17. századi szlovák erkölcsi tanítás Zsuzsanna példáján

2024. május 09. 06:00 - nemzetikonyvtar

Előadás az Erkölcs, etika és morál a magyar régiségben című konferencián

2024. április 12–13-án a HUN-REN-PPPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport 17. alkalommal rendezte meg éves lelkiségtörténeti konferenciáját, amelynek címe idén Erkölcs, etika és morál a magyar régiségben volt. A konferencián A tisztességes és boldog élet titka. A Cithara Sanctorum életvezetési témájú verseinek változásai a 17-18. század folyamán címmel munkatársunk, Kovács Eszter tartott előadást.

A Cithara Sanctorum több mint háromszáz éven át a szlovák evangélikusok legnépszerűbb énekeskönyve volt. A 20. század végéig az énekeskönyvnek több mint kétszáz kiadása ismeretes. Ezekre egyaránt jellemző a hagyományokhoz való hűség és az állandó megújulás. Az eredeti (Lőcse, 1636) kiadás énekeinek száma a 18. század végére több mint a duplájára emelkedett. Ez köszönhető a korszak jelentős szlovák költőinek, fordítóinak (Jeremiáš Lednický, Juraj Zábojník, Ján Glosius, Samuel Hruškovic stb.), a befogadó közösség egyre mélyebb szellemi igényeinek, és új német és lengyel énekeskönyvek megjelenésének, amelyek legszebbnek tartott darabjai biblikus cseh fordításban bekerültek a gyűjteménybe. Az előadásban az 1795-ös pozsonyi kiadásnak a keresztény emberhez illő életről elmélkedő énekeit mutattam be, és arra kerestem a választ, hogyan változott ez a témakör az évek során?

1674_opti.jpgJiřík Třanovský: Cithara sanctorum. Pijsnĕ duchownij staré y nowé, Wytisstene w Lewočy, [Samuel Brewer], L. P. 1674. Jelzet: RMK II. 1339b – Régi Nyomtatványok Tára

A vizsgált énekek közül kiemelkedik szépségével a Píseň krásná o Zuzanně (Szép ének Zsuzsannáról, Dán. 13.) című, amely a bibliai Zsuzsanna történetét meséli el, és azon elmélkedik. Először az 1674-es lőcsei kiadásban szerepelt, a versszakok kezdősorai a „Zuzanna Tranoscius” nevet adják ki. Megoszlanak a vélemények arról, hogy ez a szerző neve, vagy a verset ajánlották neki. A vers utolsó sorai rendkívül mély személyes lelki élményt közvetítenek, itt a szerző saját magáról nőnemű alakban beszél, és sejtetni engedi, hogy az ő neve is Zsuzsanna. Ugyancsak szokatlan módon használja a „vőlegény-menyasszony” képet. A cseh és a szlovák nyelvben a lélek szó nőnemű. Így gyakran előkerül a lélek, mint mátkája után vágyakozó leány, vagy menyasszony képe. Itt azonban nem a lélek vágyakozik vőlegénye után, hanem ő maga, teljes személyével: „Édes Jézusom, kedves vőlegényem”. Ilyen mértékű azonosulás a menyasszonyképpel szintén női szerzőre utal. Minden bizonnyal Jiřík Třanovský (1630-ban született) Zuzana nevű leánya lehetett a szerző, aki szerényen csak a kezdősorokba lopta be a nevét.
Íme a teljes vers, szöveghű magyar fordítással:

1.      Slyš ó věrná duše
kterak Danyel píše
o ctnej Zuzanně,
jenž byla v mladosti,
cvičena s pilnosti
v Zakoně Paně.
Ref. Krasu, mudrost, čistotu,
k tomu bazeň Boží měla,
v ctnostech prokvítala.

2.      Uzřevše jí starcy,
dva nepraví sudcy,
v nichž studu není,
hned její žadosti,
z velikou bolesti,
jsouce ranění.
Ref. Dném nocy pečovali
by aspoň její milosti
nasyceni byli.

3.      Soud, pravdu nechali,
když jí uhlídali,
v jíť do zahrady,
v nějž skryvše tajně,
ctnostlivej Zuzanně,
činí uklady.
Ref. Lstivěji jy žalovali,
k vyplnění svej žadosti,
sylíc z ukrotnosti.

4.      Ach, ouvech zvolala,
nyní mi nastala,
uzkost ze všech stran!
Co jestli učiním,
život svůj poškvrním,
zatratí mne Pan.
Ref. Pakli vaši zlou žadosť,
vedle přikázaní zruším,
smrť okusyť musym.

5.      Nic meněj v čistotě,
radněj umru v světě,
bych v Neby žila.
Mamli žit v poškvrně,
bych muky pekelné
umruc trpěla.
Ref. Jistě tej jsem naděje,
že kdo v Boha sylně duffa,
byť umřel živ byť ma.

6.      Nic na to nedbali,
tí staří šybali,
skřičeli, řkouce:
Našli smé Zuzannu,
v zahradě zavřenu,
hřích pachajíce.
Ref. Tak lstivě žalovali,
odsudili s zuřivosti,
na smrť bez lítosti.

7.      Ach, ach skřikla předce,
Ó spytatel srdce
Bůh všemohaucy,
Ty znaš, že proti mně
svědčí títo sylně
falešné věcy.
Ref. Ach pohleď, pohleď nyní
jak ja truchla v nevinnosti
umíram z bolesti.

8.      Tak slitoval se Bůh,
ay hnedky Svatý Duch
v ctném Danyeli
horlivě splapolal,
čisty sem, zavolal,
od její krví.
Ref. Protož zpět se obraťte,
a falešně odsuzenu,
netraťte Zuzannu.

9.      Radostně se vratili,
soud mu poroučili,
on se spýtoval:
Pod jakýmby stromem,
v skutku jí bezbožnem
stařec uhlídal.
Ref. První dí, pod lentiškém,
druhý pravý, že pod slivou,
obadva lžívě jdou.

10. Ay řekl jím Daniel,
teď vás čeka Anjel
s přeostrym mečem,
proč ste odsoudili,
dušy stratiť chtěli
nevinnou v níčem.
Ref. Tak jich na smrť oddali,
krev čistou Zuzanny,
jsou vysvobodili.

11. Nu hle pravě soudíš,
jenž na Nebi bydlíš,
Soudce nejvyžší:
Zastavaš své věrné,
těšíš zarmucené,
Otče nejmilší (!).
Ref. Tím pak kteří nevinným,
lstivě rozstírají sydla,
zavazuješ křídla.

12. O vyučuj y mne,
bazni svej upřimne,
Jezu vzyvam tě,
ať já bez poškvrny,
přikladem Zuzanny,
chodím v čistotě.
Ref. Všecky lstive uklady,
dej mi stale přemahati,
v životě y v smrti.

13. Sladky můj Ježíšy,
ženichu nejmilší (!),
slávy koruna
rač přijat mou dušy,
jak na tebe sluší,
do svého Lůna.
Ref. Ach pospěš mily Páně,
a připodobní se k srne,
ať v smrti nezhyne.

14. Chraň mne můj nejmilšy(!)
radostný Ježíšy
kvytni v srdcy mém,
ať tvůj liby kvítek,
přinaší užitek
spasytedlny v ném.
Ref. Kdy ho smrť ostra podtne,
vždy na věky kvytnuť bude,
nikdy neuvadne.

15. Yak jméno Susanna,
ružíčku znamena,
přilíš spanilu:
Tak mi dej prokvítať,
k životu vydavať
vůní přemilu.
Ref. Bych pak nikdy nezvadla,
Jezu, lilium radostné,
prokvytej vždy ve mně.

16. Ukry mne pod stínem,
ať věčně nezhínem,
ó stražce lidsky,
syť mne slovem svym,
buď mi sám stolem ctnym,
pokrm anjelský.
Ref. V toběť nadějí skladam,
jedinka radosť mej dušy,
nejsladší Ježíšy.

17. Slyš můj hlas truchlivy,
Jezu dobrotivy,
potěš mé srdce,
a když k branam smrti
bude se blížiti,
duše má prudce.
refr. Amen, srdečně žadam,
přijmiž jí do svého stánku,
Amen, můj Beránku, Amen.

1.      Halld, ó igaz lélek,
mit ír Dániel
az erényes Zsuzsannáról,
aki ifjú volt,
szorgalommal buzgólkodott
az Úr törvényében.
Ref. Szépség, bölcsesség, tisztaság,
hozzá istenfélelem
erényekben tündökölt.

2.      Meglátták őt a vének,
két hamis bíró,
nincs bennük szégyenérzet,
rögtön a vágyaiktól,
nagy fájdalommal
megsebeztettek.
Ref. Éjjel nappal azon igyekeztek,
hogy a kegyeiből valamennyire

részesedhessenek.

3.      Az ítéletet, igazságot elhagyták,
amikor őt követték,
a kertbe menvén,
ahol elrejtőzve titkon
az erényes Zsuzsanna ellen
cselt szőttek.
Ref. Hazug módon megzsarolták,
hogy beteljesítse vágyukat,
kegyetlenül kényszerítették.

4.      Óh, jajj, kiáltott,
most körülvesz
a szorongattatás minden oldalról!
Ha ezt megcselekszem,
életem beszennyezem,
az Úr kárhozattal sújt.
Ref. De ha a ti gonosz vágyatokat
a parancsai alapján elutasítom,
meg kell ízlelnem a halált.

5.      Legalább tisztaságban,
szívesebben meghalok e világban,
hogy az égben élhessek.
Ha beszennyezve kellene élnem,
meghalván, a pokolnak
kínjaitól kellene szenvednem.
Ref. Biztosan remélem,
hogy aki az Istenben bízik,
ha meghal is, élnie kell.

6.      Rá de hederítettek erre
azok a vén gazemberek,
kiáltoztak mondván:
Rajta kaptuk Zsuzsannát
a zárt kertben,
amikor bűnt követett el.
Ref. Így vádolták hazug módon,
őrjöngve halálra ítélték
irgalom nélkül.

7.      Ó, ó kiáltotta egyre,
ó szívek vizsgálója,
mindenható Isten,
te tudod, hogy engem
súlyos, hazug
vádakkal illetnek.
Ref. Ó tekints le, tekints le most,
hogy én nyomorult ártatlanul
kínhalált halok.

8.      Így megsajnálta az Isten,
és rögtön a Szentlélek
az erényes Dánielben
forró lángot gyújtott:
Tiszta vagyok, kiáltotta,
az ő vérétől.
Ref. Ezért forduljatok vissza,
és a hamisan vádolt
Zsuzannát ne veszejtsétek el.

9.      Örömmel visszatértek,
megparancsolták, hogy hozzon ítéletet,
ő megkérdezte:
Milyen fa alatt
kaptad rajta, öreg,
amaz istentelen tetten?
Ref. Az első azt mondja, pisztácia,
másik állítja, szilvafa alatt,
mindketten hazudnak.

10. Erre mondja nekik Dániel,
most az angyal vár titeket
éles karddal,
miért ítéltetek úgy,
hogy elveszejtsétek a lelket,
amely nem bűnös semmiben.
Ref. Így halálra adták őket,
és Zsuzsanna tiszta vérét
megszabadították.

11. Ime hát igazságosan ítélsz,
aki a Mennyekben lakozol,
legfőbb bíró:
megóvod híveidet,
megvigasztalod a szomorkodókat,
legkedvesebb Atya.
Ref. Majd azoknak, akik az ártatlant,
hazug módon kelepcébe csalják,
letöröd a szárnyait.

12. Ó taníts meg engem is,
kedves félelmedre,
Jézusom hiszek benned,
[Add, hogy] én szeplő nélkül,
Zsuzsanna példáján
tisztaságban járhassak.
Ref. Minden hazug cselszövéssel,
add, hogy meg tudjak birkózni,
folyamatosan életemben és halálomban.

13. Édes Jézusom,
legkedvesebb mátkám,
dicsőség koronája
fogadd be kegyesen lelkemet,
ahogy illik hozzád,

a te kebeledbe.
Ref. Ó siess, kedves Uram,
úgy, mint az őz,
hogy ne pusztuljon el a halálban.

14. Védj meg engem, én legkedvesebb,
örömteli Jézusom,
virágozz a szívemben,
kedves virágod
hozzon üdvözítő
gyümölcsöt bennem.
Ref.  Mikor a halál levágja,
örökké fog virágozni,
soha nem hervad el.

15. Ahogy a Zsuzsanna név
azt jelenti,
csodaszép rózsa, [valójában liliomot jelent szerk.]
add nekem, hogy virágozzam,
életem során kellemes
illatot árasszak.
Ref. Bár soha ne hervadnék el,
Jézus, örömteli liliom,
virágozz mindig bennem.

16. Rejts el árnyékod alá,
hogy ne haljak meg örökre,
ó emberek védelmezője,
táplálj igéddel,
légy te magad tisztes asztal,
angyali eledel.
Ref. Beléd helyezem reményem,
lelkem egyetlen öröme,
legédesebb Jézus.

17. Halld meg gyászos hangom,
jóságos Jézus,
örvendeztesd meg szívem
akkor is, amikor a halál kapujához
fog közeledni
a lelkem sietve.
Ref. Ámen, szívből kívánom,
fogadj be hajlékodba,
Ámen, Bárányom, Ámen.

 

A vers – más biblikus cseh nyelvű magyarországi énekekkel és fordításukkal együtt – megtalálható lesz az OSZK és a Szent Adalbert Kelet- és Közép-Európa Kutatásokért Alapítvány közös kiadásában várhatóan idén megjelenő antológiában.

Kovács Eszter (Régi Nyomtatványok Tára)

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/api/trackback/id/tr5318392961

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása