Kossuth-szobrok – Rozsnyó

2020. október 01. 17:00 - nemzetikonyvtar

Trianon 100 – Emlékműveink sorsa a Kárpát-medencében. 25. rész

A kiegyezés után, de különösen a honfoglalás ezeréves évfordulójának időszakában számos köztéri szobor, emlékmű született szerte a Kárpát-medencében. A lázasan folyó építkezések, restaurálások, városszépítések mellett rangot adott egy-egy városnak, ha piacterén emléket állított nagy szülöttjének, patrónusának, vagy kegyelettel emlékezett meg a szabadságért vérüket áldozó hősökről.
Az első világháborút követően viszont a megszállt területeken módszeresen megindult a magyar emlékművek pusztítása, csonkítása, illetve kegyeletsértő átértelmezése, amelynek számos esetben páratlan művészeti alkotások estek áldozatul. A trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulója alkalmából ezekből mutatunk be tematikus csoportokba rendezett válogatást.

Kossuth Lajos 1894. március 20-án Torinóban bekövetkezett halála után kultusza szerte a hazában új lendületet kapott. A települések számos esetben egymással versengve kívántak emléket állítani a szabadság apostolának. A világháború kitöréséig – röpke két évtized alatt – Kossuth alakját száznál is több köztéri képzőművészeti alkotásban örökítették meg. Ezek az alkotások Kossuthot szinte kivétel nélkül pátoszi pózban mint forradalmárt, mint a népét fegyverbe szólító kiváló szónokot ábrázolják. A kultusz nagysága abból a szempontból is mérhető, hogy olyan magyar városok is köztéri emléket állítottak Kossuthnak, ahol a kormányzó sohasem járt. Az emlékművek jelentős száma miatt döntöttünk úgy, hogy a Kossuth-szobrokat a szabadságharc emlékjeleitől leválasztva, külön tematikus csoportban mutatjuk be.
Gömörországban, a Sajó felső folyása mentén fekszik a felvidéki bányaváros, Rozsnyó. A középkorban német telepesek által alapított kisváros a trianoni döntésig 90 %-ban magyarok lakta település volt, amely hűséggel ápolta a nemzeti hagyományokat.

1_rozsnyo_latkep_r_356.jpg

Rozsnyó látképe. Képeslap – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár. Jelzet: R 356

Ezért nem meglepő, hogy Kossuth Lajos születésének 100-ik évfordulója alkalmából, 1902. szeptember 21-én, a rozsnyói polgárok a helyi társasegylet szervezésében nagyszabású ünnepséget rendeztek. Ahogy a Rozsnyói Társalgási Egylet krónikása, Pósch József írta:

„A Kossuth-kultusznak mindig jó talaja volt városunkban, de hiányoztak a céltudatosan lelkesítő, mozgékony elemek. Most egy ilyen egyént kapott e kultusz Réz László ref. lelkész, tagtársunk személyében. Amint a Kossuth-emlékünnepélyt rendező bizottság befejezte működését, Réz László nem engedte, hogy lezárja az aktákat. Ezért az emlékünnepélyről szóló jelentésével kapcsolatban azt indítványozza a bizottság, hogy mindkét kaszinó küldjön ki egy 12–12 tagból álló bizottságot, melynek hivatása és teendője volna Kossuth-szoborbizottsággá alakulva, mindent elkövetni egy városunk főterét díszítendő Kossuth-szobor létesítése érdekében. Egyszersmind a célnak előmozdítására ajánlja, hogy a lefolyt ünnepély mozzanatait összeírva, azt a bizottság egy könyvben adja ki, melynek tiszta jövedelme a létesítendő Kossuth-szoborra lenne fordítandó.”

Pósch József: A Rozsnyói Társalgási Egylet százéves története, 1831–1931. [Rozsnyó], Rozsnyói Társalgási Egylet, [1932], 174. – Törzsgyűjtemény

2_rozsnyo_foteri_reszlet_r_390.jpg

Rozsnyó főtere. Képeslap – Térkép-, Plakát-, és Kisnyomtatványtár. Jelzet: R 390

A centenáriumi ünnepély után, az emlékbizottság megbízásából Terray Gyula evangélikus főesperes és Réz László református lelkész gondozásában kiadták az esemény emléklapját, amelynek az eladásából származó bevételt a Kossuth-szobor megvalósítására szánták.
A szoborbizottság mindvégig a realitás talaján maradt, nem lépte át a kisváros anyagi áldozatvállalásának lehetőségeit, ezért is döntöttek úgy, hogy pályázat meghirdetése nélkül, egy már elkészült szobor másolatát rendelik meg. A választás Róna József 1898-ban Miskolcon felállított alkotására esett. A bizottság megkereste a szobrászművészt, aki a rendelkezésre álló anyagi fedezet ismeretében elvállalta a műalkotás ismételt bronzba öntését. Így már nemcsak a Sajó kötötte össze a két várost, Rozsnyót és Miskolcot.
Az eredetileg 1907. május 20-ra tervezett rendezvény időpontját a meghívott díszvendég, Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter miatt néhány nappal későbbre kellett halasztani, mert aznap Karcagon Horvay János Kossuth-szobrának avatásán vett részt. Ezért az emlékmű leleplezésének ünnepére május 26-án került sor Rozsnyó főterén, a Rákóczi téren.

3_rozsnyo_szoboravato_vu_1907.jpg

A szoboravató ünnepség Rozsnyón 1907-ben. In. Vasárnapi Újság, 54. évf. 23. sz. (1907. jún. 9.), 465. (A kép jobb oldalán Kossuth Ferenc, az emelvény mögött díszmagyarban Róna József és felesége látható) – Elektronikus Periodika Archívum

Az ünnepségre Kossuth Ferencet pártjának több országgyűlési képviselője is elkísérte. Jelen volt Fáy Gyula főispán és Bornemissza László alispán is. A rendezvényt a szoborbizottság elnöke, Dr. Pósch Dezső tisztifőorvos nyitotta meg, az ünnepi beszédet Réz László református lelkész mondta.

4_kossuth_rozsnyo_1907_r_425.jpg

Kossuth Lajos rozsnyói szobra 1907-ben. Képeslap – Térkép-, Plakát-, és Kisnyomtatványtár. Jelzet: R 425

Ezt követően…

„A városháza nagytermében háromszáz terítékű bankett volt, amelyen az első felköszöntőt Sipeki Balás Lajos róm. kath. megyés püspök mondotta a királyra, melyben glorifikálta Kossuth Lajos halhatatlan eszméit és összekötötte az ünnepség jelentőségét a magyarnak hagyományos királyszeretetével és hazaszeretetével.”

Pósch József: A Rozsnyói Társalgási Egylet százéves története, 1831–1931. [Rozsnyó], Rozsnyói Társalgási Egylet, [1932], 177–178. – Törzsgyűjtemény

Az illusztris vendégek délután különvonattal hazatértek Budapestre.

5_kossuth_rozsnyo_1918_r_426.jpg

Kossuth Lajos rozsnyói szobra 1918-ban. Képeslap – Térkép-, Plakát-, és Kisnyomtatványtár. Jelzet: R 426

Kossuth szobra mindössze 12 évig állhatott háborítatlanul Rozsnyó főterén. Még a trianoni diktátum előtt, 1919 júniusának egyik éjjelén cseh légionisták ledöntötték talapzatáról és a városháza fészerébe száműzték. A talapzat egy ideig üresen állt, majd Milan Rastislav Štefánik szobrát állították fel rá. A Felvidék 1938. novemberi visszacsatolásakor a várost elhagyó csehszlovák közigazgatási apparátus a szobrot leszereltette és magával vitte. A talapzat most már nem állt sokáig üresen. 1939. június 25-én Jaross Andor felvidéki miniszter jelenlétében, eredeti helyén újra felavatták Róna József Kossuth-szobrát.

6_kossuth_rozasnyo_kepes_vasarnap_1939_07_16.jpg

Jaross Andor felvidéki miniszter a rozsnyói szoboravatáson 1939-ben. In: Képes Vasárnap. A Pesti Hírlap melléklete, 1939. július 16., 4. – Törzsgyűjtemény

„És a szobor érdemben megőszült alkotója megérte azt a büszke örömet, hogy ő maga tatarozhatta ki kedves alkotásán a barbár kézzel ejtett csorbákat. És ott lehetett abban a lélekemelő órában, amikor az újra magyarrá lett magyar város apraja-nagyja ünnepelte Kossuth-szobrának föltámadását.”

Képes Vasárnap. A Pesti Hírlap melléklete, 1939. július 16. 4. – Törzsgyűjtemény

7_kossuth_rozsnyo_1939_r_404.jpg

Kossuth Lajos rozsnyói szobra 1939-ben. Képeslap – Térkép-, Plakát-, és Kisnyomtatványtár. Jelzet: R 404

A szobor mindössze hat évig állhatott Rozsnyó főterén. A második világháború után visszatérő csehszlovák közigazgatás ismét a városháza fészerébe száműzte a műalkotást.

„Jobb esetben itt akár véget is érhetett volna Róna József miskolci Kossuth-szobra másolatának szomorúan sokatmondó története. Nem így alakult. A helybeli Bányászati Múzeum háború utáni újramegnyitását követően a szobrot átvitték annak udvarába, ahol az 1990-es évek elejéig állt a legendás szomorúfűz lombjainak takarásában. Ott döntötték le harmadszor.”

Tököly Gábor: Rozsnyó. In: Kő, bronz, buldózer. Láthatatlan és újra látható emlékműveink, Stockholm, Erdélyi Könyvegylet, 2004, 40. – Törzsgyűjtemény

Tököly Gábor, a 2006-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt rozsnyói régész, művészettörténész fent idézett írásából azt is megtudhatjuk, hogy ezt követően kijavították a Kossuth-szobor korábbi sérüléseit, és egy lakótelepi kazánház raktárába vitték. A helyi magyarság minden évben március 15-én itt róhatta le kegyeletét.
A magyar szervezetek évekig tartó küzdelmet folytattak a szobor köztéri felállításáért.

„Kossuth Lajos születésének 200-ik évfordulója újabb tettekre serkenti Rozsnyó magyar szervezeteit, valamint magyar érzelmű lakosságát. Ezen kerek évforduló is indokolttá teszi azt, hogy még jobban ráirányítsuk figyelmünket az idők folyamán oly méltatlanul bánt rozsnyói Kossuth-szoborra és annak újbóli köztéren való felállítására.” 

A rozsnyói Kossuth-szobor története 1902–2002. Összeáll. Beke Zoltán – Kardos László, Rozsnyó, CSEMADOK Rozsnyói Alapszervezete, 2002, 5. – Törzsgyűjtemény

A fent idézett kiadvány – az elődök példáját követve – abból a célból jelent meg 1000 példányban, hogy a könyvek eladásából származó tiszta haszon elősegítse a Kossuth-szobor köztéren történő harmadszori felállítását. A kitartó küzdelem meghozta gyümölcsét, a rozsnyói magyarok 2004. február 7-én újra felavathatták Kossuth Lajos szobrát. Igaz nem az eredeti helyén, a főtéren, hanem a Bányászati Múzeum Šafárik utcai épületének oldalában kialakított kis parkban.

8_kossuth_rozsnyo_2019.JPG

Kossuth Lajos rozsnyói szobra 2019-ben. Fotó: Füzesi Magda

Elbe István

A Trianon 100 – Emlékműveink sorsa a Kárpát-medencében című sorozatunk további részei:
Millenniumi emlékművek:
1. Hét vidéki emlékmű; 2. Munkács; 3. Nyitra; 4. Dévény; 5. Pannonhalma; 6. Ópusztaszer; 7. Zimony; 8. Brassó; 9. Verecke 1.; 10. Verecke 2.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékművei: 11. Arad 1.; 12. Arad 2.; 13. Zombor; 14. Nagybecskerek; 15. Törökbecse; 16. Kassa; 17. Lőcse; 18. Ompolygyepű; 19. Vízakna; 20. Marosvásárhely; 21. Segesvár 1.; 22. Segesvár 2.; 23. Jósikafalva 1.; 24. Jósikafalva 2.
Kossuth-szobrok: 26. Losonc; 27. Érsekújvár; 28. Nagyszalonta; 29. Nagykároly; 30. Marosvásárhely 1.

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/api/trackback/id/tr6516221306

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása