A szeráfi Szent Ferenc tranzitusának ünnepére

2021. október 04. 06:00 - nemzetikonyvtar

Assisi Szent Ferencről, közvetlenül halála után, rendtársa, a szintén szentként tisztelt Bonaventura (Bagnorea, 1221 – Lyon, 1274) jegyezte le az alábbi sorokat, melyek Szent Ferenc nagyobb legendájában maradtak fenn:

„De patientia ipsius et transitu mortis – Christo iam igitur cruci confixus Franciscus, tam carne quam spiritu; non solum Seraphico amore ardebat in Deum: verum etiam sitiebat cum Christo crucifixo, multitudinem salvandorum.

Bonaventura da Bagnorea: Vita beatissimi p. Francisci Assissiatis. Alterius nimirum illius Angeli Apocaliptici habentis signum Dei viui, Bécs, 1652. Címoldal. Jelzet: App. H. 3112 – Régi Nyomtatványok Tára Apponyi-gyűjtemény

Azaz:

„Krisztussal immár testben és lélekben egyaránt keresztre feszítve, Ferenc nemcsak szeráfi szerelemmel égett Istenbe, hanem a keresztre feszített Krisztussal együtt sokak üdvözülését is szomjúhozta.”

Szent Bonaventura: Szent Ferenc élete. Legenda maior (ford. Berhiadai Piusz OFM.) Budapest, Szent István Társulat, 2015, 165. – Törzsgyűjtemény

A világ egyik legismertebb szentjének ünnepéhez számos témával kapcsolódhatnánk: a szegényekre és betegekre való figyelme, a teremtett világ és a benne élő teremtmények védelme, a betlehemállítás ünnepi gesztusa vagy rendalapítása kapcsán. A fenti idézettel a mai ünnepre, a tranzitusára, avagy halálakor való átmenetelére és azon belül is a szeráfikus minőség megvalósítására kívánjuk irányítani olvasóink figyelmét, amelyhez a Régi Nyomtatványok Tára becses darabjait hívtuk segítségül.

1_kep_app_h_3112_opti.jpgBonaventura da Bagnorea: Vita beatissimi p. Francisci Assissiatis. Alterius nimirum illius Angeli Apocaliptici habentis signum Dei viui, Bécs, 1652. Jelzet: App. H. 3112 – Régi Nyomtatványok Tára, Apponyi-gyűjtemény

Lapozzunk vissza Bonaventura Vita beatissimi p. Francisci Assissiatis című könyvébe, ahol a szent sebekről szóló fejezetet így vezeti be a szerző:

„Természetévé vált Ferencnek, ennek a lélekben már angyalhoz hasonló embernek, hogy soha ne hagyjon fel a jóval, sőt égi lelkek módjára Jákob létráján szállt fel Istenhez, vagy szállt le felebarátjához.”

Szent Bonaventura: Szent Ferenc élete. Legenda maior, ford. Berhiadai Piusz OFM., Budapest, Szent István Társulat, 2015, 155. – Törzsgyűjtemény

Bonaventura kedvelt képe az aktív és a kontemplatív élet egységének ábrázolására, amelyet angyali emberként (angelico viro) Ferenc valóban élt is.

„… ez az Istennel eltelt ember megértette, hogy amint Krisztus követője volt tevékeny életében, úgy hozzá kell hasonulnia (conformis ei esse debere) szenvedésének fájdalmaiban és gyötrelmeiben is, mielőtt átmegy ebből a világból.”

Szent Bonaventura: Szent Ferenc élete. Legenda maior, ford. Berhiadai Piusz OFM., Budapest, Szent István Társulat, 2015, 155. – Törzsgyűjtemény

Ferenc az Alverna hegyére ment, hogy ott Szent Mihály ünnepe előtt negyven napig böjtöljön. Ebben a gondviselő szeretetre való ráhagyatkozó önátadásában az égi szemlélődés édessége a szokottnál bővebben áthatotta, és a mennyei vágyakozás hevesebb tüzében égett. Majd a skolasztika ferences doktora leírja a szent sebek átadásának eseményét.

„Midőn tehát a vágyakozás szeráfi hevében egészen Istenig emelkedett, és a gyöngéd együttérzés által ahhoz lett hasonló, aki szerfölött nagy szeretetében a keresztre feszítés kínját óhajtotta: egy reggel a szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe körül [szeptember 14.], miközben a hegyoldalban imádkozott, egy Szeráfot látott a mennyek magasából leereszkedni, amelynek hat fényesen izzó szárnya volt. És amikor gyors szárnyalással Isten emberének közelébe ért, szárnyai között a keresztre feszített ember képmása jelent meg, akinek kezei és lábai kereszt alakban voltak kitárva és keresztre voltak szögezve. Két szárnya feje fölé emelkedett, kettőt repülésre tárt ki, kettő pedig befedte egész testét. […] Örvendezett ugyanis a kegyelemteli látvány miatt, mert felismerte, hogy a Szeráf képében Krisztus tekint rá, ám a keresztre feszítés az együtt érző fájdalom tőrével járta át lelkét.”

Szent Bonaventura Szent Ferenc élete. Legenda maior, ford. Berhiadai Piusz OFM., Budapest, Szent István Társulat, 2015. 165. – Törzsgyűjtemény

Ferenc az isteni kinyilatkoztatás által megértette, hogy nem testi vértanúság által kell a keresztre feszített Krisztushoz hasonlóvá válnia, hanem lelkének tökéletes lángolása által. A látomás „csodálatos forróságot hagyott szívében, ám testébe is a jelének nem kevésbé csodálatos képét véste” megjelentek rajta az Úr sebei.

2_kep_app_h_3112_opti.jpgBonaventura da Bagnorea: Vita beatissimi p. Francisci Assissiatis. Alterius nimirum illius Angeli Apocaliptici habentis signum Dei viui, Bécs, 1652. Jelzet: App. H. 3112 – Régi Nyomtatványok Tára Apponyi-gyűjtemény 

Secum ferens crucifixi effigiem, non in tabulis lapideis vel ligneis, manu figuratam artificis, sed in carneis membris descriptam digito Dei viui.”

Bonaventura da Bagnorea: Vita beatissimi p. Francisci Assissiatis. Alterius nimirum illius Angeli Apocaliptici habentis signum Dei viui, Bécs, 1652., 345. Jelzet: App. H. 3112 – Régi Nyomtatványok Tára Apponyi-gyűjtemény

Azaz:

„Magán hordozva a Keresztrefeszített képmását, nem kézzel mintázott kő- vagy fatáblákon, hanem testének tagjain az élő Isten ujjával megrajzolva.”

Szent Bonaventura: Szent Ferenc élete. Legenda maior, ford. Berhiadai Piusz OFM., Budapest, Szent István Társulat, 2015, 155–158. – Törzsgyűjtemény

Bonaventura leírása felidézhette bennünk Giotto híres freskóciklusát, mely Ferenc legendáira építve vetíti elénk stigmatizációját.

3_giotto_legend_of_st_francis_-19-_stigmatization_of_st_francis_opti.jpg
Giotto di Bondone: Szent Ferenc legendája. Részlet. Szent Ferenc stigmái. A kép forrása: Wikipédia

Voragine Legenda Aureájában is az elragadtatást kifejező képi ábrázolás a csodákkal teli életrajzból táplálkozik:

„Látomásában Isten szolgája egy megfeszített szeráfot pillantott meg maga fölött, aki keresztre feszítésének jeleivel láthatóan megpecsételte, úgyhogy maga is megfeszítettnek látszott. Keze, lába és oldala a kereszt jegyét viselte, de gondosan ügyelt arra, hogy ezeket a stigmákat mindenki szeme elől elrejtse. Néhányan még életében észrevették ezeket, halálakor pedig igen sokan megpillanthatták. Sok csoda igazolta, hogy ezek a jelek valóban léteztek.”

Jacobus de Voragine: Legenda aurea. Válogatta, az utószót, a jegyzeteket és a mutatókat készítette Madas Edit. Fordította Bárczi Ildikó [et al.], Budapest, Helikon, 1990. – Magyar Elektronikus Könyvtár

A legenda illusztrációján is jól látható a hegy, amely a külvilágtól való elzárkózás folytán is alkalmas az Isten megjelenésére. A felső szárnyak tükröztetésével a metsző a gyors szárnycsapásokat kívánja érzékeltetni, ahogy a legendában is olvashattuk. A színezett fametszeten a giottói megoldás is érvényesül, amikor a sebekkel való megpecsételést sugarakkal ábrázolja. Így egészen egyértelmű Úr és Szolga, a valódi kép és a képmás kapcsolata. 

Ferenc szeretete olyan lánggal égett, melynek minősége a szeráfi minőséghez volt hasonló, mintegy az önfeláldozó szeretet legfelsőbb izzására való válaszként jelenik meg Krisztus szeráfi alakban.

„Ki tudná igazán elbeszélni azt a forró szeretetet, amely a Vőlegény barátjában égett? Ahogy az isteni szerelem lángja egészen elnyelte, csakugyan olyan volt, mint az izzó szén. Az Úr szerelmének hallatán ugyanis azonnal fölindult, meghatódott, lángra gyúlt…”

Szent Bonaventura: Szent Ferenc élete. Legenda maior, ford. Berhiadai Piusz OFM., Budapest, Szent István Társulat, 2015, 119. – Törzsgyűjtemény

Pár sorral később a misztikus teológiából ismert képpel folytatja:

„A keresztre feszített Jézus Krisztus mint mirhacsokor szüntelenül keblén pihent. Hozzámérten kívánt teljesen átalakulni az őt magával ragadó szerelem lángolása révén.”

Szent Bonaventura: Szent Ferenc élete. Legenda maior, ford. Berhiadai Piusz OFM., Budapest, Szent István Társulat, 2015, 120. – Törzsgyűjtemény

Szent Bonaventura azért érti és ragadja meg a szent életrajzának e csúcspontját, mert maga is szerafikus tűzben égve szerette a Megváltót. Skolasztikus és misztikus írásait is ez a forró lelkesedés hatotta át. Aquinói Szent Tamás az angyali doktor mellett ezért méltán nevezik őt szeráfi doktornak, ahogy ezt az idézett kötet címlapján is olvashatjuk.
Kik a szeráfok és milyen minőséget képviselnek megnyilvánulásaik során?
A ‘szaraf’ a héber égni szóból származik, az az elemésztő tűz, mely Isten utáni sóvárgás égő szenvedélye.

6_kep_inc_88_opti.jpg

Ysayas, azaz Izajás próféta ábrázolása. Színezett fametszet. In. Hartmann Schedel: Liber chronicarum: Das Buch der Chroniken, Nürnberg, 1493. Jelzet: Inc. 88 – Régi Nyomtatványok Tára

A szeráfok megismerését mindenekelőtt a Szentírás lapjairól érdemes kezdenünk, mégpedig Izajás meghívásának leírásánál:

„Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, s kettővel lebegtek. És harsány hangon mondogatták egymásnak: »Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!« Még a küszöbök alapjai is megrendültek harsány hangjuktól, és a templom tele lett füsttel. Erre így szóltam: »Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát.« Akkor az egyik szeráf odarepült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele az ajkamat és így szólt: »Nos, azáltal, hogy ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod és bocsánatot nyert a bűnöd.« Aztán hallottam az Úr szavát, amint így szólt: »Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?« Így válaszoltam: »Itt vagyok, engem küldj el!«

Iz 6,1–8. Szentírás, Szent István Társulat, 2008. – A Szent Jeromos Katolikus Bibiliatársulat honlapja a Szentírás tanulmányozásához

A szeráfoknak nemcsak külső megjelenési formája izgalmas ebben az idézetben, hanem hogy felismerésükkel a próféta saját méltatlanságára is ráeszmél. A szeráfok dicsőítéséhez nem csatlakozhat, ugyanakkor a szeráf a bűnt elégetni képes parázzsal megtisztítja ajkát és méltóvá teszi az Úr szószólójának. Tehát a trón melletti lángoló dicsőítés mellett a szeráfok az emberi minőség az Isten felé való hevítését is izzítják, így alkalmassá teszik a prófétát küldetése méltó beteljesítésére.
De kik is ezek a hatszárnyú isteni teremtmények?
Pszeudo-Dionüsziosz, más néven Ál-Areopagita Dénes, a Kr. u. 5. és 6. század elején működő teológus a De caelesti hierarchia (A mennyei hierarchiáról) című művében ír a szeráfokról is mint a mennyei lények rangsorában az Istenhez legközelebb állókról. Magának a szerzőnek a személyéről szinte semmit sem tudunk, művei viszont nagyon népszerűek voltak a középkorban, teológiája pedig a legnagyobb skolasztikusokra és misztikusokra is hatott.
Pszeudo-Dionüsziosz leírása szerint a mennyei lényeknek kilenc rendjük van, és ezek három hármas csoportot alkotnak. Mindegyik rend elnevezése kinyilatkoztató erejű, így utal a rend minőségére és feladatára.

 „…az első [csoport] az, amely mindig Isten színe előtt áll, és – amint a hagyomány tanítja – szakadatlanul, a többieket megelőzve, közvetlenül egyesül Vele. […] a legszentebb trónusok, a sokszemű és sokszárnyú seregek, melyeket héberül keruboknak és szeráfoknak hívnak, közvetlenül Isten körül helyezkednek el, s közelebb állnak hozzá, mint bárki más. A második hármas a hatalmasságokból, uralmakból és erőkből áll. A harmadik pedig a mennyei hierarchiák utolsó tagjait, az angyalok, arkangyalok és fejedelemségek rendjét foglalja magában.”

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: A mennyei hierarchiáról, ford. Erdő Péter. In. Vidrányi Katalin, vál.: Az isteni és az emberi természetről. Görög egyházatyák, Budapest, Atlantisz, 1994., II. kötet, 229–230. – Törzsgyűjtemény

A hierarchia csúcsán ábrázolt szeráfok minősége az Isten iránti szüntelen lángolás és a lobogás. Pszeudo-Dionüsziosz ezt így fejti ki:

„A szeráf név kinyilatkoztató erővel megtanítja nekünk sajátságaikat, mint az isteni valóság körüli örök és szakadatlan mozgásuk, a hő, az átható élesség, a folytonos és nem lankadó, örök mozgásnak a hevessége, az a képesség, hogy az alattuk állókat hathatósan fel tudják emelni a saját hasonlóságukra, s úgy fel tudják őket hevíteni és gyújtani, hogy éppoly tüzesen izzanak, mint ők maguk; az égető és teljesen elhamvasztó tisztító erő; az a tulajdonságuk, hogy leplezhetetlenül és olthatatlanul fényszerűek és megvilágosítók, akik mindig hamisítatlanul önmaguk maradnak, mert megsemmisítenek mindent, ami sötét homályt kelt.”

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: A mennyei hierarchiáról. Ford. Erdő Péter. In. Vidrányi Katalin, vál.: Az isteni és az emberi természetről. Görög egyházatyák, Budapest, Atlantisz, 1994., II. kötet, 229–230. – Törzsgyűjtemény

Boldog Temesvári Pelbárt (1435–1504) ferences szerzetes, népszerű skolasztikus író és bátor hitszónok, aki az aszketikus élet erényeit hirdetve még Mátyás király fényűző reneszánsz udvarának szellemével is szembeszállt, nagy segítségére volt szentbeszéd gyűjteményeivel a prédikátortársai számára. Népszerűségének oka nem eredetiségében, hanem sokkal inkább műveinek használhatóságában rejlett. Bonyolult szerkesztésű, olykor száraz prédikációvázlatait Európa-szerte szívesen használták.

10_kep_temesvari_pelbart_opti.jpg

Temesvári Pelbárt: Pomerium sermonum de sanctis. Pars hyemalis. Pars estivalis, Rothomagi [Rouen], per Petrum Olivier, pro Francisco Regnault, 1521. 5. Apr. Jelzet: RMK III. 245d – Régi Nyomtatványok Tára

Szent Ferencről szóló egyik prédikációjában (De Sancto Francisco, Sermo LXXV.) lajstromba veszi azokat az erényeket, amelyek segítségével elérhető és kidolgozható az ember számára a szeráfi lelkület. A lajstromhoz Clairvaux-i Szent Bernát (1090–1153) ciszterci szerzetesnek a szeráf hat szárnyáról szóló tanítását idézte, mely szerint az ember a szárnyak által a tökéletes lángolás állapotába tud kerülni, az isteni szeráfi szeretetbe.

„Az első szárny (prima ala) – mondja Bernát – a bűnök megvallása, melyet a bűnbánat okoz és alakít.
Az első szárny első tolla az őszinteség,
a második a becsületesség,
a harmadik az állhatatosság,
a negyedik az alázatosság,
az ötödik az egyszerűség,
mivel a gyónásnak őszintének, igaznak, állhatatosnak, a bocsánatban reménykedőnek és bizalmatlanság nélkül valónak kell lennie, továbbá  alázatosnak és egyenesnek, hogy a bűnbánó egyszerűen vállalja saját bűnösségét, és ne mentegesse vagy kisebbítse azt.

A második szárny (secunda ala) – mondja [Bernát] – az elégedettség.
Ennek az első tolla a bűnökről való lemondás, azzal, hogy véget vet az ember annak.
A második a könnyek ontása.
A harmadik a böjt vagy a testi vezeklés.
A negyedik az alamizsnálkodás.
Ötödik az odaadó imádkozás.
Ezekre van szükség a megelégedettséghez. 

A harmadik szárny (tertia ala) a tisztaság.
Ennek az első tolla a látás szemérmetessége.
A második a hallás tisztasága.
A harmadik az ízlelés mértékletessége.
A negyedik a szaglás mértékletessége.
Az ötödik az érintés szentsége.
Ezek válnak az öt testi érzék javára.

A negyedik szárny (quarta ala) a tudat és a lélek tisztasága.
Ennek az első tolla a vágy helyessége, hogy [a lélek] csak jó dolgokat és ne rossz dolgokat kívánjon meg.
A második az Úrban való gyönyörködés.
A harmadik a tiszta gondolatok.
A negyedik a békében való elmerülés, hogy a lélekben nyugalom honoljon.
Az ötödik a tiszta szándék, hogy szándékkal tegyen jót, amikor cselekszik.
Ezek tartoznak a tudathoz és a lélekhez. 

Az ötödik szárny (quinta ala) a felebaráti szeretet.
Ennek az első tolla, hogy senkinek sem ártunk szóval vagy tettel.
A második, hogy mindenkinek segítünk szóval vagy tettel.
A harmadik, hogy segítünk a felebarátainkon szükségükben.
A negyedik, hogy szükség esetén vállaljuk a halált felebarátunk üdvösségéért.
Az ötödik pedig felebarátaink lelki üdvéért buzgolkodva fohászkodni mindhalálig.

A hatodik szárny (sexta ala) az Isten iránti szeretet mindenek felett.
Ennek az első tolla nem más, mint az Isten iránti vágy.
A második Istenért a saját javak szétosztása.
A harmadik Istenért minden elhagyása.
A negyedik Istenért önmagunk megvetése, és a saját kívánságainkról való lemondás.
Az ötödik pedig mindezekben a halálig való kitartás.
Ezt tanítja Bernát. Boldog[ságos] Ferenc ezeket mind szem előtt tartotta, és ezáltal szeráfi Istenszeretetre tett szert.”

Temesvári Pelbárt: Pomerium sermonum de sanctis. Pars estivalis, Rothomagi [Rouen], per Petrum Olivier, pro Francisco Regnault, 1521. 5. Apr., fol. Ii.iji r - Ii.iji v. Jelzet: RMK III. 245d – Régi Nyomtatványok Tára

A szeráfok tehát e legforróbb szenvedésre teljesen átadott misztikusok számára megjelenő, minőségükben hasonló angyali lények képében mutatkozik a Dicsőség Királya. Számos misztikus életrajzból kiviláglik ez a jelenség, de most álljon itt egy domonkos szerzetes, Henrich Seuse (Überlingen, 1295 – Ulm, 1366) számára adatott jelenés.
Seuse Vitájában, mely a legrégibb német nyelvű lelki önéletírás, elmondja, miként jelent meg előtte Krisztus szeráf képében, és hogyan tanította őt szenvedni.

„Történt egyszer, hogy a Szolga [Seuse magára alkalmazott neve] elmélyedő komolysággal Istenhez fordult, s arra kérte: tanítsa meg szenvedni. Ekkor, lelkének látomásában, megjelent előtte a megfeszített Krisztus szeráf képében. Az angyali jelenésnek hat szárnya volt: kettővel befödte arcát, kettővel a lábait, s kettővel lebegett. Az alsó szárnyaira ez állt fölírva: »Fogadd készséggel a szenvedést«; a középsőkre ez: »Viseld a szenvedést türelemmel«; a legfelsőkre pedig ez: »Tanulj Krisztus módján szenvedni«.”

Suso (Heinrich Seuse) misztikus írásai, ford. Kulcsár F. Imre, Budapest, Paulus Hungaricus – Kairosz, 2001, 59. – Törzsgyűjtemény

11_kep_inc_655_opti.jpg

Heinrich Seuse: Das Buch genannt der Seusem, Augsburg, 1482. Jelzet: Inc. 655 – Régi Nyomtatványok Tára

Seuse nagyon fiatalon került a szerzetesrendbe, ahol megtérését követően szigorú aszkézisben tartotta magát, mely időben misztikus tapasztalatai az Örök Bölcsesség személyén keresztül szemléltette számára Jézus személyét. 40 éves volt, amikor felismerte, hogy csak az Isten által küldött szenvedés a valódi és helyes, nem a saját akaraton alapuló önsanyargatás. Teológiájára nagy hatással volt mestere, Eckhart.

„Isteni művet nem képes az Isten a lélekben munkálni, mert mindannak, ami a lélekbe bejut, mértéke van. A mérték pedig az, ami valamit magába zár, és valamit önmagából kizár. Nem így áll ez az isteni munkákkal: behatárolatlanok ezek, és az isteni kinyilatkoztatásban túlcsordulva zárulnak önmagukba. Ezért mondja Dávid: »Isten – a kerubokon ül«. Nem azt mondja, hogy szeráfokon ülne. ‘A kerubok’ a bölcsességet jelölik, ez a megismerés; ez viszi Istent a lélekbe, és ez vezeti a lelket Istenhez. Azonban Istenbe a lelket nem képes bevinni. Ezért Isten isteni munkáját nem a megismerésben végzi, mert a megismerést a lélekben mérték fogja át; e munkákat Ő, mint Isten, sokkal inkább isteni módon viszi végbe. Ekkor lép elő a legmagasabb erő – ez pedig a szeretet –, betör Istenbe, és a lelket a megismerésen keresztül és annak minden erejével belevezeti Istenbe, és egyesíti vele. Ott pedig Isten a lélek erői fölött munkálkodik, nem úgy, ahogy a lélekben, hanem, mint Istenben, isteni módon. Ott a lélek Istenbe alámerül és az isteni természetbe belekeresztelkedik, és ebben fogadja be az isteni életet, ott ölti fel magára az isteni rendet oly módon, hogy Istennek megfelelően rendeződik el.”

Eckhart mester: Válogatott prédikációk, Budapest, Typotex, 2017, 272–273. – Törzsgyűjtemény

Szent Ferenc személyisége, cselekedetei és öröksége azért is tud napjainkig gyümölcsöket hozni, mivel misztikájában az a lángoló szeretet hajtotta Teremtője felé, amely az örökkön Isten dicsőítésében égő szeráfok tüzével egyesül.

Felhasznált irodalom:

Andrási Erika, Túri Klaudia (Régi Nyomtatványok Tára)

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/api/trackback/id/tr6816706904

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása