfigyelőket küldhessen Budapestre. Eisenhower elnök sürgős üzenetet küldött Bulganyin szovjet miniszterelnökhöz. Üzenetében mélységes megdöbbenését nyilvánította a magyar nép ellen intézett szovjet támadás miatt. Felkérte Bulganyint, azonnal rendelje vissza a szovjet csapatokat Magyarországról.

Adenauer kancellár ma este a német rádióállomások által közvetített beszédben emlékezett meg a tragikus magyar helyzetről. Rámutatott arra, hogy a magyar népet az utolsó évtized során rabságban tartották. A magyarság most kísérletet tett arra, hogy széttörje láncait. Már-már úgy látszott, hogy a magyar nép elérte azt a szabadságot és függetlenséget, amelyre vágyakozott. A dolog azonban más fordulatot vett. A szovjet hadsereg, amely sohasem adta fel imperialista céljait, támadásra indult, hogy a magyar szabadságharcot erőszakkal letörje. A szovjet hadsereg a civilizált világ szokásait meghazudtoló módon járt el, amikor tárgyalásokat kezdett a magyar kiküldöttekkel, azt a látszatot keltve, mintha a zöld asztalnál akarná a fennálló problémákat rendezni. A tárgyalások még folyamatban voltak, amikor a szovjet hadsereg az erőszak eszközéhez folyamodott. Adenauer kancellár ezután legmélyebb együttérzését és részvétét fejezte ki a szerencsétlenségbe döntött magyar népnek. Kijelentette, hogy amit Németország megtehet a magyar üggyel kapcsolatban, az meg fog történni. Adenauer kancellár egyébként Brentano külügyminiszter és Strauss nemzetvédelmi miniszterrel egymás után tárgyal a nyugatnémet politikai élet vezető személyiségeivel. A képviselőház ügyrendi bizottsága holnap megbeszélést tart annak eldöntésére, szükséges-e a magyarországi események folytán a nyugatnémet törvényhozást rendkívüli külügyi vitára összehívni. A külföldön, főleg a Távol-Keleten, úton lévő nyugatnémet törvényhozókat táviratilag kérték fel, hogy haladéktalanul térjenek vissza Bonnba. Adenauer kancellárnak holnap kellett volna négynapos hivatalos látogatásra Párizsba utaznia. Adenauer a hivatalos jellegű látogatás helyett [csak villámmegbeszélésre utazik Párizsba, ahol két napot tölt.]

A kancellár a magyarországi és az egyiptomi helyzetet fogja a francia kormányférfiakkal megvitatni. Krone képviselő, a nyugatnémet kereszténydemokrata párt parlamenti csoportjának elnöke kijelentette, hogy a nemzetközi helyzet komolysága folytán szükséges a németkérdés sürgős újra megvizsgálása. A szociáldemokrata ellenzék helyettes elnöke a Magyarország elleni szovjet agressziót az emberiség elleni bűncselekménynek nevezte. A Szabaddemokrata Párt közleményt adott ki, amelyben sürgeti, hogy nyugati államférfiak utazzanak haladéktalanul Moszkvába és tegyenek lépéseket a magyar nemzet érdekében. A menekültügyek minisztériumának szóvivője a nyugatnémet ifjúság által Magyarország mellett Frankfurtban rendezett tüntetőgyűlésen kijelentette, hogy kelet és nyugat békés együttélésének elmélete a szovjet csapatok brutális beavatkozása folytán megdőlt. Nyugat-Berlinben a középületeken a magyar szabadságharc áldozatai iránti kegyeletből a zászlókat félárbocra helyezték.

Stevenson, az amerikai Demokrata Párt vezetője és elnökjelöltje távirati úton hívta fel Eisenhower elnököt, tegyen lépéseket annak érdekében, hogy az ENSZ megfigyelőket küldjön Magyarországra. "A legnagyobb megdöbbenéssel értesültem a magyar nép ellen intézett brutális és áruló szovjet támadásról - írja Stevenson. Nagy Imre, Magyarország miniszterelnöke segítségért folyamodott az ENSZ-hez, ezért javaslom, hogy hívják életre újra az ENSZ 1950-ben létesített Fegyverszüneti Ellenőrző Bizottságát, és ennek keretében mielőbb küldjenek ENSZ- megfigyelőket Magyarországra, és minden olyan más országba is, ahol az ENSZ- megfigyelők jelenléte előmozdíthatja a béke biztosítását" - írja Eisenhower elnökhöz intézett táviratában Stevenson demokrata párti elnökjelölt. Pineau francia külügyminiszter rádiószózatban fordult a francia néphez. Egész Franciaország - mondotta Pineau, csodálattal hajol meg a magyar nemzet előtt, amely kész meghalni függetlenségéért. Elérkezett a pillanat, hogy felébredjen az egész emberiség lelkiismerete, és felemelje szavát azok érdekében, akik utolsó leheletükig harcolnak az emberi szabadságjogokért.

Martino olasz külügyminiszter táviratot intézett Nehru miniszterelnökhöz. A bandungi értekezleten elfogadott határozatokra hivatkozott, amelyek tiltják az idegen államok belügyeibe való beavatkozást. Az olasz külügyminiszter felhívta Nehru indiai miniszterelnököt, kövessen el minden tőle telhetőt most, amikor a szovjet beavatkozás példátlan brutalitással mutatkozott meg Magyarországon. Martino hangsúlyozta, hogy Magyarország esetében olyan önálló országról van szó, amelynek kormánya az egész nép hozzájárulásával az ENSZ-hez fellebbezett a szovjet beavatkozás ellen.

Daniel Mayer, a francia nemzetgyűlés külügyi bizottságának elnöke hivatalosan felkereste a párizsi szovjet nagykövetet, és a legmélyebb felháborodását fejezte ki a Vörös Hadsereg beavatkozása miatt. Közölte a nagykövettel, hogy a magyarországi események miatt a francia külügyi bizottság tagjai lemondják tervbe vett moszkvai látogatásukat.
A zürichi politikai pártok függetlenségi uniója táviratot intézett Svájc köztársasági elnökéhez, amelyben az országgyűlés azonnali összehívását és a Szovjetunióval fennálló diplomáciai kapcsolatok azonnali megszakítását kívánta a magyarországi események miatt. A svájci kormány ma este rendkívüli minisztertanácsra ül össze, hogy megvitassa állásfoglalását a magyarországi helyzettel kapcsolatban.

Menzies ausztráliai miniszterelnök azonnali ENSZ-határozatot követelt, hogy minél előbb kifejezésre jusson a szabad világnak az a kívánsága, hogy a magyar nép visszanyerje szabadságát. Intézkedést sürgetett az Egyesült Nemzetek Szervezete részéről Evatt, az ausztráliai ellenzék vezére is.

Kedves hallgatóink, híreink közlését ezzel befejeztük.
Itt a Szabad Európa Rádiója!

 

Az 1956-os szabadságharc hőseire emlékeznek ma országszerte a nemzeti gyásznapon. Ötvenöt évvel ezelőtt november negyedikén hajnalban a szovjet csapatok megszállták Magyarországot, hogy eltiporják a forradalmat. 

A Szabad Európa Rádió Magyar Osztályának archív hanganyagai 4617 tekercsen maradtak fenn, 1997-től kezdtek beérkezni az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárába.

Később, 2001 őszén kerültek a gyűjteménybe a Szabad Európa Rádió 1956-ban sugárzott hangdokumentumai, 311 db 90 perces audiokazettán. A hangdokumentumok szinte teljes egészében tartalmazzák az 1956. október 22. és november 13. között elhangzott SZER-adásokat, valamint a Kossuth Rádió adásait, melyeket a SZER úgynevezett Monitoring osztálya rögzített.
Tovább
komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/api/trackback/id/tr53353110

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása