Történelem és vizualitás. Első rész

2022. szeptember 07. 06:00 - nemzetikonyvtar

Beszámolók a Hajnal István Kör 36. konferenciájáról

2022. augusztus 25–27. között rendezték meg a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciáját. Az idén 36. alkalommal sorra kerülő tudományos fórumnak a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola adott otthont. A Történelem és vizualitás című konferencia 29 szekciót töltött meg számos izgalmas és értékes előadás felvonultatásával. A gazdag programban a történészek mellett a társtudományok kutatói is képviseltették magukat. Így különböző szempontok szerint vált vizsgálhatóvá az egyes történeti korszakok képigénye, akár e korszakok vizualitásának bemutatása vagy forráskincsként értékelése által. A plenáris ülés előadói dr. Tamás Ágnes, dr. Fisli Éva és dr. Gábor György voltak.
Az előadások témafelvetéseinek sokrétűsége rámutatott, hogy milyen hatása is van a képeknek a befogadóra, hogy ezzel egyes korokban hogyan éltek, vagy épp hogyan éltek vissza és tették a propaganda eszközévé.
A társadalomtörténet-kutatás legmodernebb eszközeként mutatkozott be a vizualizálás módszere, azaz különböző adatcsoportok térképre vagy diagrammra helyezve történő értékelése. Érdekes volt a közösségi és a személyes térre irányuló szempontok tárgyalása és a különböző társadalmi rétegek önreprezentációját vizsgáló kutatások bemutatása is.
A háromnapos rendezvényen munkatársaink – Andrási Erika, Dede Franciska, Papp Viktor, Sárközy Réka és Vesztróczy Zsolt – eredményeit is hallhatta a közönség. A konferencia tanulmánykötete várhatóan 2024-ben jelenik meg. Sorozatunkban ennek előzetesként ezeket az előadásokat ismertetjük röviden.

1_09_21_tortenelem_es_vizualitas_konferencia_3_opti.jpg

A konferencia helyszíne: a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Az alábbiakban Andrási Erika ismerteti Kép a szakralitásban címmel megtartott előadásának témáját.

Előadásomban a képnek a szakralitásban megmutatkozó jelentőségét vizsgáltam. Az ősi kultúrákban maga az ábrázolás folyamata is mint szakrális, liturgikus aktus létezett, így a művészetek is eredendően a kultusz függvényében jelentkeztek. Sorba szedtem a szakrális – esetünkben tehát a keresztény – kép formáit lehetséges hordozóinak bemutatásával, valamint tartalom és funkció szerint értékeltem hatásukat.
A művészetek eredetileg a kultusz függvényében jelentkeztek és maga az ábrázolás folyamata is mint szakrális, liturgikus aktus létezett. Sorba szedtem a szakrális kép formáit lehetséges hordozóinak bemutatásával, valamint tartalom és funkció szerint értékeltem hatásukat.
Az előadás első harmadában a keresztény ikonográfia kialakulásának áttekintésére vállalkoztam. Különös tekintettel a történelembe belépő Isten Szent Arcának ábrázolására hívtam fel a hallgatóság figyelmét. Az ősegyháznak először éppúgy szabadulni kellett a zsidó képellenes parancstól, mint a pogány bálványimádástól, és csak ezután alakíthatta ki saját képprogramját. A kereszténység első századaiban óvatosan viszonyult a művészetekhez, hiszen felismerve a kép befogadóra gyakorolt erejét, hittételek hiányában bálvánnyá válhatott volna. Ugyanakkor a patrisztikus korban „a képmás” a dogmatika csiszolóköveként is működött az egyházi fogalmak meghatározását vagy a hit átadását segítendő.
Az előadás további ívét a szakrális művészet mint „Háromságos” közösség ábrázolása adta: a szakrális kép, a keresztény művész és a befogadó személy megrajzolása által.
A kegyképek kapcsán a róluk készült nyomtatványok közül két példát említettem, melyek gróf Széchényi Ferenc gyűjteményében maradtak fenn. Az egyik a máriapócsi ikon, amelyet időközben császári rendelettel Bécsbe szállítottak, de később a róla készült másolat is csodálatos módon könnyezett. A másik példám a győri vérrel könnyező Szűzanya kegyképről készült metszet volt, melynek hittel átélt látványa felér az eredeti meglátogatásával. A két 18. század eleji szentképet könyvtárunk Régi Nyomtatványok Tára őrzi.

A befogadó személyét illetően történelmünket és kultúránkat is meghatározó alakok életrajzára támaszkodtam, amikor példaként Assisi Szent Ferenc, Avilai Szent Teréz vagy Keresztes Szent János képek által megélt misztikus élményét idéztem. A Loyolai Szent Ignác életét metszetsorozatban közlő, 1655-ben megjelent kötetben az is megjelenítésre került, ahol már maga a megdicsőült rendalapító képének látása által gyógyítja meg a buzgón közbenjárásáért esdeklő beteget.

rmk_i_1605_opti.jpgSzent Ignacz a’ Jesus kisded társasága fondálóinak élete száz képből álló, számozott rézmetszetsorozat, Nagyszombat, Akadémiai Nyomda, 1655. RMK I. 1605 (RMNY 2599) – Régi Nyomtatványok Tára

A metszethez tartozó szöveg is erről biztosít: „98. Sok külömb fele betegségben heverő emberek meg-gyogyultak, kik Szent Ignácz képét illendő böchülettel és bizodalommal illetik.”
A bemutatott vizuális emlékeket követően előadásomat a jelen felé irányítottam, amikor a II. Vatikáni Zsinat által megfogalmazott Sacrosanctum Conciliumot idézve zártam gondolataimat:

„Ragaszkodni kell továbbra is ahhoz a gyakorlathoz, hogy a templomokban szent ábrázolásokat helyezzenek el, melyeket a hívők tiszteletben részesítenek. Csak legyenek ezek mérsékelt számban, legyenek megfelelő rendben elhelyezve, ne okozzanak a keresztény népben megütközést és ne adjanak alkalmat helytelen jámborságra.”

A II. Vatikáni Zsinat tanítása, Budapest, Szent István Társulat, 1986, 126–127. – Törzsgyűjtemény

Andrási Erika (Régi Nyomtatványok Tára)

komment

Galambos Ferenc, a jeles bibliográfus, szakíró és műgyűjtő – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 26. rész

2022. szeptember 06. 06:00 - nemzetikonyvtar

Munkák és napok – és kincsek. 87. rész

Sorozatunk címe Hésziodosz Munkák és napok című művére utal. Az ókori szerző a földműves kitartó, gondos munkáját jelenítette meg. Könyvtárunk kutató munkatársai ehhez hasonló szorgalommal tárják fel a gyűjtemények mélyén rejlő kincseket. Ezekből a folyamatos feldolgozó munka nyomán felbukkanó kincsekből, témákból, érdekességekből adunk közre egyet-egyet blogunkban. A sorozat nyolcvanhetedik részében Vasné dr. Tóth Kornélia, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár tudományos munkatársa „Ex libris gyűjtők, gyűjtemények” címmel indított alsorozatában a tárban található ex librisek készíttetői közül ezúttal Galambos Ferencet és gyűjteményét mutatja be.

Galambos Ferenc (1910–1988, eredeti nevén Gruber Ferenc) jogtanácsos, irodalomtörténész, bibliográfus, a Kisgrafika Barátok Köre egyik alapító tagja, a Kisgrafika Értesítő (majd annak jogutódja, a Kisgrafika) szerkesztője, emellett a Könyvtáros folyóirat két állandó rovatának – „Könyvtárosok és bibliográfusok”, „A Könyvtáros galériája” – egyik leggyakoribb munkatársa volt.

1_kep_galambos_portre_1970-galambos_exl65_j2_opti.jpgStettner Béla linómetszete (1970). Jelzet: Galambos exl/65 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Több száz művészettörténeti publikációt jelentetett meg hazai és külföldi (olasz, spanyol, portugál, dán, holland) lapokban. Albumokhoz írt bevezetőt, művészéletrajzot, kiállítási katalógusokhoz ismertetőt. Tizenhatezres könyvtárában számos bibliofil ritkaságot őrzött, főként bibliográfiai, könyvtártudományi, szociológiai, irodalom- és művészettörténeti tárgyú könyveket és folyóiratokat gyűjtött. Ez nélkülözhetetlen segédanyagot jelentett a munkájához.
Jelentékeny irodalomtörténeti és könyvészeti munkásságot fejtett ki, irodalomtörténeti tanulmányokat írt, bibliográfusi munkát végzett, foglalkozott régi folyóiratok, újságok repertóriumainak elkészítésével. Élete végéig ötvennél több bibliográfiát készített. Legjelentősebb munkája a Nyugat repertóriuma volt, melyet az Irodalomtörténet, az Irodalomtörténeti Közlemények, a Magyar Könyvszemle, a Könyvtári Szemle, a Muzeumi és Könyvtári Értesítő mutatója követett. Nagy hetilapokat is feldogozott, köztük A Hét, Magyar Géniusz, az Uj Idők, Vasárnapi Ujság címűeket. Személyi bibliográfiái közül kiemelkedik Herman Ottó, Takáts Sándor és Károlyi Mihály műveinek jegyzéke. Pályáján kiemelkedő támogatója volt Köves Béla, aki lektorként állt mellette. Az Országos Széchényi Könyvtár bibliográfusai közül sokat konzultált Kozocsa Sándorral. Bibliográfiai munkásságával a tudományos kutatást kívánta elősegíteni, közben hatalmas szakműveltségre téve szert.
Ex libris irányú tevékenysége egyik csúcspontjának tekinthető, hogy 1920–1970-ig terjedően összeállította A magyar ex libris irodalom bibliográfiáját. Ezt a Nemzetközi Könyvév és a helsingöri XIV. Nemzetközi Ex libris Kongresszus (1972) alkalmából a Heves Megyei Könyvtár füzetei sorozatban, Egerben adták ki Ebergényi Tibor könyvtárigazgató bevezetésével.

2_kep-magyar_ex_libris_3_jav3_opti.jpgA magyar ex libris irodalom bibliográfiája (1920–1970), szerk. Galambos Ferenc, Eger, 1972. (Heves Megyei Könyvtár füzetei 25.). Belső címlap. – Törzsgyűjtemény

A bibliográfia – mások mellett – Galambos Ferenc 189 művészeti tárgyú, a sokszorosítható kisgrafikával összefüggő írását sorolja fel. Ezek nagy része a Kisgrafika folyóiratban jelent meg, melynek Galambos 13 éven át, 1962-től 1976-ig volt a szerkesztője. A kisgrafika, ex libris téma népszerűsítésére a magyar mellett írásai jelentek meg olasz, spanyol, dán, portugál és holland szaklapokban is.
Nagy szerepe volt az 1960-as években az Országos Széchényi Könyvtárban Bélley Pál által rendezett ex libris kiállítások megvalósításában, katalógusok összeállításában, például a Magyar írók, művészek és tudósok ex librisei (1964), a Fery Antal ex librisei és alkalmi grafikái (1965) és a Diskay Lenke ex librisei és alkalmi grafikái (1966) című tárlatok esetén. Ezek mellett számos budapesti és vidéki ex libris és kisgrafikai eseményről tudósított cikkeiben.

3_kep_magyar_irok_exl_kiall_1964_k_1_3_o_j2_opti.jpgMagyar írók, művészek és tudósok ex librisei, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár – Kisgrafika Barátok Köre, 1964. (Leíró katalógus) Borító és belső címlap – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Galambos a szervezői, szerkesztői munkák, a cikkírás mellett gyűjtötte is a kisgrafikákat. Ex librisekből és alkalmi grafikákból álló gyűjteménye évtizedek alatt kb. 50 ezer darabosra nőtt. Nagy csereanyaggal és a témában komoly szakirodalommal rendelkezett. Kiterjedt levelezést folytatott Európa csaknem minden országának gyűjtőivel, szakembereivel, de az Egyesült Államokban, Kanadában, Brazíliában, Japánban is volt ismeretsége. A magyar ex libris anyag vonatkozásában a teljességre törekedett, még külföldön élő magyarok alkotásait is igyekezett beszerezni, köztük Buday György és Kónya Sándor munkáit.

4_kep_-galambosf-gr_konya_galambos_52_opti.jpgKónya Sándor grafikája. Jelzet: Galambos exl/52 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Megközelítőleg 180 saját nevére szóló lapot készíttetett. Ezek egy része olyan alkotás, melyeknél az ábra közvetlenül utal a megrendelő nevének jelentésére, azaz ún. beszélő ex libris. A fő motívumuk értelemszerűen a galamb: könyvoszlopon álló galamb, rózsafa két galambbal, magányos galamb, galambszerű repülő nőalak és nő galambokkal. Egy jól kidolgozott példa Kopasz Márta alábbi linómetszete.

5kep_blog_nemzetikonyvtar.jpg

Kopasz Márta linómetszete (1969). Jelzet: Galambos exl/53 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Több ex libris készült Galambos portréjával, alkalmi grafikák – Dániel Viktor, Stettner Béla alkotásai – születtek a 60. és a 70. születésnapjára. A magyar származású művészek közül Andruskó Károly, Bordás Ferenc, Drahos István, Fery Antal, Kónya Sándor, Menyhárt József, Nagy Arisztid, Nagy Árpád, Nagy Árpád Dániel, Perei Zoltán, Takács Dezső, Varga Mátyás, Varga Nándor Lajos és Várkonyi Károly neveit emelem ki a gyűjteményében szereplő grafikák készítői közül. Történelmi témájú Perei Zoltán az aradi vértanúk emlékére készített – Galambos nevére szóló – portré ex libris sorozata. Ezek közül az egyik lap Damjanich Jánost ábrázolja.

6_kep_-damjanich_janos_galamb-gr_perei-galambos_exl-67_opti.jpgPerei Zoltán fametszete. Jelzet: Galambos exl/67 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A külföldi alkotók közt lengyel, orosz, lett, olasz, észt és német grafikusok is szerepelnek, köztük B. J. Tomecki, J. Szuszkiewicz, E. Grabowski, K. Kozlovszkij, G. Ratner, P. Upitis, A. del Grosso, E. Okas és F. Kühn.
Galambos felesége, Galambos Ferencné Perjési Ilona (1912–1972) halála után hozzá írta az Asszonysirató (1972) című kötet verseit. A mű több in memoriam grafika kíséretében jelent meg, köztük Fery Antal következő alkotásával.

7_kep_-inmem_perjesi_ilona_ferya-galambos_exl_112j3_opti.jpg

Fery Antal fametszete (1972).  Jelzet: Galambos exl/112 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Galambos ex libris gyűjteményéből az örökös, Gácsi Kornélia jóvoltából 2013 folyamán 500 darabos ajándékban részesülhetett az Országos Széchényi Könyvtár Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtára. Az anyag méltó módon állít emléket a magyar ex libris szakirodalom óriása, a nagy munkabírású Galambos Ferenc gyűjtői tevékenységének.

Irodalom:

Vasné dr. Tóth Kornélia (Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár)

Az Ex libris gyűjtők, gyűjtemények című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész

A Munkák és napok – és kincsek című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész; 45. rész; 46. rész; 47. rész; 48. rész; 49. rész; 50. rész; 51. rész; 52. rész; 53. rész; 54. rész; 55. rész; 56. rész; 57. rész; 58. rész; 59. rész; 60. rész; 61. rész; 62. rész; 63. rész; 64. rész; 65. rész; 66. rész; 67. rész; 68. rész; 69. rész; 70. rész; 71. rész; 72. rész; 73. rész; 74. rész; 75. rész; 76. rész; 77. rész; 78. rész; 79. rész; 80. rész; 81. rész; 82. rész; 83. rész; 84. rész; 85. rész; 86. rész

komment

„szilánkra kell annak hasadnia, / aki fordított teljes életében”

2022. szeptember 05. 06:00 - nemzetikonyvtar

110 évvel ezelőtt született Kálnoky László

Kálnoky László (Eger, 1912. szeptember 5. – Budakeszi, 1985. július 30.) költő hatalmas műfordítói életművet hagyott hátra. Mások mellett neki is köszönhető, hogy a világirodalom klasszikusai mára magyar nyelven is magas fokon élvezhetővé váltak. Műfordítói csúcsteljesítményei közé tartozik többek között Goethe Faustja 2. részének fordítása. Szintén jelentős költői életművénél körülbelül tízszerte nagyobb mennyiségű, mintegy nyolcvanezer sornyi vers- és drámafordítást alkotott.

Kálnoky László.  In. A Dunánál. Magyarok a 20. században (1918–2000), Budapest, Enciklopédia Humana Egyesület, 2001. (Encyclopaedia Humana Hungarica 9.) – Magyar Elektronikus Könyvtár

A Nyugat első nemzedéke (Babits Mihály, Tóth Árpád és Kosztolányi Dezső) műfordításaiban időnként hajlamos volt a szöveghűség rovására az esztétikum javára megalkudni, ezért tartjuk őket a „szép hűtlenség” nagy műfordítói nemzedékének. A második nemzedék műfordítói (pl. Szabó Lőrincé) ezzel ellentétben már sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek a szerkezet- és jelentéshű versfordításra. A harmadik (Radnóti Miklós, Jékely Zoltán, Devecseri Gábor, Vas István, Rónay György, Kálnoky László) és a következő nemzedék (Nemes Nagy Ágnes, Nagy László, Rába György, Somlyó György, Rab Zsuzsa, Lator László stb.) – elődeik eredményeire építve – e két elv szintézisére törekedett: műfordításaikban egyaránt igyekeztek megfelelni a szemantikai pontosságnak és a formai eszközök reproduktív hűségének is. Korszakjelenségként ezek az alkotók sokszor a kedvezőtlen kultúrpolitikai körülmények diktálta egzisztenciális kényszerűségből fordultak a műfordítás felé, ami viszont annak felvirágzását eredményezte.

Kálnoky László mélyen átélte a megalkuvás nélküli versfordítás lehetetlenségéből fakadó folytonos elégedetlenség érzését, ahogy a művész kínzó önvádját is, hogy saját költői hivatását áldozta fel az idegen költők tolmácsolásáért. „Jövő lehetőségeimet nem fecséreltem el, de múltbeli lehetőségeim tetemes részét igen. A verstémáknak hosszabb-rövidebb érési idejük van, s ha azalatt nem írjuk meg őket, elhalnak, illetve elidegenedünk tőlük. Versírás és fordítás ugyanazt a belső tartalékot fogyasztja, s úgy érzem, nem találtam meg a múltban e tartalékkal való helyes gazdálkodás módját” – állította egy interjújában

„Mégsem agyszélhűdés, embólia
leselkedik rám. Furcsább lesz a végem:
szilánkra kell annak hasadnia,
aki fordított teljes életében.
Ha meghalok, fakadjatok kacajra,
szíveteket a részvét meg ne csalja.
Mondjatok rám kemény ítéletet:
»Végre megkapta, amit keresett
ez a bolond, ki buzgón töltögette
saját vérét idegen szellemekbe,
s ha rendelésre új munkába kezdett,
lefarigcsált szívéből egy gerezdet.
Talán kincset kapott, de nem kimélte,
s mint a krumplicukrot, olcsón kimérte.
Belül így lett mindegyre üresebb,
már nem tartotta semmi… szétesett.
S most mi? Szemétdombra való salak.«

Ne legyetek hozzám irgalmasak!”


Kálnoky László: A műfordító halála. Részlet. In. Uő: Összegyűjtött versek, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1980. – Digitális Irodalmi Akadémia 

 Kálnoky László: A lehetséges változatok. Válogatott versfordítások, Budapest, Magvető, 1981. 1–2. kötet. Címlap. – Törzsgyűjtemény

„Kálnoky nem a költő felől közelíti meg a szöveget, hanem a szöveg felől a költőt. Nem adja bele spekulációit, elképzeléseit; mindig azt fordítja, amit lát. Nem erőlteti rá önmagát az idegen versre, de ha arra kerül a sor, meghökkentő nyelvi, formai, stílusbeli tartalékokat emel ki költői anyagából. S eggyel közelebb lépve a személyiséghez: nincs benne kuszaság, homály, atonalitás – nem mintha nem tudná mindezt megcsinálni, ha kell. De a homályt is világosan rajzolja, a zökkenő, modern ritmust is rögtön meggyőzővé teszi. Mi kell ehhez? Csak tiszta szem, csak tökéletes hallás. És még egy lépéssel közelítve az oly nehezen fogható „legsajátabbat”: ezért világítja át Kálnoky művét valami csillogás, valami kristályféle áttetszőség, az élek és lapok pontosan találkozó vonalának öröme – egyszóval az istenektől eredett szabatosság fénye. Így az a műfordítói Hamlet-kérdés, hogy eltűnni vagy nem eltűnni a költőnek a fordítás mögött, itt is csak egyéni megoldásáig juthat. Kálnoky sosem magát keresi a fordításban, mégis megtalálja – a magyar versolvasók örömére.”

Nemes Nagy Ágnes: A hatvanéves Kálnoky László köszöntése In. Uő: Az élők mértana. Prózai írások, Budapest, Osiris, 2004. – Digitális Irodalmi Akadémia 

Végezetül álljon itt egy részlet a költő számos versfordítása közül:

„Kishitű elme
Gyáva türelme,
Tétova sóhaj,
Szánni való jaj
Vészt sosem űz el,
Föl sose ment.

Bármi hatalmak
Győzni akarnak,
Ha nem rogy a vállad,
S sziklaszilárd vagy,
Istenek ökle
Segít idelent.”

Johann Wolfgang Goethe: Biztatás. In. Kálnoky László: A lehetséges változatok. Válogatott versfordítások, Budapest, Magvető, 1981. 1. kötet, 328. – Törzsgyűjtemény

Mann Jolán, szerk. (Főigazgatói Kabinet)

komment

Már több mint 70 terabyte-nyi weboldalt aratott le a nemzeti könyvtár

2022. szeptember 02. 08:42 - nemzetikonyvtar

Az Országos Széchényi Könyvtár webarchívuma

Az OSZK webarchívuma azzal a céllal jött létre, hogy reprezentatív képet nyújtson az egy adott időszakban nyilvánosan elérhető, a magyar közönségnek szánt és a kulturális örökség részét képező online tartalomkínálatról, a hungarikumok körébe tartozó elektronikus dokumentumokról. Az elsődleges gyűjtőkör a tudományos, kulturális, oktatási, illetve közéleti jellegű nyilvános webes tartalmak.

aratas_oszk.jpg

Legutóbbi szelektív aratás fájltípusai 2022 augusztusában

A dokumentumok gyűjtése három csatornán keresztül történik: a legfontosabb magyar webhelyekről, kiemelt eseményekhez kötődve a főbb hírforrásokból, illetve általános jelleggel a magyar webtérről. Szelektíven kerül gyűjtésre a tudományos, kulturális, oktatási, közéleti jellegű tartalmak meghatározott köre. Az általános gyűjtés a .hu domén alatt regisztrált vagy egyéb doménhez tartozó, de magyar közönséget megcélzó nyilvános webhelyekre terjed ki. A webaratás csupán azon szervereket érinti, ahonnan technikailag biztosítható a tartalom automatikus lementése. Az aratás során a könyvtár figyelembe veszi a begyűjtő szoftver számára az adott webhely tulajdonosa által beállított korlátozásokat.

Az archivált webtartalom esetében a nemzeti könyvtár elsősorban annak hosszú távú megőrzésére törekszik. A szerzői és személyiségi jogok tiszteletben tartása érdekében a gyűjteménynek csak egy része tekinthető meg nyilvánosan, az archívum többi része csak a könyvtár zárt szolgáltatási felületén érhető el, elsősorban kutatási célokra.

A nyilvános gyűjteménybe részben az állami forrásból származó, részben egyes weboldalak tulajdonosai által felajánlott tartalmak kerülnek. A nem állami vagy önkormányzati fenntartású, illetve nem költségvetési támogatással létrehozott webhelyek esetében az intézmény szerződést köt a nyilvános szolgáltatásra.

webarchivalas_munkafolyamat.png

A webaratásból származó ún. WARC fájlok összmérete a zárt archívumban 69 terabyte, a nyilvános archívumban 1,3 terabyte. Az egyéb formátumú mentések még körülbelül 0,5 terabyte-ot tesznek ki.

A nyilvános felület forgalmát a nemzeti könyvtár 2020 eleje óta méri, azóta 5147 látogatás történt 1340 címről. A zárt archívum használatáról egyelőre nem áll rendelkezésre adat, mivel az új szolgáltatás néhány hete indult az erre kijelölt helyi gépekről.

A közeljövő feladata egyfelől a digitális objektumok hosszú távú megőrzésének folyamatos biztosítása a legkorszerűbb eszközökkel. A jelenben lementett fájlokat a jövő generációi számára megtekinthető és kutatható állapotban kell tartani, ami nemcsak azok biztonságos és sérülésmentes tárolását jelenti, hanem az elavuló formátumok konvertálását vagy a korabeli szoftverkörnyezet megőrzését, emulálását is.

link_terkep.png

Másfelől terveink között szerepel a ma már megkerülhetetlen mesterségesintelligencia-alapú technológia beépítése a webarchiválási folyamatokba, amelynek segítségével lehetővé válik többek között az állami forrásból származó weboldalak teljes körű mentése, a digitális hungarikumok automatikus kiszűrése vagy a gépi tematikus rendezés.

Kiemelten foglalkozunk az archivált webtartalom kutathatóvá tételével különféle adatbányászati és adatvizualizációs alkalmazások segítségével. A learatott tartalom egyben hatalmas adathalmaz („Big Data”) is, ami különféle tudományágak (pl. történettudomány, nyelvészet, szociológia, informatika) számára jelent most és a jövőben még inkább értékes kutatási anyagot. Időben visszakövethető egy esemény, téma, szervezet stb. története, statisztikai elemzések készíthetők, kapcsolati hálók rajzolhatók fel. Az előállt monumentális szövegkorpusz ezenkívül a magyar nyelvű mesterségesintelligencia-alapú programok tanítóeszközeként is nélkülözhetetlen szerepet tölt be.

Mihály Eszter, Drótos László (Digitális Bölcsészeti Központ)

komment

A kromophotográfia úttörője, Koller Károly tanár – A fényképészet úttörői. 27. rész

2022. augusztus 31. 06:00 - nemzetikonyvtar

Munkák és napok – és kincsek. 86. rész

Sorozatunk címe Hésziodosz Munkák és napok című művére utal. Az ókori szerző a földműves kitartó, gondos munkáját jelenítette meg. Könyvtárunk kutató munkatársai ehhez hasonló szorgalommal tárják fel a gyűjtemények mélyén rejlő kincseket. Ezekből a folyamatos feldolgozó munka nyomán felbukkanó kincsekből, témákból, érdekességekből adunk közre egyet-egyet blogunkban. A nyolcvanharmadik részben Szemerédi Ágnes „A fényképészet úttörői című alsorozatában Koller Károly tanár fényképészeti munkásságának bemutatását folytatja.

1875-ben nyert el az császári és királyi udvari fényképész címet. Legnagyobb kitüntetése emellett a Ferenc József rend lovagja kitüntetés volt, melynek jelvénye szintén szerepelt a képei verzóján.

„Károly tanár, ki Budapesten közelebbről önállólag nyitott műtermet, tegnap előtt, ő felségétől az Udvari fényképész czimet nyerte, örvendünk, hogy e derék férfiú Ő felsége megelégedését is megnyerte. Képei valóban műremekek, melyeket Európában ma még senki nem tudott túlszárnyalni. Koller tanár gyönyörű etnographiai stúdiumait folytatni fogja a tavasszal.”

Magyar Polgár, 9. évf., 259. sz., 1875. november 12. – Törzsgyűjtemény

1876 szeptemberében érdemérmet kapott a szegedi országos kiállításon.

„Koller Károly, Budapest: haladást, versenyképességet és műizlést tanusitó különféle kitűnő chromo-, photo- és etnográfiai képeiért érdemérem.”

Szegedi Híradó, 18. évf., 109. sz., 1876. szeptember 6. – Törzsgyűjtemény

1875 év végén önállósodott, és saját műtermét november 1-én nyitotta meg a belvárosban forgalmas helyen a Harmincad utca 4. szám alatt. Nagyon hamar kialakult a vendégköre, állandó kuncsaftjai Pest város polgári rétege mellett főként politikusok, művészek, nemesek voltak, és több alkalommal megörökítette a királyi család tagjait is. Sikeresen vezette műtermét, az újságokban feltehetőleg ezért sem találunk tőle hirdetéseket. Háztulajdonosként először 1885-ben szerepelt, előtte csak bérelhette a műtermet. Fényképészeti laboratóriuma nagy népszerűségre tett szert, legsikeresebb időszakában harminc segéddel dolgozott együtt. 1880 után a technika már megengedte, hogy a nyílt téren zajló eseményeknél is részt vegyenek a fotóriporterek, így a királyi családot külső helyszíneken is meg tudta örökíteni az akkor már császári és királyi fényképész Koller. Mária Valéria főhercegnőt kétszer (1874-ben és 1885-ben) is fotografálta, de általa maradt fenn fénykép József főhercegről és családjáról, Rudolf koronahercegről és I. Ferenc Józsefről is. Magángyűjteményben található ennek egy remek példája az 1880-as évekből, a kép külső helyszínen készült, feltehetőleg Gödöllőn.
1888-ban Lux Ferenc amatőr fényképész Koller műtermével szembeni házból megörökítette, ahogy I. Ferenc József megérkezik Koller műtermébe. A rendkívül érdekes felvételt a Képes Folyóirat közölte.

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményében található Gerbaud Emil hagyatékában szerepel egy különleges Koller-fénykép. A képen látható fényképes tortát szintén valamelyik udvari, főhercegi család esküvőjén szolgálhatták fel, miután Koller a család kérésére megörökítette.

torta_opti.jpg

Koller Károly: Esküvői torta. Jelzet: VF 26977 – Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Az 1878-as párizsi világkiállításon is nagy sikerrel szerepelt. Munkásságáért itt ezüstéremmel jutalmazták.
A nemzeti könyvtár Kézirattára és Történeti Fénykép- és Videótára is több portrét is őriz Kollertől az 1870-es és 1880-as évekből. Ezek a képek már a saját, Harmincad utcai műtermében készültek.

Fényképésztársaihoz hasonlóan több fényképet készített színészekről is. Színháztörténeti és Zeneműtárunk több fényképet is őriz tőle.

1880-ban szintén egy érdekes esetről tudósított a sajtó. Egy pozsonyi megrendelő Istóczy Győző ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő az Országos Antiszemita Párt alapítójának fényképének elkészítésére adott megbízást Kollernek. Koller akkor már népszerű, elismert fényképészként felkereste a politikust.

„Koller Károly ismert fővárosi fényképésznél egy pozsonyi úriember Istóczy fényképét rendelte meg, mégpedig mindjárt egyszerre három tucatot kért belőle. Az illető igen nagy tisztelője lehet a híres antiszemitának, vagy pedig propagandát akar csinálni neki azáltal, hogy fényképeit osztogatja. Koller elment Istóczyhoz és arra kérte, lenne szíves magát nála levétetni, hogy a pozsonyi megrendelésnek eleget tehessen. Istóczy jól megnézte a fotográfust és miután arcvonásaiból nem elég biztosan vélt meggyőződhetni arról, vájjon nem zsidó-e, erről Koller úr által még külön is biztosíttatta magát. »Mert tudja kérem, mondá, egyszer már megjártam .Ellingernél levetettem magamat pár évvel ezelőtt több más képviselővel együtt és képzelje csak, utólagosan megtudtam, hogy zsidó. Azóta pedig arcképeim terjesztésére a legfényesebb üzleteket csinálta.« Istóczy óvatossága dacára azonban mégis megjárná, ha Koller művezetője, mit nem tudunk, de ami meglehet – zsidó volna.”

Istóczy és a fotográfus. In: Pesti Hírlap, 2. évf., 294. sz., 1880. október 23. – Törzsgyűjtemény

Több művésztársa mellett ő is kihasználta a Váci utca 1. szám alatt néhai Sárkány János Sámuel (akkor fia László) üzletében működő műkereskedő, műárus kirakatát a fényképei reklámozására. Erre nagyon jó bizonyíték a művészestélyen készült képek kiállítása.

„A művészestély jelmezalakjai festői fényképekben láthatók Sárkány váci utcai kirakatában. Említettük már, hogy Koller Károly tanár, Budapest legkitűnőbb fényképésze egy albumot állít össze az első művészestély alakjaiból s az ő felkérése folytán vétették le magukat a jelmezes részvevők. A csinos kis gyűjtemény nagy nézősereget von mindennap a kirakat elé, hol a bájos Jankóné, Pártosné, Ágainé, a valódi királynői termetű Hausmanné és Kauserné s Kauser Auguszta urhölgyek, a szeretetreméltó Telepy Gabriella k. a. és mások képezik a »great attraction«-t. A legkedvesebb kép azonban bizonyára az, mely Telepy urat ábrázolja szakácsjelmezben, amint az óriási tortát fölnyitja, s belőle legkisebbik leánya, egy mosolygó kis szárnyas angyal búvik elő. A gyönyörű gyermek külön képen is látható. A kiváló ízléssel összeállított szép gyűjtemény bizonyára sokakat fog arra csábítani, hogy a jövő évben nagyobb szabásúra tervezett művészestély közönségét szaporítsák, az idén ott megjelenteknek pedig kedves emlékül szolgál.”

Pesti Hírlap, 3. évf., 76. sz., 1881. március 18. – Törzsgyűjtemény

1885-ben tartották ezüst menyegzőjüket feleségével, Láni Máriával, amely szintén társadalmi eseménynek számított.

„Ezüst-menyegzőjét ünnepli ma Koller Károly tanár fényképész és felesége szül. Láni Mária asszony, s ez alkalomból ismerőseik tegnapelőtt felkeresték őket lakásukon, hol kis családi ünnepély volt s Koller Selma kisasszony köszönte fel szüleit.”

Fővárosi Lapok, 22. évf., 108. sz., 1885. május 9. – Törzsgyűjtemény

A sikerei mellett egy 1888-ban a műtermében keletkezett tűzesetről is beszámoltak, amely a tűzoltóságnak köszönhetően végül nem okozott komolyabb kárt.

„Tűzveszély fenyegette Koller Károly fényes berendezésű fényképészeti műtermét: a vaskályhától a faoldalra tüzet fogott, de a gyorsan kivonult tűzoltóság elejét vette a nagyobb bajnak.”

Fővárosi Lapok, 25. évf., 348. sz., 1888. december 18. – Törzsgyűjtemény

„Tűz egy fényképészeti műteremben. Koller Károly tanár harmincad utca 4. sz. a. lévő fényképészeti műtermének faoldalfala tegnap a vaskályhától tüzet fogott s a falban egy a tetőre vezető gerenda is meggyúlt. A nagy műterem komoly veszedelemben forgott, de a központi tüzőrség ideje korán kivonult s elejét vette a bajnak.”

(Rendőri hírek.) In: Pesti Hírlap, 10. évf., 348. sz., 1888. december 18. – Törzsgyűjtemény

Koller Károlyt 1889. november 24-én, fiatalon, 51 évesen, a belvárosban működött Vadászkürt-szállóban szélütés érte. A sajtóban szereplő hírek szerint reménykedtek a felépülésében, de két nappal később, november 26-án elhunyt.

„Szélhüdés érte Koller Károly ismert udvari fényképészt s állapota eleinte aggasztó volt, de orvosai, dr. Tirodi és dr. Kétly, most már remélik, hogy rövid idő alatt fölépül.”

Fővárosi Lapok, 26. évf., 324. sz., 1889. november 25. – Törzsgyűjtemény

„Károly udvari fényképész, kit szombaton szélhüdés ért, újabb szélhüdés következtében tegnapelőtt délben meghalt. Koller, mielőtt felment Budapestre, a hetvenes években a nagyszebeni gymnáziumban, mint rendes tanár működött, de jól értett a fotografálás mesterségéhez is s azért ott hagyva a kathedrát, a fővárosban nyitott műtermet és kitűnő fényképeivel csakhamar megalapította hírnevét. Már rég megkapta az udvari fényképész czimet s évek hosszú során át a király, a megboldogult Rudolf trónörökös, Mária Valéria főherczegnő s az udvar több tagjának kedvencz fényképésze volt. Az udvar fényképész szükségletét pár év óta csaknem Koller tanár látta el. A király, mikor Budapesten járt, ritkán mulasztotta el, hogy föl ne nézzen a műtermébe.”

Kolozsvár, 3. évf., 276. sz. 1889. november 28. – Törzsgyűjtemény

„Elhunytak. Koller Károly udvari fényképész, kit szombaton a Vadászkürt-szállóban szélütés ért, ma délben egy újabb szélütés következtében meghalt. Műterme egyike volt a legelsőknek Budapesten.”

Budapesti Hírlap, 9. évf., 327. sz., 1889. november 27. – Törzsgyűjtemény

koller_gyaszjelentes_opti.jpg
Koller Károly gyászjelentése – Térkép-, Plakát és Kisnyomtatványtár, Gyászjelentésgyűjtemény

A fényképészt halála után két nappal Klagenfurtba szállították és november 28-án a családi sírhelyen temették el.

„Koller Károly fényképész temetése tegnap délután nagy részvét mellett ment véghez: a gyászszertartást Doleschall Sándor evang. lelkész végezte.”

Fővárosi Lapok, 26. évf., 328. szám, 1889. november 29. – Törzsgyűjtemény

Felesége, Láni Mária hat évvel később, 1895. augusztus 5-én hunyt el hirtelen.

„Alulírottak mély fájdalomtól sújtott szívvel s hozzák az összes rokonság és ismerősök tudomására, néhai Koller Károly tanár, cs. és kir. udvari fényképész özvegyének, Koller Károlyné szült. Láni Máriának, Klagenfurtban, f. hó 6-én hirtelen történt gyászos elhunytát Dr. Koller Tivadar, Koller Norbert, Schwicker Zelma szül. Koller, Olga szül. Koller és Koller Hilda, mint gyermekek. Schwicker Alfréd tanár és Hoedl Ede, cs. és kir. főhadnagy, mint vök.  Schwicker Hilda, Koller Ilona és Hoedl Klára, mint unokák.”

Budapesti Hírlap, 15. évf., 233. sz., 1895. augusztus 27. – Törzsgyűjtemény

1889-ben, halála után tudósított a sajtó, hogy műtermét Forché Román és Gálfy István vette át. Forché Románt a jegyzékek először 1894-ben említik tulajdonosnak, lakása 1889 és 1910 között volt a Harmincad utca 4. szám alatt. Telefonjuk már 1898-ban is volt.

„Néhai Koller Károly tanár, ca. és kir. udvari fényképész családja kötelességének tartja a magas főúri körök és nagyérdemű közönségnek azon megtisztelő bizalomért és rokonszenvért, melyben a boldogultat hivatásában, mint fényképészt és akadémiai festőt oly nagy mérvben részesítő, legőszintébb köszönetét nyilvánítani. Egyúttal tisztelettel tudatja, hogy a fényképészeti műterem a boldogultunk már hosszabb idő előtt tett intézkedéseinek megfelelőleg Forché Román és Gálfy István urak tulajdonába ment át és nevezett szakavatott és kiérdemelt munkatársak vezetése alatt, – kiket jövőben is Wünsche Emil akad. festő úr támogat – az eddigihez hasonló módon és alapon továbbra is folytattatni fog. Forché Román és Gálfy István urak több mint egy évtizeden át működtek egyetemben most már elhunyt főnökükkel és a fényképészeti műterem felvirágozásához, annak általánosan elismert művészi tökélyéhez hathatós mérvben hozzájárultak. Gyakran voltak főnökük kisérői is oly alkalomnál, midőn ez a legmagasabb udvarhoz való kitüntető meghivatásának megfelelt, ebbeli munkáiban kiváló módon részt vettek és eszerint nevezett urak természetes osztályrészesei ama legmagasabb elismerésnek is, melyet a boldogult munkálkodása folyton aratott. Azon bizalom és szeretetnél fogva tehát, melyben nevezett urak elhunyt főnökük által részesitettek, a család csak is a boldogult óhajának és szándékának felel meg, midőn a magas főúri körök és nagyérdemű közönséghez ama tiszteletteljes kérelemmel járul, megtisztelő bizalmát a fényképészeti műterem iránt továbbra is fentartani és ezt jövőre Ferché Roman és Gálfy István urakra átruházni. Budapesten, 1889. novemer 30-án. Néhai Koller Károly tanár családja.”

Budapesti Hírlap, 9. évf., 331. sz., 1889. december 1. – Törzsgyűjtemény

A Történeti Fénykép- és Videótár őriz néhány képet Koller Károly utódai néven.

Koller utódai néven a két alkotó részt vett az ezredéves kiállítás fényképezésében is. A kiállítás után nyerték el az udvari fényképészi címet.

„Az ezredéves kiállítás fényképészek szövetkezete ezennel a n. é. közönség tudomására hozza, hogy az 1896. évi millenniumi kiállításon eszközlendő, a fényképészeti szakba vágó mindennemű munkálatok teljesítésére nézve (már ez év október 1-sejétől a kiállítás bezártáig) a kizárólagossági jogot elnyerte, megrendelések tehát már most is az alulirt cégeknél, mint fentnevezet szövetkezett tagjainál és elfogadtatnak ifj. Divald Károly, Kossuth Lajos-u. 1. sz. Mai és Társa, Nagymező-u. 20. Goszleth István, Kristóf-tér 8. sz. Mertens és Társa, cs. és kir. udv. fényképészek, Erzsébet-tér 7. sz. Klösz György, Fasor 49. sz. Strelisky, csász. és kir. udv. fényképész, Dorottya-u. 9. Koller Károly tanár utódai, Harmincad-u. 4. sz., csász. és kir. udv. fényképészek, Weinwurm Antal, Károly-u. 8.”

Budapesti Hírlap, 15. évf., 331. sz., 1895. december 3. – Törzsgyűjtemény

„Kitüntetés: Forche Román és Gálfy István fényképészek (Koller Károly tanár utódai czég) a cs. és kir. udvari fényképészek czime által tüntettettek ki.”

Nemzet, 9. évf., 2956. sz., 1890. november 20. – Törzsgyűjtemény

 A 20. század elején legifjabb Szenes Ede (a néha neves belvárosi fűszerkereskedő unokája) vette át Koller utódaként a műtermet. Szenes Ede (1878–1963) a műtermét 1908 és 1930-as évekig üzemeltette, de az Andrássy út 29 szám alatti manzárdlakásában is volt műterme. A műteremben, annak 70 éves fennállása alkalmából Szenes készített egy kiállítást Koller képeiből. A kiállítás 1930. november 16-án nyílt meg.

Szemerédi Ágnes (Főigazgatói Kabinet)

Források:

A fényképészet úttörői című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész

A Munkák és napok – és kincsek című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész; 45. rész; 46. rész; 47. rész; 48. rész; 49. rész; 50. rész; 51. rész; 52. rész; 53. rész; 54. rész; 55. rész; 56. rész; 57. rész; 58. rész; 59. rész; 60. rész; 61. rész; 62. rész; 63. rész; 64. rész; 65. rész; 66. rész; 67. rész; 68. rész; 69. rész; 70. rész; 71. rész; 72. rész; 73. rész; 74. rész; 75. rész; 76. rész; 77. rész; 78. rész; 79. rész; 80. rész; 81. rész; 82. rész; 83. rész; 84. rész; 85. rész

komment

A kromophotográfia úttörője, Koller Károly tanár – A fényképészet úttörői. 26. rész

2022. augusztus 30. 06:00 - nemzetikonyvtar

Munkák és napok – és kincsek. 85. rész

Sorozatunk címe Hésziodosz Munkák és napok című művére utal. Az ókori szerző a földműves kitartó, gondos munkáját jelenítette meg. Könyvtárunk kutató munkatársai ehhez hasonló szorgalommal tárják fel a gyűjtemények mélyén rejlő kincseket. Ezekből a folyamatos feldolgozó munka nyomán felbukkanó kincsekből, témákból, érdekességekből adunk közre egyet-egyet blogunkban. A nyolcvanötödik részben Szemerédi Ágnes „A fényképészet úttörői című alsorozatában Koller Károly tanár fényképészeti munkásságát mutatja be.

Koller Károly Nagyszebenben született 1838. január 28-án. A helyi főreáliskolában végezte tanulmányait 1856-ig és már itt kitűnt rajztehetségével. Nagyszebenben ismerkedett meg Glatz Tivadarral (1810–1871), az ismert festőművésszel és fényképésszel, akit szellemi mentorának tekintett. Hatására 1857-től 1859 májusáig a bécsi Művészeti Akadémia festészeti előkészítő szakosztálya és a bécsi Polytechnikum hallgatója volt. A Bécsben töltött időszak után visszatérve közösen tevékenykedtek Besztercén, Koller Glatz Tivadar társa lett. Nemcsak fényképportrékat készítettek, hanem több alkalommal járták a vidéket és néprajzi tárgyú életképeket, tájképeket is készítettek, valamint a „Szászföld” építményeit, templomait, régi épületeit is megörökítették. Úttörő tevékenységet végeztek, hisz a paraszti élet megörökítése gyerekcipőben járt még az 1860-as években. Ebben az időszakban hasonló munkát végzett Székelyföldön Orbán Balázs (1829–1890) író, néprajzi gyűjtő, fotográfus is. Fő műve Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból címmel 1868 és 1873 között hat kötetben jelent meg. Műteremben és saját környezetükben, házaknál és utcán is készítettek népviseletbe öltözött emberekről beállított képeket. 1862-ben Erdélyi képek címmel közös fotóalbumot adtak ki, amelyet – több más képükkel együtt – a Néprajzi Múzeum őriz. A műteremben készült képekhez a háttereket ők maguk festhették. Közösen készített fotográfiáik hátulján Transylvania (Erdély) címere található. Koller sikeres besztercei évei alatt, 1860. május 7-én feleségül vette Láni Máriát, akitől később két fia és három lánya született: Tivadar, Norbert (később mindketten gyógyszerészek), Selma, Olga és Hilda.
Koller és Glatz népviseleti témájú képeiért közösen kapott ezüstérmet 1869-ben a hollandiai Groningenben, a németországi Hamburgban és a nagyszebeni kiállításon. Közös munkájuknak Glatz 1871. április 3-án bekövetkezett halála vetett véget. Koller 1874-ig maradt az üzletvezető, de műtermét Glatz unokahúga, Asbóth Kamilla (1838–1908) örökölte. 1861-től Koller a fényképészettel párhuzamosan a besztercei evangélikus gimnáziumban rajzot és geometriát tanított. Innen ered a később készült fényképei elő- és hátlapján a Koller Károly tanár név. Koller Glatz Tivadar halála után, 1871-ben önállósult Besztercén. A Történeti Fénykép- és Videótárban őrzött cigánylányt ábrázoló fénykép besztercei saját műtermében készült.

593_opti.jpgErdélyi fonó cigányleány. Vastag György eredeti festménye után fényképezve Koller Károlytól. 1869–1873. Jelzet: FTB 593. – Történeti Fénykép- és Videótár

Kollernek köszönhetően szerepeltek mentorával, Glatz Tivadarral közös képei a Vasárnapi Ujságban is az 1870-es években. A folyóirat 1874-ben remek összeállítást közölt népviseleti képeikből.

nepviselet_opti.jpg

Népviseleti képek. In: Vasárnapi Ujság, 21. évf., 25. sz., 1874. június 21., 389. – Elektronikus Periodika Archívum

A színes fénykép technikáját az 1860-as években a nedves eljárás elterjedésével kezdték el alkalmazni. Használata kezdetben csak a portréműfajra korlátozódott. 1867-ben először köztudottan Veress Ferenc Kolozsvárott kísérletezett a műfajjal. Később Pesten Borsos József és Doctor Albert, Szentkuthy István, Gondy Károly és Egey István Debrecenben. Egy évtizeddel utánuk Koller Károly, Kozmata Ferenc, Sopronban Rupprecht Mihály kísérletezett vele, tevékenységük által vált népszerűvé a technika. Glatz Tivadar is készített színezett retussal és akvarellel kifestett albumin képeket az 1860-as években, Koller feltehetően együtt vagy tőle tanulhatta meg az akkori technikákat.
A színes fénykép gyakorlatban elterjedt alkalmazása azonban még váratott magára. Az átmeneti időben az áthidaló megoldás a chromophotografia volt, amelyet Koller Károly fejlesztett tökélyre és alkalmazott sikeresen a gyakorlatban. A különböző kezdetleges színes sokszorosító eljárások összefoglaló neve volt a kromophotográfia vagy kromotipográfia.
Koller hírnevét és sikereit az is nagyon jól mutatja, hogy már az 1870-ban Párizsban megrendezett nemzetközi fényképkiállításon is szerepelt török, lengyel, portugál fényképészek társaságában, ahol bemutatta „étude ethnographique de Transylvanie“ című gyűjteményét.
A sajtó így írt róla:

„Művei: a szász paraszt, parasztnő, az oláh biró, esküvő stb. az életből vannak merítve és helyesen készítve.”

Kakujay: Parisi levelek 1. (Nemzetközi fénykép-kiállítás). In: Fővárosi Lapok, 7. évf. 147. sz., 1870. július 9., 635. – Törzsgyűjtemény

Glatz halála után, 1871. augusztusban az egyik kolozsvári helyi lap, a Magyar Polgár cikkezett rövid ideig működő kolozsvári műterméről. A műterem megnyitása előtt augusztusban Demjén László kolozsvári könyvkereskedőnél állította ki színezett fotóit.

„Besztercze e jeles fényképésze és festésze már leküldte kirakatait, s pár nap múlva megkezdi itteni működését. A kirakatok magukba foglalják oly remekeit a fényképészet s a festészetnek, a minőket ily tökéletességben nem láttunk eddig sehol sem. A kirakatok Demjén László úr könyvkereskedésében láthatók.”

Magyar Polgár, 5. évf., 177. sz., 1871. augusztus 6. – Törzsgyűjtemény

„Károly tanár fényképészeti műtermét, mint említettük, szénutczában, a Krémer féle házban állította fel, s vasárnap megkezdő felvételét. Mint halljuk, valóságos ostromnak van kitéve, s nem győz eleget tenni a megrendeléseknek. Koller csak négy hétig fog Kolozsvárit mulatni.”

Hírharang. In: Magyar Polgár, 5. évf., 189. sz., 1871. augusztus 22., 580. – Törzsgyűjtemény

A színezett eljárás tartósságáról sajtótörténeti jelentőségű szakmai vita folyt a kolozsvári helyi lap hasábjain Koller Károly és a módszer feltalálója, Veress Ferenc között. Vastagh György festő és fotográfus, így állt ki Koller mellett:

„Pár hét óta Demjén László úr könyvkereskedésében, Koller tanár úrtól néhány kitűnő chromophotographia van kiállítva, melyek minden tekintetben művészi kivitelűek, s olyan kitűnő ízléssel vannak színezve, hogy e téren nemcsak nálunk, de külföldön is ritkítják párukat. Akadnak azonban olyan dilettáns bírálók is, akik azt hiszik a chromophotographia színezete nem tartós. E véleménnyel szemben ezennel bizonyítom, hogy hét-nyolc évvel ezelőtt ily nemű képeket magam is készítettem, s ezekből ma is több példányra tudok utalni, melyek egyenként bizonyságai lehetnek annak, hogy amaz állítás legkevésbé sem alapos. A chromophotographia 8 évvel ezelőtt korán sem állott azon a ponton, oly tökélyre vive, mint azt most Koller úrnál láttuk.”

Magyar Polgár, 5. évf., 189. sz., 1871. augusztus 22. – Törzsgyűjtemény

Kolozsvári tevékenysége után, 1871 augusztusa és 1873 decembere között továbbra is Besztercén fényképezett, ekkor már önállóan, hisz mentora, Glatz már nem élt.
Koller műtermeiről és azok áthelyezéséről többször cikkezett a sajtó. Ellentétes információk is találhatóak a forrásokban. A Fővárosi Lapokban 1873 novemberében már Pestre költözéséről született hír. Egy hónappal korábban azonban a Magyar Polgár folyóirat kolozsvári műtermének építéséről cikkezett, a Fővárosi Lapok pedig 1873 decemberében számolt be műtermének Kolozsvárra költözéséről. A cikkből kitűnik, hogy megrendeléseket világszerte kapott, Bécsben is dolgozott.
1873-ban első díjat nyert a bécsi világkiállításon, ahol az uralkodó elismerését is kiváltotta. Képei hátulján ez a díj fő helyen szerepelt.

„Koller Károly végképpen Kolozsvárra fogja áttenni fényképészeti műtermét, melynek építéséhez még talán az ősz folytán hozzá fognak. Mint egy magánlevélből olvassuk, a jeles Koller jelenleg Bécsben annyira el van halmozva chromophotographiák készítésével, hogy újabb megrendeléseket már el sem fogadhat. Jelenleg Párizs, London és amerikai megrendeléseknek tesz eleget. Ennek mi kolozsváriak örvendünk legjobban, s várva várjuk, hogy a derék művész hazánkfia, ki a bécsi közkiállításon a magyar fényképeknek oly szép elismerést szerzett, minél előbb körünkbe érkezzék.”

Magyar Polgár, 7. évf., 236. sz., 1873. október 15. Törzsgyűjtemény


„Koller Károly, az erdélyi jeles fényképész, kinek Wesselényi grófnét ábrázoló szép arcképét a stuttgarti iparos-muzeum vette meg a világtárlaton, hir szerint Pestre költözik s Borsossal együtt fog működni.”

Fővárosi Lapok, 10. évf., 264. sz., 1873. november 16. – Törzsgyűjtemény


„Károly besztercei fényképíró, ki tavasszal nem Pesten, hanem Kolozsvárit telepszik le, újra elsőrangú érmet nyert a londoni fénykép-kiállításon.”

Fővárosi Lapok, 10. évf., 279. sz. 1873. december 4. – Törzsgyűjtemény

Az 1874-es beszámolók szerint májusban már Pesten, Borsos József műhelyében dolgozott. Az ekkori cikkek arról tudósítanak, hogy a bécsi világkiállításon nagy sikert aratott népviseleti és néprajzi témájú fényképeit az iparmúzeumnak ajándékozta.

„A Pestre érkezett Koller Károly jeles fényképész az iparmúzeumnak ajándékozta a világtárlaton kitüntetett nagyobb néprajzi fénykép-gyűjteményét. ”

Fővárosi Lapok, 11. évf., 110. sz., 1874. május 14. – Törzsgyűjtemény

Számos fényképet alkottak közösen, erre szintén jó példa egy magángyűjteményben őrzött fénykép, a könyvtár Kézirattárában őrzött, Laborfalvi Rózát ábrázoló portré, valamint a Színháztörténeti és Zeneműtárba a Nemzeti Színház múzeumából átkerült Jókai Mórról készült kép is.

Tehetségét és tudását több helyen is elismerték, erre nagyon jó példa az alábbi újságcikk:

„Chromophotographiái a bécsi világtárlaton is nagy és méltó föltűnést okoztak, mert szebbek és tökéletesebbek, mint amilyeneket e nemben eddig bárki is produkált. S ez alkalommal nem mulaszthatjuk el megjegyezni, hogy jelenleg épen fővárosunkban időz, Borsos ismeretes fényképirói műtermében s gyönyörű képeinek nagy s egyre növekvő kerete van. Népviseleti képei is valódi művésznek bizonyítják. Nemcsak alakokat ad, melyekről végre is meg lehetne látni a népviseleti sajátságokat, mint a divatképekről a »legutolsó« (dehogy legutolsó, csak legújabb) párisi divatot, hanem mester a csoportosításban, az állások rendezésében, úgyhogy képei valódi genre-képekké válnak, a mellett pedig a kivitelben sincsenek művészi becs nélkül. Így válik – s ez az ujabb ipar haladásának a jelleme – a mesterség művészetté, amivel tartozik is csakugyan, mert a művészetet már-már kiszorítani fenyegetőzik az eddig általa kizárólag elfoglalt térről. A szobrászok helyét kőfaragók, gyászöntők és műasztalosok foglalják el; a festőket rohammal vették be a fotográfusok; megkívánhatjuk, hogy igyekezzenek kárpótlást adni azért, amit elvettek. Koller úr fényképeinél nincs is ebben hiány. Mily igazság az eredetiség mellett ez alakokban, e csoportozatokban.”

Erdélyi szász népviselet I. In: Vasárnapi Ujság, 21. évf., 25. sz., 1874. június 21., 391. Elektronikus Periodika Archívum

1874 októberében született az első cikk arról, hogy véglegesen Pesten telepedett le mint Borsos üzlettársa. Borsos Józseffel közösen 1874. szeptember 1 és 1875. november 1. között dolgozott. Koller 1877-ben Koller be is perelte Borsost és a vele dolgozó Varságh Jánost tartozásaik miatt.

„Koller Károly a besztercei jeles fényképész, állandóan Pesten marad, mint a Borsos üzlettársa.”

Fővárosi Lapok, 11. évf., 223. sz., 1874. október 1. – Törzsgyűjtemény

„Koller Károly fényképész a királyné kivonatára a múlt héten Gödöllőn időzött, többször lefényképezve Mária Valéria főhercegnőt; ezek közül a királyné egy legnagyobb alakú és színezett fényképet rendelt meg.

Fővárosi Lapok, 11. évf. 251. sz., 1874. november 3. – Törzsgyűjtemény

Források:

  • Magyar Polgár, 5. évf. 177. sz., 189. sz., 1871. augusztus 6., 22.; évf. 236. sz., 1873. október 15.
  • Fővárosi Lapok, évf. 147. sz., 1870. július 9.; 10. évf. 264. sz., 279. sz., 1873. november 16., december 4.; 11. évf. 110. sz., 223. sz., 251. sz., 1874. május 14., október 1., november 3.
  • Vasárnapi Ujság, 21. évf. 25. sz., 1874. június 21.
  • Farkas Zsuzsa: Festő fényképészek, Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2005.
  • Familysearch.org
  • Petur: Történelem: Koller Károly. In: Pixinfo.com, 2012. február 9.
  • Kővári Ilona Ágnes: Koller Károly fényképész (1838–1889) élete és munkássága. In: Folia Historica 8. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 1980.
  • 2.c – Budapest Főváros Levéltára. A jogszolgáltatás területi szervei. Pesti (1875-től) Budapesti Királyi Törvényszék (1946-tól Budapesti Törvényszék) iratai. Polgári peres iratok
  • 75 év. Kocsis Iván fotóművész retrospektív kiállítása (Vác, 2006). Magyar kiállítási, művészeti katalógusok a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből

Szemerédi Ágnes (Főigazgatói Kabinet)

A fényképészet úttörői című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész

A Munkák és napok – és kincsek című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész; 45. rész; 46. rész; 47. rész; 48. rész; 49. rész; 50. rész; 51. rész; 52. rész; 53. rész; 54. rész; 55. rész; 56. rész; 57. rész; 58. rész; 59. rész; 60. rész; 61. rész; 62. rész; 63. rész; 64. rész; 65. rész; 66. rész; 67. rész; 68. rész; 69. rész; 70. rész; 71. rész; 72. rész; 73. rész; 74. rész; 75. rész; 76. rész; 77. rész; 78. rész; 79. rész; 80. rész; 81. rész; 82. rész; 83. rész; 84. rész

komment

Keresztelő Szent János vértanúsága

2022. augusztus 29. 11:28 - nemzetikonyvtar

keresztelo_szent_janos_legenda_aurea_opti.jpg

Keresztelő Szent János. Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából

„Nyakavágó János, jámbor szegedi öregek ajkán Nyakavesztő János, az Érdy- és Lányi-kódexben Szent János nyakavágása, újabb egyházi szóhasználat szerint Szent János fővétele (Decollatio S. Johannis Baptistae): Keresztelő Szent János vértanúságának föltételezett emléknapja.”

Bálint Sándor: Augusztus 29. Részlet In: Uő: Ünnepi kalendárium 2. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából (július 1. – november 30.), Budapest, Szent István Társulat, 1977. – Magyar Elektronikus Könyvtár

Keresztelő Szent János halálát az Érdy-kódex így adja elő:

„… mikoron az hóhér az temlecben ment vóna, szent János Babtista térdén állván, kezei, szemei fölemelvén, nagy hálaadással és édes szívvel, lélekkel, nagy felszóval mondá: óh én édes teremtő Istenem, teneköd ajánlom az én lelkömet. És lehajtá nyakát, mint az ártatlan bárány, és az hóhér elvágá nyakát. Óh szent halál, óh nemes mártiromság, kinek miatta sem teste, sem lelke el nem vész. Szent Dávid prófétának mondása szerént. Drágalátus Úristennek előtte az ő szentinek halálok… Temeték el kedég őtet, az ő szent tanojtványi Sebaste nevő várasban, kinek régi időben Samaria vala neve. Szent Elizeus és szent Abdias prófétáknak koporsójokban, kinek testét nagyobb részre, mint meghallók, Julianus megégettette. De az édes ujja, kivel Krisztust megmutatta vala, az Jordán vize mellett megmarada, és feje…”

Szent János nyaka vágása [Decollatio sancti Iohannis Baptistae]. Részlet. [Bálint Sándor alapján]. Érdy-kódex, 1526 körül, Jelzet: MNy 9 – Kézirattár. In: Nyelvemléktár 4–5. Régi magyar kódexek és nyomtatványok. Közzéteszi: Volf György, Budapest, Budapest, MTA Nyelvtudományi Bizottsága, 1876. v. 5. bl. 2., 294. Digitalizált változat: KlimoTheca

caravaggio_beheading_of_saint_john_the_baptist_opti.jpgCaravaggio: Keresztelő Szent János lefejezése. 1608 körül. A kép forrása: Wikipédia

„A történet fölbukkan protestáns bibliai epikánkban is. Erdéli Máté műve Az Szent János Baptistának feje vételéről való szép ének (1560) Nyilván a későbbi barokk századokban sem ismeretlen, bár dokumentumokat a kutatás hiányossága miatt nehezen tudnánk idézni. Utalunk azonban a lőcsei kollégium ifjúságától 1691-ben előadott jezsuita iskoladrámára: Vox abbreviata sive S. Joannes Baptista iussu Herodis regis capite munitra. Azaz: Rövidre fogott szó, vagyis Herodes király parancsára Keresztelő Szent János fővétele."

Bálint Sándor: Augusztus 29. Részlet In: Uő: Ünnepi kalendárium 2. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából (július 1. – november 30.), Budapest, Szent István Társulat, 1977. – Magyar Elektronikus Könyvtár

„Ottan leány atyjához béindúla,
Atyja előtt szígyentelen megálla,
Keskeny derekával nagy térdet sújta,
Anyja tanácsából néki így szóla:

»Baptistának atyám egy tálacskában,
Adjad az ű fejét fogadásodban!«
Király hallá, szomorodék magában,
Hogy ferteznék Baptista halálában.

Az fűfű népekre király tekinte,
Erős esküését hogy meg ne szegné,
Hogy fejét vennék, hóhérnak izene,
Tömlöczből szent Jánost hóhér kihozá.

Nagy két élű torit előhozatá,
Keresztelő Jánost térdre állata,
Hiveliből hóhér tőrit kirántá,
Nyakát vélle szent Jánosnak elcsapá.

Fejét derekátul így elválasztá,
Üstökét ragadá, tálban hagyítá,
Király leányának el-béiktatá,
Leány az ű anyjának bémutatá.

Fejét király Jánosnak így véteté,
Egy leánnak tánczáért így elveszté,
Az nagy jámbort szent Istenhez bocsátá,
Jánosnak király fejét így véteté.

Ily embernek kár egy leányért veszni,
Egy kicsény szökellésért fejét venni,
Nagy sok jámbornak torkát megmetszeni,
Lelki élő kenyértül megmenteni.”

Erdéli Máté: Az Szent János Baptistának feje vételéről való szép ének, 1560. Részlet. In: Régi magyar költők tára. Hetedik kötet. XVI. századbeli magyar költők művet. Hatodik kötet. 1560–1566, közreadó Szilády Áron, [Budapest], MTA, 1912, 6–7. – Magyar Elektronikus Könyvtár

tiziano_salome_opti.jpg

Tiziano: Salome, 1515 körül. Doria Pamphilj Gallery, Róma. A kép forrása: Wikipédia

„Keresztelő Szent János fővételéről régente augusztus 29-én emlékezett meg a katolikus egyház. Az ünnep neve régiesen Nyakavágó vagy Nyakavesztő János, Szent János nyakavágása, latinul Decollatio S. Johannis Baptistae. Az ünnephez »nyakazásos« hiedelmek tapadtak. A vértanú levágott fejét kifaragták és tálra helyezték, vagy tálra festették. E kegytárgyat fejfájás gyógyítására vélték alkalmatosnak. A fejfájósok általában Keresztelő János és más lenyakazottak közbenjárását kérték. Az ország különböző részein illő módon úgy tartották, hogy e napon nem jó dolog szabni, vágni. Egyik helyen nem ettek semmi olyant, aminek feje van, mondjuk, káposztát, másutt viszont épp ez volt az előírt étek (gyümölcsféle, mindenekelőtt dinnye.) Tragikomikusan hangzik, de a káposztafejek növekedéséért épp hozzá és az ugyancsak lefejezett Bertalanhoz imádkoztak.
Keresztelő János fővételének gyászos magyar vonatkozása is van. Ez a nap jelzi a naptárban a középkori magyar állam bukását: 1521. augusztus 29-én foglalta el a török az ország kapuját, Nándorfehérvárt, 1526. augusztus 29-e a megsemmisítő mohácsi csatavesztés dátuma, 1541. augusztus 29-én került az ország fővárosa, Buda is a török hatalmába majd 150 esztendőre. Az egybeeséseket már a kortársak is baljós jelnek tekintették, az utókor pedig éppen ezért mély gyászban ülte meg e napot (a mohácsi csatavesztést a nap liturgiájába a római egyház is beépítette). Az egybeesések tényleg meglepőek, de vegyük figyelembe, hogy a magyar–török háborúk idején a hadivállalkozások csúcsideje augusztus végére esett; a töröknek, ha az őszi esőzések előtt haza akart térni, ekkorra már ki kellett csikarnia a döntést. Az sem kizárt azonban, hogy Szulejmán szándékosan választotta a fejvesztett szent keresztényekre nézve baljós emléknapját stratégiailag döntő csaták megvívásának időpontjául. Hiszen hadjáratait is mindig ugyanaznap, birodalma egykori, keresztény patrónusának, Szent Györgynek a neve napján indította Magyarország ellen.”

Jankovics Marcell: Nyakavágta szentek. In: Uő: Jelkép-kalendárium, Debrecen, Csokonai, 1997. Részlet – Magyar Elektronikus Könyvtár

gruber_sztjanos_opti.jpg

Johann Erhard Gruber: Keresztelő Szent János a börtönben, 1700 Falfestmény Egykori jezsuita templom, Nagyszombat. A kép forrása: Képzőművészet Magyarországon

„Négy hónappal később, 1526. augusztus 29-én, Keresztelő Szent János fejevételének napján délután a mohácsi síkon másfél órányi hősi küzdelemben elvérzik Magyarország. A király halott, halottak az országnagyok, lekaszabolt vitézek holttetemeinek ezrei borítják a vértől lucskos csatateret. Tomori Pál levágott fejét lándzsavégre tűzi a török, s győzelemittasan körbehordozza táborában. Szulejmán néhány napig várakozik, majd elindul Budára. Útjában az ország: fölégeti.”

1526. augusztus 29. Szigethy Gábor előszava. Részlet. In: Brodarics István: Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról, [ford. Kardos Tibor], [előszó, jegyzetek: Szigethy Gábor, Budapest, Magvető, 1983. – Magyar Elektronikus Könyvtár

strauss_salome_operahaz_opti.jpgStrauss Richárd „Salome”-je az Operaházban. Balogh Rudolf fölvétele. Salome (Dömötör Ilona) a fátyol-tánc után. Mögötte Herodes (Gábor) és Herodiás (Fodorné). In: Vasárnapi Ujság, 59. évf. 51. sz., 1912. december 22. – Elektronikus Periodika Archívum. A kép forrása: Digitális Képarchívum

„Illatos füstöt ont a thujafa
És balzsamát árasztja Gileád,
Zokog az üstdob s tuba panasza,
Lágy fény kúszik a mennyezeten át.

Nagy négere vállán pihen feje
– Künn hozsannát kiált a csőcselék –
A bíborkárpit megremeg bele
S ő álmatagon lehajtja fejét! –

„Új gyönyör tűzcsóvája kell nekem,
Vesszenek a régi mámorok!
János feje kell! A szép idegen!

Érette dalolok és táncolok.
Arany tálon, úgy hozzátok nekem!”
Jön a fej. S vér és vér a szőnyegen!”

Juhász Gyula: Salome. In: Juhász Gyula összes versei – Magyar Elektronikus Könyvtár

Mann Jolán, szerk. (Főigazgatói Kabinet)

komment

Szent Bertalan napja

2022. augusztus 24. 06:00 - nemzetikonyvtar

szent_bertalan_legenda_aurea_opti.jpgSzent Bertalan. Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából

„A Szűz első dekádja az apostoli tizenkettő közül Bertalannak jutott (aug. 24.). Az Újszövetség alig mond róla valamit, azt a keveset is homály borítja. Még a nevében sem lehetünk biztosak. Az apostolnévsorok e néven említik Fülöp oldalán, de János evangéliumában Fülöp mellett Nathanaél szerepel. A hivatalos Szentírás-magyarázat szerint Nathanaél az apostol személyneve volt, a Bertalan pedig, arámi-görög keveréknyelven Bar Tholomaiosz, azt jelentette, hogy „Ptolemaiosz fia”. (…) Apokrif iratok és az Arany Legenda tudósítása szerint Bertalan előbb Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. A legenda elbeszéli, hogyan győzedelmeskedett a maga gyógyító tudományával egy pogány bálvány felett. (A bálvány történetesen a Berytus névre hallgatott – az ókori Berytus, ma Beirut nevű város után –, s a név emlékeztet Bertalanéra, talán célzásképpen pogány múltjára.) Az apostolt általában ördögűzőként tartják számon. Örményországban halt mártírhalált. Asztragész király (görög „Csupacsillag”) előbb megvesszőztette, aztán megnyúzatta, majd keresztre feszíttette, végül lefejeztette. Ismertetőjele a szőlőmetsző késre emlékeztető nyúzókés.”

Jankovics Marcell: A bőrtelen. In: Uő: In: Uő: Jelkép-kalendárium, Debrecen, Csokonai, 1997. Részlet – Magyar Elektronikus Könyvtár

„Bertalan az Úr tizenkét apostolának egyike, de nagyon keveset tudunk róla. Már a neve körül is nehézségek vannak, mert a négy apostolnévsorban (Mk 3,18; Mt 10,3; Lk 6,14; ApCsel 1,13) Fülöp mellett szerepel mint Bertalan; ugyanakkor Szent János evangéliumában ugyancsak Fülöppel együtt jelenik meg, de Natánael néven (Jn 1,45–50). Valószínűnek látszik, hogy a Bertalan – ami a Bartholomeus vagy Bartalmaj, azaz Talmai fia magyarosított formája – a családi, a Natánael pedig a személyneve. Az ilyen kettős elnevezések akkoriban gyakoriak voltak (lásd Simon, Jónás fia).
Apokrif iratok tudósítása szerint Bertalan először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Itt lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy megnyúzták, majd lefejezték. A Sixtusi kápolnában Michelangelo úgy ábrázolja az Utolsó ítélet c. képen, hogy egyik kezében kést, a másikban a tulajdon bőrét tartja. Azt is mondják, hogy Michelangelo erre a bőrre az önarcképét festette rá.” 

Szent Bertalan apostol. Részlet. In: A szentek élete, szerk.: Joseph Weisbender; magyar változat: Diós István, Budapest, Szent István Társulat, 1993, 4. bőv., átd. kiadás – Magyar Katolikus Egyház

Dr. Beth Harris és Dr. Steven Zucker Michelangelo a Sixtus-kápolna (Vatikánváros, Róma) oltárfalán látható Utolsó ítélet című freskójáról, 1536–1541. In. YouTube

„Bertalan apostol ereklyéi a 6. században kerültek Lipari szigetére. 938-ban III. Ottó császár Beneventóból Rómába vitette az ereklyéket, ahol a Tiberis szigetén templomot épített az apostol tiszteletére. E szigeten a pogány Rómában a gyógyítás istenségének, Asclepiusnak volt a szentélye. A keresztény Rómában pedig Bertalan lett a gyógyítások égi pártfogója. Az apostol koponyáját 1238 óta a frankfurti dómban őrzik.
A középkori naptárakban a 9. század óta június 24-én vagy augusztus 25-én említik az ünnepét. 1568-ban vették fel a római naptárba, augusztus 24-re.”

 Szent Bertalan apostol. Részlet. In: A szentek élete, Joseph Weisbender (szerk.); magyar változat: Diós István (szerk.), Budapest, Szent István Társulat, 1993, 4. bőv., átd. kiadás – Magyar Katolikus Egyház

frankfurt_szent_bertalan_templom_opti.jpgFrankfurt látképe a Szent Bertalan-templommal. In: Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar nemzet története, Budapest, Athenaeum, 1895–1898. – Magyar Elektronikus Könyvtár. A kép forrása: Digitális Képarchívum

„A Bertalan (Bartholomaeus) név jelentése: »a vizeket fenn tartónak fia« vagy »a magát fenn tartónak fia«, ugyanis a bar, azaz »fiú« és a tholos, azaz »csúcs« és a moys, azaz »víz« szavakból ered. Innen a Bertalan annyi, mint »a vizet fenn tartónak«, azaz »Istennek fia«, azé, aki a tanítók értelmét fölemeli, hogy a tanítások vizeit hullassák alá. Szír, nem pedig héber név. Először is háromféle »fenn tartást« kell megjegyeznünk. Fenn tartatott, azaz fölemeltetett a világ szeretete fölé; fenn tartatott, azaz a mennyei szeretet magához vonzotta; fenn tartatott, azaz mindenestül Isten kegyelmére és segítségére támaszkodott, hogy ne saját érdemeitől, hanem Isten segedelmétől függjön egész élete. Másodszor meg kell jegyeznünk bölcsességének mélységét. Bölcsességének mélységéről mondja Dionysius a Misztikus teológiában: »Szent Bertalan azt mondja, hogy a teológia nagy dolog, de ugyanakkor semmiség is; és az evangélium széles és nagy, ugyanakkor szűkre szabott is.« Dionysius értelmezése szerint Bertalan azt akarja ezzel megmutatni, hogy az egyik meggondolással mindent állítani lehet Istenről, ugyanezt egy másik meggondolással még teljesebben tagadni is lehet.”

Jacobus de Voragine: Szent Bertalan [augusztus 24.]. In: Uő: Legenda aurea, [Budapest], Helikon (Harmonia mundi könyvek), 1990. Részlet – Magyar Elektronikus Könyvtár

szent_bertalan_kapolna_pecs_opti.jpgA pécsi Szent Bertalan-kápolna. A kép forrása: Miserend.hu

„Bertalan apostol, az igaz izraelita, akit az Úr a fügefa alatt látott (János 1,47). A hagyomány szerint elevenen megnyúzva szenvedett vértanúhalált (Marsyas christianus). Ez a mozzanat magyarázza, hogy a régi céhvilágban a szegedi szűcsök védőszentjüknek választották. Ő volt a patrónusa a bőrrel dolgozó jászberényi csizmadiacéhnek is. Bertalan vértanúságára utal az a jellemző pécsi monda is, amely a városhoz tartozó gyükési szőlők között emelkedő barokk Bertalan-kápolnához fűződik. Az itt buzgólkodó remeték a török elől a Mecsek erdőségeibe menekültek. Bertalan barát azonban a helyén maradt, és a kápolna kincseit egy közeli barlangba rejtette el. A törökök követelték rajta a kincseket. Ő azonban a rettenetes kínzások ellenére sem árulta el, hol vannak. Lekísérték a hegyről és egy présház mellett elevenen megnyúzták, bőrét karjára vetették, és most már megengedték neki, hogy visszamenjen a kápolnához. Amikor azonban odaért, összeesett és meghalt. A törökök ezeknek láttára annyira megrémültek, hogy még a tájára sem mertek menni többé a kápolnának. Világos, hogy a monda képződését az apostol kápolnabeli képe ihlette és adott neki sajátos pécsi színezetet.”

Bálint Sándor: Augusztus 24. Részlet. In. Uő: Ünnepi kalendárium 2. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából (július 1. – november 30.), Budapest, Szent István Társulat, 1977. – Magyar Elektronikus Könyvtár

szent_bertalan_templom_gyongyos_opti.jpgA gyöngyösi szentélykörüljárós csarnok-rendszerű Szent Bertalan-plébániatemplom alaprajza, a 15. század vége. In: Pannon reneszánsz. A Hunyadiak és a Jagelló-kor: 1437–1526, Budapest, Enciklopédia Humana Egyesület, 1998. – Magyar Elektronikus Könyvtár

„A’ Szent Bertalan Apostolnak napját,
Szentellye a’ nép, s’ ne üzze múnkáját:
Hogy a’ Christusnak visellye példáját,
Könnyü igáját.

Ez az Istennek Szentséges igéjét,
Pogányság között hirdeté erejét:
Es az ördögnek sok incselkedését,
meg-gyözé mérgét.

Pogányság közzül sokat meg-térite,
Bálványozásnak sok helyt véget vete:
Sok szép Templomot igen éppittete,
Christus nevére.”

Szent Bertalan apostolról. Részlet. In: Katolikus egyházi énekek, Holl Béla [jegyzetek], Budapest, Argumentum – Akadémiai, 1992. – Magyar Elektronikus Könyvtár

Mann Jolán, szerk. (Főigazgatói Kabinet)

komment

„S megtébolyult az emberi szabadság, / S magába mar az emberi erő”

2022. augusztus 23. 06:00 - nemzetikonyvtar

30 éve hunyt el Székely János

Költő, prózaíró, drámaíró, műfordító. Szülőhazájában és Magyarországon napjainkban leginkább drámaíróként ismert, lévén, hogy költői életműve már a hatvanas-hetvenes évek fordulóján lezárult.

szekely_janos_3_opti.jpgSzékely János portréja a hetvenes évek elejéről. Erdélyi Lajos felvétele. In: Elek Tibor: Székely János. Monográfia, Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2011. – Törzsgyűjtemény

1929. március 7-én született Tordán, itt végezte az elemi iskolát és a gimnázium első osztályát. 1940-ben szüleivel Marosvásárhelyre költözött, és a Református Kollégiumban folytatta tovább tanulmányait. 1943-tól a marosvásárhelyi Katonai Reáliskola huszárhadapródja volt. 1944 szeptemberében a leventeszázadot, amelybe ő is tartozott, bevagonírozták és a közeledő frontvonal elől nyugatra menekítették. A Dunántúlon, majd Csehországon keresztül a lengyelországi Brombergbe jutottak, majd a Balti-tenger partvidékén, Németország északi területein keresztül Bergenbe, a westfáliai Borghorstba, végül pedig az Északi-tenger partján fekvő Eselheide fogolytáborában töltöttek több hónapot, egészen 1946 második feléig. A fogolytábor viszontagságos körülményei, az örökös élelmiszerhiány és a rossz higiéniai viszonyok miatt hastífuszt is kapott, és napokig lázálomban vergődött. Itteni élményeiből született évtizedekkel később A nyugati hadtest (1979) című elbeszéléskötete.

szekely_janos_1_opti.jpgSzékely János hadapródként Marosvásárhelyen 1943–44-ben. In: Elek Tibor: Székely János. Monográfia, Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2011. Törzsgyűjtemény

1948-ban tette le az érettségi vizsgát a marosvásárhelyi Református Kollégiumban. 1948–1952 között a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem filozófia szakos hallgatója volt, többek között Gaál Gábor, Nagy István, Szabédi László vitatkozó tanítványa. 1952 és 1956 között a bukaresti Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó kolozsvári szerkesztőségének volt a lektora (olvasószerkesztője), 1956-tól 1989-ig, nyugdíjazásáig a marosvásárhelyi Igaz Szó című szépirodalmi folyóirat versrovatának a szerkesztője. 1953-ban feleségül vette Varró Ilonát, aki később íróként és az Új Élet című képes hetilap szerkesztőjeként vált ismertté. 1954-ben született első gyermekük, Székely Ilona Julianna, 1956-ban a második, Székely János Jenő. Édesapját, aki a marosvásárhelyi néptanács költségvetési osztályának volt a vezetője, 1958-ban néhány, a bolsevik rendszert bíráló mondatáért letartóztatták és 8 év börtönbüntetésre ítélték. Ezt követően Székely János, hogy apja kiszabadulását előmozdítsa, számos verset és kötetet tett közzé az új pártállam javára, amelyeket később nem vállalt. Így végül 20 hónapi börtön után az édesapját szabadlábra helyezték.
1964-ben elvált Varró Ilonától, de 1970-ben ismét összeköltöztek és mindhalálig együtt éltek, immár házasság nélkül. Gyermekeik sokáig nem is tudtak szüleik válásáról. A hatvanas években vett egy vadászházat Ivóban, Székelyudvarhely környékén, ahol nyaranta két-három hetet töltött együtt a család, de az író gyakran kijárt oda egyedül is vadászgatni és alkotni. 1968-ban Szépfalusi István szervezésében egy nyugati körutazáson vett részt Kányádi Sándor társaságában Ausztriában, Németországban, Franciaországban és Olaszország területén. Caligula helytartója című, napjainkig legismertebb történelmi drámája az Igaz Szó 1972. júniusi számában jelent meg először. Ősbemutatója a Gyulai Várszínházban volt 1978-ban, Harag György rendezésében. 1980-ban A nyugati hadtest című elbeszéléskötetért az Utunk című irodalmi hetilap szerkesztősége neki ítélte a Pezsgő-díjat, amelyet ő visszautasított, mint ahogy a bolsevik rendszer kulturális szervezeteitől, intézményeitől érkező mindenféle későbbi díjat is. A nyolcvanas évek második felében beadványokat, segítségkérő leveleket írt mindenfelé annak érdekében, hogy fia az Olaszországba szökött felesége után mehessen, illetve az elválásuk után azért, hogy onnan Magyarországra települhessen. 1992 augusztusában túlélt egy infarktust, de néhány napon belül, augusztus 23-án meghalt. 1991-ben Alföld-díjat kapott, 1992-ben pedig posztumusz Ady Endre-díjat. 1994-ben jelent meg a még saját maga által szerkesztett Semmi – soha című verseskötete, 1948 és 1986 közötti verseiből válogatva. Ennek előszavában leszögezte: „előre kijelentem: ezt és csakis ezt a »költői korpuszt« tekintem a magaménak”.

Költészete. Az irodalom hatásának titka az igazmondás

Első versei a kolozsvári Utunkban jelentek meg. Költészete a nyugatos líra, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád nyomdokain indult el. A művészet, az irodalom hatásának titka Székely János szerint az igazmondás. Az igazság pedig nem sokarcú, nem viszonylagos fogalom. „Igaz az, ami megfelel a tényeknek”, vallja Arisztotelésszel együtt, és szerinte éppen a költőkre bízatott, hogy elválasszák az igazat a hamistól és:

„ítéletet mondjanak a meggyalázói felett [...] Az igazság a megfogalmazott – vagy költészetről lévén szó – a megjelenített emberi tény”.

Székely János: Költők találkozója. In: Uő: Egy rögeszme genezise, Bukarest, Kriterion, 1978, 258. – Törzsgyűjtemény

szekely_janos_2_opti.jpgSzékely János jellegzetes alkotói pózban otthonában, a hetvenes évek elején. Erdélyi Lajos felvétele. In: Elek Tibor: Székely János. Monográfia, Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2011. – Törzsgyűjtemény

Szilágyi Júlia ezt írta költészetéről 1975-ben:

„Székely János, akinek van néhány nagy verse (jószerével nem is az övéi már – ebből is kitűnik, hogy nagyok), és aki – de ide már csakugyan felkiáltójel kívánkozik – vérbeli költő! Életműve máris felmutatható, vagyis sajátos, végleges és teljes, olyannyira, hogy nem is tudjuk, mit tehetne még hozzá.”

Székely János legszebb versei. Az előszót írta Szilágyi Júlia, Bukarest, Albatrosz Könyvkiadó, 1975, 6. – Törzsgyűjtemény

Fény és sötétség, hit és kétely, bűn és bűnhődés

Gyertya című verse a fény és a sötétség kettős evangéliumi motívumán alapszik, az igaz hit és az ördögi eredetű kétely, alvilág és felvilág, éjszaka és nappal, bizalom és csüggedés dilemmája tűnik fel benne, hasonlóan Vajda János A virrasztók című költeményéhez:

„Világítok a pőre négy falaknak,
A csöndes éjnek, kedves önmagamnak.

Kik egykor voltak, gyatra társak voltak:
Vagy csonkig égtek, vagy porig hajoltak.

S még egyre nő a bolyhos, lágy sötétség,
Elfog gyakorta üldözőm, a kétség,

Hogy lehet-e még fényem eltakarnom:
Jaj, lehet-e még fénylőnek maradnom?”

Székely János: Gyertya. In: Székely János legszebb versei. Az előszót írta Szilágyi Júlia, Bukarest, Albatrosz Könyvkiadó, 1975, 23. – Törzsgyűjtemény

Az emberi életút gondjait, gyötrelmeit, erkölcsi dilemmáit impresszionista hangulatú képekben sorakoztatja fel Önarckép, 1960 című versében is. Bűntudat, szörnylátás, vallatás kínja idéződik fel a költő emlékezetében. Eltorzult képet lát magáról a kínzó lelkiismeret tükrében. Foga kitört, bőre sárga. Tekintete félve rebben, szeme tüzén a megvert kutyák szomorúsága barnállik. A töredelem és bűntudat fájdalma alól a bűn és bűnhődés dialektikája, a földi élet után következő végítélet adhat feloldozást:

„Elnézem visszanéző képem,
S a tisztán látható sebekből
Egy gyógyíthatatlan betegség
Első jeleit ismerem föl.
Igen: a szörny, amelyet láttam,
A bűn, amely magamba zár,
A bűnhődés, amit kiálltam,
Mindez: a munkáló halál.

.........................................

Könyörtelen, gyógyíthatatlan
Betegség őröl engemet.
Oly lággyá sulykolt, oly esetté,
Hogy magamra sem ismerek.
Ártatlanok nagy vétke, melyet
Nem mos le, csak a végítélet:
A titkon munkáló halál, vagy
Másik nevén: az emberélet.”

Székely János: Önarckép, 1960. Részlet. In: Székely János legszebb versei. Az előszót írta Szilágyi Júlia, Bukarest, Albatrosz Könyvkiadó, 1975, 58–60. – Törzsgyűjtemény

Verseiben is feltűnnek azok az értékdilemmák és konfliktusok, amelyek később történelmi drámáiban is nagy fontossággal bírnak. A hétköznapok valósága ritkán szól a tiszta értékek diadaláról. Inkább az az önzés, az érdek, a rettenet győz a valódi érték felett, a talpnyaló alázat hőssé hazudja magát. Az emberek nem az abszolút igazságot, nem a tényeket és a hiteles értékeket keresik a mindennapokban, inkább beállnak csaholni valamilyen magát világtörvényként reprezentáló hatalom mögé. Ebben az embertelen, velőt és csontokat tipró forgatagban Bach zenéje jelképezi a költő számára a tisztaságot, az emberséget, az el nem évülő, örök értékeket:

„Meggyűltek arcomon az árnyak
         És ajkamon az undorok.
Lelkemből utáltam, hogy élek,
         S utáltam, hogy ember vagyok.

         Mert ismét üvöltött az érdek,
                 Ismét szűkölt a rettenet.
         Mert újra jött és újra győzött
                 A talmi az érték felett.

........................................................

        Ott állottam a keskeny utcán,
                 A zsongó hangesőben, és
        Ütemenként forrott ki bennem
                 A hangtalan felismerés,

        Hogy kár az emberi világot
                 Utálni és szégyelleni,
        Hiszen ember volt maga Bach is,
                 És zenéje is emberi,

        Hisz emberi a tisztaság is,
                 És emberi az értelem
        S ha kiforgatnak mindenemből,
                 Ez mégis megmarad nekem.”

Székely János: Zene. Részlet. In: Székely János legszebb versei. Az előszót írta Szilágyi Júlia, Bukarest, Albatrosz Könyvkiadó, 1975, 100–103. – Törzsgyűjtemény

Történelmi drámái

Hasonló értékellentétek uralkodnak történelmi drámáiban is. Az istenfogalom a gyakran hitvitába átmenő drámai diskurzusok során nem egyszer profán értelmezést kap. A Caligula helytartójában például a politikai felsőbbrendűség, a szupremáció, a hatalomgyakorlás igazoló eszköze lesz az istenség:

"BARAKIÁS:          Hát ide hallgass, helytartó, az én
                    Népem azáltal nép, hogy ős szövetség
                    Fűzi az Úrhoz. Egy istent imádunk.
PETRONIUS:       Tudom.
BARAKIÁS:                    Erős és bosszúálló isten,
                    Félelmes isten Jákob istene.
                    Ha úgy érted, hogy egy a sok közül,
                    Hibásan érted, mert hitünk szerint
                    Ő az egyetlen és valódi isten:
                    Az összes többi látszat és csalás.
                    Figyelsz, uram?
PETRONIUS:                 Rendkívül figyelek.
BARAKIÁS:          Na most már, ez a mindenható isten
                   Kiválasztotta népem, hogy mibennünk
                   Jusson érvényre mindenütt a földön.
                   Általunk van, s mi általa vagyunk.
                   Olyat ígért, hogy megsokasít és
                   Úrrá tesz minket széles e világon,
                   Miáltal mi is Úrrá tesszük őt.
PETRONIUS:       Értem. Afféle birodalmi isten.
BARAKIÁS:          Ne gúnyolódj: legfeljebb várományos.
                   De azt, hogy ő alkalmasabb-e erre,
                   Vagy holmi rögtön kicserélhető
                   Császárszobor – azt ítéld meg magad.
PETRONIUS:       Nagyon veszélyes isten."

Székely János: Caligula helytartója. Részlet. In: Uő: Új képes krónika. Drámák, Kolozsvár, Dacia Könyvkiadó, 1991, 51. – Törzsgyűjtemény

Barakiás főpap kevés gondot fordít az isteni természethez, az Isten lényegéhez, a szeretethez, a gondviseléshez közelebb vivő teológiai érvekre. Inkább a vallás másodlagos funkcióira, nemzetformáló, összetartó erejére, kultúraépítő szerepére összpontosít ebben a vitában, amely tulajdonképpen nem más, mint két világbirodalmi eszme konfrontációja. Az igaz Isten ügye iránti buzgalom, a hit dolgaihoz, a valláshoz való értés fogalomköre egyfajta felszínes professzionalizmussá, szakmai féltékenységgé degradálódik ebben a vitában:

„BARAKIÁS:        De nem, de nem. Mert mi a te muszájod?
                    Egy nagyvonalú és – elismerem –
                    Mély belátásra valló államelv,
                    Amely azonban ne hidd, hogy beválhat.
                    Közös vallással fűzni össze a
                    Függetlenségre hajló népeket,
                    Melyeket épp a vallás különít el –
                    Uram, aki ezt elgondolta, az
                    Félelmesen nagy államférfi volt.
                    A hatalomhoz, nos, ehhez ti értetek.
                    De a valláshoz, megbocsáss, uram,
                    A valláshoz mi értünk igazán.
PETRONIUS:       No, talán mink is valamicskét.
BARAKIÁS:                    Semmit.”

Székely János: Caligula helytartója. Részlet. In: Uő: Új képes krónika. Drámák, Kolozsvár, Dacia Könyvkiadó, 1991, 53. – Törzsgyűjtemény

Az istenfogalom profanizálása, emberi álommá való lefokozása a Protestánsok (eredeti címén Hugenották) című tragédiában is feltűnik, már az első képben:

„GÉRARD  Hát hülye vagyok én, hülyék vagyunk mi
                   Itt raboskodni, itt pusztulni el –
                   Egy hitnek, melyet nem hiszek?
ALBERT     Mit mondasz, bátyám?
JÁNOS                  Nem hiszed?
GÉRARD                        Nem én!
                    Mondjuk ki már, mondjuk ki valahára,
                    Valljuk be végre legalább magunknak,
                    Hogy oltárnál-e vagy szabad mezőn,
                    Egy szín alatt-e vagy kettő alatt,
                    Latinul-e vagy tótul áldozunk
                    Egy álomnak – az szinte egyre megy.
ALBERT     Álomnak, bátyám?
GÉRARD              Álomnak, öcsém!
                   Mi más az Isten, mint az ember álma
                   Egy ésszerűen, jól berendezett
                   Igazságos és otthonos világról?”

Székely János: Protestánsok. Részlet. In: Uő: Új képes krónika. Drámák, Kolozsvár, Dacia Könyvkiadó, 1991, 146. – Törzsgyűjtemény

A szenvedélyes hitviták végeredménye a Protestánsokban is ugyanaz, mint a Caligula helytartójában: a vallás, az égi eredetűnek vallott eszme, a természetfölötti hit a hétköznapokban nem más, mint ürügy és eszköz a hatalom megtartására. Ez a gondolat kevésbé kifejtve már a Profán passióban is jelen van: Péter, akit Jézus kiszemelt az egyházalapításra, a tanítványokat katonáknak tekinti, akikkel együtt majd meghódítja a világot.

A keresztény kultúrkör hanyatlása. Az emberi bensőség kiüresedése

Székely János saját maga is úgy tekintette a történelmi drámáit, mint az európai keresztény kultúrkör értelmezési kísérleteit a keletkezésétől a felbomlásáig. A keresztény kultúrát olyan hatalmas kultúrkörnek tekintette, amely ma már egyenlő az emberiség történetével, a világcivilizációval. A Protestánsokban is megfogalmazódik, és interjúkban is hangsúlyozta Székely, hogy a kereszténységnek más kultúrkörökkel szembeni nagy előnyét a „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” krisztusi tétele adja, illetve adta. Ez biztosította sok évszázadon át a keresztény társadalom nagyobb kohézióját más világvallásokkal szemben. A múlt idő használata azért indokolt, mert Székely (leginkább az esszéiben kifejtett) nézetei szerint a posztmodern korban a keresztény vallás és kultúra különböző okok miatt elvesztette közösségformáló, társadalomépítő szerepét, és ennek következtében mindenféle erkölcsi rendszer relativizálódott, érvényét vesztette. A hagyományos európai lelkiség, emberi bensőség kiüresedett: a vallás helyére benyomult a természettudomány és az ideologikus áltudományok halmaza, az erkölcsi rendszer helyére pedig a politika, a hatalmi törekvések.
A nézők és olvasók ugyanúgy, mint Sütő András, Kocsis István, Páskándi Géza drámái esetében, a hetvenes-nyolcvanas években a jelentéses és jelképes helyzeteket keresték nagy előszeretettel Székely János drámáiban. Drámáit a kritikusok egy része, például Berszán István, tézisműveknek, tézisdrámáknak nevezte. Közös gondolat, vagy ha úgy tetszik, közös tézis valamennyi Székely János-drámában az, hogy semmilyen felsőbbrendű eszme nevében nem fogadja el az erkölcsellenes cselekvést. [Non sunt facienda mala ut veniant bona (Nem szabad jó végre gonoszt cselekedni). Alexander de Nevo, Consilia contra Judaeos fenerantes, Nürnberg, Friedrich Creussner, 1479, fol. 26v]

Visszavetítés, felidézés, példamutatás

A Székely János-drámák jelentése is, mint minden irodalmi szövegé, idő teltével változik, módosul. Ma már, három évtizeddel a bolsevik rendszer bukása után, kevésbé halljuk ki belőlük azokat az aktuálpolitikai üzeneteket, amelyek a hetvenes-nyolcvanas évek olvasói számára úgyszólván maguktól értetődőek voltak. Jobban felfigyelhetünk ugyanakkor az általános emberi létkérdéseket modellező drámai helyzetekre, ezek örök érvényű kérdésfelvetéseire és válaszkísérleteire. Így például az ember és a hatalom, ha nem is mindig politikai, de morális problémákkal minden korban megterhelt viszonyát boncolgató színművek gondolati érvényessége mindaddig megmarad, amíg lesz hatalom és annak alávetett, kiszolgáltatott ember. A fentebb említett drámák hősei mindannyian az erkölcsi autonómia, a lelkiismereti szabadság igényével élnek és gondolkodnak, attól függetlenül, hogy van-e esélyük ezt az autonómiát, ezt a szabadságot megvalósítani. Az író életútja is ezt a szabadságigényt vetíti elénk: cselekvéseiben és irodalmi alkotásaiban örök értékeket és eszményeket állít elénk, komoly elhivatottsággal hirdeti a valódi művészet és hiteles emberség elsőbbségét az önpusztító, céltévesztő, önzésre hajló emberi magatartással szemben. Ezzel nemcsak felidézi a letűnt korok világát, apáink erkölcsét, hanem írói és emberi szabadságküzdelmeivel példát is mutat az utódok számára.

Csobán Endre Attila (Régi Nyomtatványok Tára)

komment

185 éve nyílt meg a Pesti Magyar (1840-től Nemzeti) Színház

2022. augusztus 22. 06:00 - nemzetikonyvtar

1837. augusztus 22-én este nyíltak meg a legújabb pesti színház kapui. A frissen festett falak közé még építési területen át vezetett a közönség útja. De vajon hogyan jutottak el a magyar színházcsinálók első pesti színházuk színpadáig?

kepkonyvtar_27821_30934_opti.jpg

Carl Vasquez: A Magyar Nemzeti játékszín belsőjének tekintete. Ismeretlen mű szerelmi jelenete a Pesti Magyar Színház színpadán. In: Részlet a Buda és Pest szabad királyi városainak tájleírása című térképlapról [Wien], [1837] SZT KE 3.235 – Színháztörténeti és Zeneműtár. A kép forrása: Magyar Digitális Képkönyvtár

A nemzet felvilágosodás kori eszméje Európa közepén a 19. század első harmadában fokozatosan telt meg tartalommal és céllal. A tartalom elsősorban kulturális volt, a célok politikaiak. A nyelvi, művészeti és történeti tudatközösségben alakult ki az egyének identitása, melyből a nemzethez tartozás jegyeit desztillálhatjuk. A magyar nemzeti identitás építése az 1770-es, 1780-as években kezdődött, a nemzeti tudományok (nyelvészet, történettudomány, társadalomtudomány, művészetek története) eredményeire alapozva, melyek rámutattak, meddig terjed a magyar kultúra hatóköre térben és időben. Ekkoriban jöttek rá a gondolkodók arra is, hogy a közösség tagjainak összetartozását a leghatékonyabban művészi alkotások segítségével tudatosíthatják, mert azok érzelmi hatása kapcsolja össze az embereket a közös élményben. A századfordulón, bár a magyar nyelvű sajtó is fejlődésnek indult, mégis a művészetben, elsősorban a magasrendűnek tartott irodalomban, költészetben hittek a nemzeti gondolkodók. Ám a magyar anyanyelvűek nagyobb része nem volt írástudó ez időben, olvasni kevesen tudtak, s különösképp kicsi volt a művészi, metaforikus szövegek potenciális közönsége. Az irodalom tehát a hangzó nyelv útján terjedt, például a vándortársulatok alkalmi színpadairól. Amikor politikai mozgalom és cselekvési tervek is kapcsolódtak a nemzeti identitás építéséhez, az 1825-ben kezdődött reformkorban, elhatároztatott, hogy intézményeket alapítanak a magyar nemzeti és függetlenségi program támogatására, megtörendő az osztrák hegemóniát is. Ezen tervezett institútumok egyike volt a színház. Méghozzá a nemzeti.
Már a 18. században is megfogalmazódott, hogy a közösségeket három fontos intézmény tartja össze: a templom, az iskola és a színház. A vándortársulatok, már a legelső hivatásos, magyar együttesek is tudatosan vállalták a nemzetteremtő és nemzetépítő feladatokat, de sok megalkuvással, vagy legalábbis kompromisszumokkal tudtak csak haladni. Mindig ott volt előttük a cél, hogy állandó színházat alapítsanak a városokban a szórakozni és művelődni vágyó magyar és polgári közönség számára. Csakhogy előbb a városok népességének magyarrá és polgárrá kellett lennie. Az irodalmárok és politikusok részéről a tervekben, javaslatokban, ajánlásokban, fölhívásokban évtizedeken át nem volt hiány. S előbb-utóbb eljött a megvalósítás ideje is. Az 1837. augusztus 22-én megnyitott Pesti Magyar Színház már a nemzeti színjátszás igazi otthona lehetett.

kepkonyvtar_27733_30849_opti.jpgRohn Alajos: A Nemzeti Színház belseje. Jelenetkép és nézőtér a színpad felől, Pest, Walzel Ágost Frigyes, [1846]. Jelzet: SZT KE 3.238 – Színháztörténeti és Zeneműtár. A kép forrása: Magyar Digitális Képkönyvtár

A 19. század legelején, amikor Pesten a Kelemen vezette társulat bukása után újra megjelentek a magyar nyelven játszók, már fölmerült a magyar lakosság arányait tekintve Pest városánál jobb helyzetben lévő vármegye által szervezett gyűjtésből állítandó magyar játékszín gondolata, de ekkoriban még a Bécsből pártolt német színház tervei sem valósulhattak meg. Reményteljesebb volt a helyzet, amikor a Pesti Német Színház megnyitásával a néhány éve Pesten és Budán is próbálkozó magyarok beszállásolhattak a Rondellába. Az egyre erősebb és népszerűbb társulat vezetését 1813-ban Kultsár István vette át, s nyomban hozzá kellett látniuk a düledező szükségszínház külső-belső fölújításához. Az ekkor már a pesti magyar és szerb közönség számára egyaránt kedves történeti műveket is játszó társulat vágyott állandósulása azonban mégsem sikerült. A budai parton évekkel korábban lebontották a Reischl-házat, s 1815-ben ez a sors várt a Rondellára is, mely városi tulajdonban volt, így nem dönthettek róla sem a színészek, sem közönségük. Kultsár ugyan energiáit és pénzét nem kímélve nagy tervet dolgozott ki egy pesti magyar nemzeti teátrum mielőbbi fölépítésére. Kísérlete azonban kudarcot vallott. 1833-ig nem állomásozott tartósan egyetlen magyar társulat sem a városban. A Kultsár-terv azonban mégis figyelemre érdemes, mert mind a színházépület elhelyezését illetően, mind a színház célszerű működtetési módjának, üzleti tervének kidolgozásával példát adott az évtizedekkel későbbi utódoknak.
Az 1830-as évek elején a vármegyei anyanyelvi bizottság és az akadémia, a Tudós Társaság kezdeményezései nyomán újra megélénkült színházi röpirat-irodalomba Széchenyi István is bekapcsolódott. 1832-ben adta ki Magyar játékszínrül című dolgozatát. A pályázati beadványok és sajtócikkek sorozata csakhamar tisztázta a legfőbb kérdéseket a leendő magyar színházra vonatkozóan. Az építendő színház helyét és a színház nemzeti jellegét illetően majd minden szerző egyetértett. A magyar színháznak Pest-Budán kell fölépülnie. A többség arra a liberális álláspontra helyezkedett, hogy a színház nemzeti sajátosságát és függetlenségét közösségi fenntartással kell biztosítani. Volt, persze, aki még uralkodói segítséget remélt a pártolói összefogás mellé a magyar teátrum fölállításához, de Széchenyi határozottan elutasította ezt a változatot, írván: nem csatlakozik a vállalkozáshoz:

„egy oly színház létére, melyet közvetlen valami udvar vesz gyámola alá, s minden lehető szükségit nagy tehetséggel s erős kézzel pótolgatja.”

Széchenyi István: Magyar játékszínrül, Pest, Landerer, 1832. 84. – Magyar Elektronikus Könyvtár

De a színház fölállításához és fölépítéséhez szükséges részvénytársasági pénzalap nagyságára vonatkozóan, valamint a németekkel közös vagy külön működés kérdésében eltért a pályázók véleménye. A már ekkor formálódó operapárt megfogalmazta, hogy az ikervárosok különböző nyelvű közönségét egyként csak az operával lehet a szükséges számban a színházba vonzani. A vármegyei bizottság és Széchenyi tervei nem tűntek összeegyeztethetetlennek, kivéve, hogy a gazdálkodás modern, Angliában megismert elveire támaszkodó gróf csakis akkor látta kivihetőnek a nemzeti játékszín létesítést, ha a pénzalapot előre összegyűjtik a vállalkozás megindításához, míg a vármegye szakértői – a megszokott feudális ügymenetben bízva – a gyűjtés megkezdését, az első fölajánlások vételét követően belevágtak volna a tervezésbe és építésbe.
1835 szeptemberében Gödöllőn a herceg kiállította az adományozó levelet, napokon belül aláírták a szerződést Zitterbarthtal, és az első kapavágás is megtörtént. A vezérvármegye az építkezés megindítására hivatkozva megszüntette a Várszínházban 1832 óta játszó s nehezen működő magyar társulat támogatását, de a pártolás dologi eszközeit, a színházat és berendezését, a könyvtárat, a kottákat és a jelmezeket továbbra is rendelkezésükre bocsátották. Ugyanakkor, tekintettel a Pesten folyó építkezésre, folyamatos jelenlétre és játszásra kötelezték őket, hogy a közönség ne szakadjon el a színháztól éppen a megnyitást megelőző hónapokban. Pest vármegye tehát nem a pénzügyi erők megosztása mellett döntött, hanem egyedül az építkezésre összpontosított. Abban is bízva, persze, hogy a munkálatok megkezdése az önkéntes összefogásnak és az adakozásnak is lendületet ad. Elképzelésük bevált. A színházi alap lendületesen gyarapodott, a vármegyei gyűjtés folytatódott.
Ezenközben a Kerepesi úton folytak a munkák, s egyidejűleg a vármegyei gyűjtés is. A Pesti Magyar Színház részvénytársaságként alapíttatott, s bár a Vármegye hagyományos feudális szerveződés volt, a gyűjtés adminisztrációja és nyilvánossága a polgári gazdálkodás szabályai szerint működött. A fölajánlások és adományok az ország minden részéből érkeztek. Az arisztokraták, a városok, községek, vármegyék, birtokosok mellett közösségek, céhek, testületek és a korábbi magyar társulatok közönségét adó polgárok és értelmiségiek is csatlakoztak, és a részvényjegyzésen kívül sok iparos és kereskedő termékeit és munkáját ajánlotta föl a színház javára. Ez már olyan összefogás volt, mely a nemzetté válás programjának megvalósulását bizonyítja: valóban működött a társadalmi érdekegyesítés.
A színház építése ütemesen haladt. Az új színházépület közepes méretű volt, azaz minden téren jóval felülmúlta a magyar színtársulatok számára addig emelt épületeket. A nézőtér 21,56 méter hosszúnak, 19,90 méter szélesnek és 14 méter magasnak épült. A színpad szélessége 18,70 méter, mélysége 13,80 méter, a színpadnyílás 12 méteres volt. Öt kulisszapár játszhatott, a színpad fölött magas zsinórpadlást hagytak. A színpadi gépezetekhez külföldi mestert szerződtettek, de később Telepi György vette át feladatait. Ő felelt az új színház díszleteiért is, melyeket a kisebb várszínházi színpadon használtaknál nagyobbra, mutatósabbra kellett tervezni. A színházak ekkoriban készletgazdálkodást folytattak a drága díszletekkel, melyeket típusokba sorolva tartottak nyilván raktárukban, s az egyes előadásokhoz csak kismértékben módosítottak. A Pesti Magyar Színház gázvilágítása kezdettől szerepelt a tervekben, de a közép-európai színháztechnikai újdonság bevezetésére végül csak a megnyitás után egy esztendővel, 1838 őszén került sor. Az épület közönségterei megfelelőek voltak, de a hátsó, a színházi munkát kiszolgáló területen voltak hiányosságok, melyek később egyre nagyobb gondot okoztak a társulatoknak.
A színház nézőtere a megnyitáskor a nemzeti színekben pompázott. A Honművész című folyóirat tudósítója így írt a látványról:.

„De mit említsek előbb, mi e kis világban keblemet elfogá? A díszes nézőhely pompás elrendezését, a nagyszerű s 9 múzsa képével ékesített, igen csinos szelelőnyílásokkal ellátott kékeszöld alapú mennyezetet? A hasonló színű páholyok közt felfutó, arany vesszőkkel cifrázott fehér oszlopokat; a páholyok piros, arany szegélyű könyöklőjét, a zárthelyeknek tömött zöld üléseit, fehér karfára alkalmazott vörös támaszkodóit, szóval az egész termet díszítő nemzeti színt; vagy a mindezekkel összehangzó, zöldbe játszó fehér, nagyszerű előfüggönyt (mely arany rúdon függő s aranyos rojtokkal díszített kárpitot ábrázol), vagy az egész nézőteremre felosztott tündérfényt hintő, igen pompás arany gyertyatartókat?”

Honművész, 1837. augusztus 27. – Törzsgyűjtemény

A színház nézőterén 46 páholyt alakítottak ki, köztük az első emeleten, a színpad felőli baloldalon az uralkodó és a nádor kettős díszpáholyát. A földszinten, valamint a második emeleten és a karzaton is zártszékek és állóhelyek voltak. Mindösszesen 2312 fő volt ekkor a színház befogadóképessége. A színház megnyitása után még sokáig ünnepnek számított megjelenni a nézőtéren, akár a pesti polgároknak a zártszékeken vagy a földszinti állóhelyeken, akár a városba alkalmilag érkező környékbeli vásározóknak a karzati kakasülőn, akár a nemesi és arisztokrata páholybérlőknek.
A nézőteret megvilágító gázégős csillár és a páholyok fali lámpái fényében a nézők egymást is jól látták az előadások alatt, s élő kapcsolat volt a színpad és a közönség, s a nézőtér patkójának különböző részei között.

kepkonyvtar_27728_30844_opti.jpgEgressy Gábor. Portré, körülötte 8 szerepkép. Pest, Deutsch testvérek, 1863. Jelzet: SZT KF 424 – Színháztörténeti és Zeneműtár. A kép forrása: Magyar Digitális Képkönyvtár

Az első pesti magyar színház működésének megszervezése a Vármegye által alapított részvénytársaság keretei között indult. A részvénytársaság – mai fogalmaink szerint – közhasznú volt, azaz nem ígért osztalékot a jegyzett részvények után, mert az esetleges működési nyereséget a színház javára kívánták fordítani. Így ez a vállalkozási forma lényegében a színházpártolás egy új, polgári megoldását jelentette. Mindenesetre az alapítók bíztak benne, hogy a következő országgyűlés majd véglegesen rendezi a színház kérdését, s nemzeti fenntartásba veszi azt. Az igazgatóválasztmány elnöke Földváry Gábor volt, s az első három esztendőre választott igazgatónak, Bajza Józsefnek sok gondot okozott az általa képviselt vármegyei gazdálkodási felügyelet. 1837 nyarán előbb a színház személyzetének tagjait szerződtette a választmány, s az igazgatót csak ez után jelölték, ezzel is megkötve Bajza kezét. Melléje Mátray-Rothkrepf Gábort választották zenei vezetőnek. A társulat magvát az 1833 és 1837 között a Várszínházban játszott együttes tagjai alkották, s melléjük a vándorszínházakból és a vidéki bérlőtársulatokból csak néhány színészt szerződtettek Pestre.
Részletek Bajza József, a Pesti Magyar Színház első igazgatójának 1839-es írásából.

„…Nekünk magyaroknak, kik a színházzal nemzeti célokat remélünk és fogunk is egybeköthetni, sokkal fontosabb az, mint a német, francia vagy angol nemzetnek; nekünk az, ha akarjuk, lételünk egyik alapkövévé válhatik, s ez okból ártalmi oldalai ellen legkevésbé lehetne józanon panaszkodnunk, és ha vizsgálatra vesszük napirenden levő és gyakran szóba hozott országos intézeteink hasznait és szükségét, látnunk kell, hogy közöttük kevés van fontosabb és előlegesebb, mit e játékszíni ügy.
Mégis – mi csodálatos – valamennyi között ez az, minek létesülése legnehezebben megyen, minek legtöbb akadályai, legtöbbféle ellenségei vannak. – Nem szűkölködénk ugyan kezdet óta apostolokban, kik az ügyért buzgóan hirdették az igét, de ezek buzgalma nem vala elégséges mindeddig a közrészvétlenség fagyát fölengesztelni. Csak a kisebb szám pártolja tettleg mai napig a színi ügyet; a nagyobb szóval, ígérettel szolgál bőkezűleg, tanácsol és sopánkodik a sopánkodókkal: de midőn cselekvésre jő a dolog, bujósdi ajtót kohol, melyen tisztességesen, nemakarás gyanúja nélkül menekedhessék.
[…]
Mielőtt Pesten házunk volt, sokan azt hitték, hogy csak ezt kell építeni, a többi magától megyen, s a sült galamb önkényt röpülend szánkba. Íme, itt az épület, s mit nyertünk vele? Hol állunk még mindig? Megszűntek színház iránti aggodalmaink? Korántsem…
S bármint örültek is sokan ez ideigleni színház fölépülésének 1837-ben, most, 1839-ben nem lehet ezen épületre fájdalom nélkül tekinteni; mert ez oka, nem egyedüli, de mégis fő, hogy színészetünkkel oly visszásan és természetlenül vagyunk, hogy magyar létünkre kinn a juhszélen tanyázunk, s ha magyar művészetet akarunk látni, télben sárözönben, nyáron porfellegek közt juthatunk be a nemzeti Thália sanctuariumába. Ezen ideigleni színház, uraim, az országosat elbuktatta, magát pedig meg nem alapítá, még csak fel sem építette kellőleg, mert udvara maig kerítetlen és puszta, falai meszeletlenek, s bár belül elég víg és derült, kivált ha Norma* előadásakor németekkel megtelik: de kívül szomorú és bánkódni látszik, hogy országos testvérének halált okozott.
Ne vélje azonban valaki, mintha állítanám, hogy mi ez ideigleni színházzal semmit sem nyertünk. Nyertünk igenis! Művészi tekintetben sokat; szép előhaladást az operában, és tapasztalást, mely keserű ugyan, de kincsekkel ér fel.
[…]
Megtanultuk, hogy Pesten puszta építéssel nem lehet színészetet még most alapítani; megtanultuk, mit már előbb is tudhatónk, de hinni nem akartuk, hogy ház mellett még a pénz sem elég biztosítéka a színészeti állandóságnak, hogy ezekhez még művészi tudomány, rendszeres igazgatás, és mi ennek következménye, gazdálkodási takarékosság is kivártatik. A jelenleg igazgató részvényes társaságnak háza is van, pénze is volt, de nincs és kezdet óta nem volt rendszerezett igazgatása, s ez volt a nagy bökkenő: inde prima mali labes. [Evvel kezdődött minden baj.]

Bajza József: Szózat a pesti Magyar Színház ügyében, Budapest, Magvető, 1986 (Gondolkodó magyarok)Magyar Elektronikus Könyvtár

A Bajza (és Földváry) által szervezett együttesbe való bekerülés legfőbb szempontja az volt, hogy a színész képes legyen az új, a romantikus színészet eszközeit elsajátítani és alkalmazni, esetleg korábbi gyakorlatától merőben eltérő követelményeknek, feladatoknak is megfelelni. A tapasztalat és a népszerűség csak másodsorban játszott szerepet a szerződtetéseknél. Ezen elvek, természetesen, komoly személyes sérelmeket okoztak. A nyáron éppen Székesfehérvárott és Balatonfüreden turnézó társulatot Bartha János képviselte a tárgyalásokon, Egressy Gábort bécsi tanulmányútjáról hívták vissza augusztus elsejére a színházba. Az első társulatba nyolc színésznőt, tizenöt színészt és egy súgót kívántak szerződtetni. A társulat végül huszonegy tagú lett, az aláírók között az ígért gázsit kevesellvén nem szerepelt Kántorné, a Lendvay házaspár, az Udvarhelyi testvérek és a Kassán játszó Déryné sem. De Laborfalvi Róza, Kovácsné, a kiváló komika, a Hubenay és a Parázsó házaspár, valamint Megyeri, Bartha, Egressy, Fáncsy Lajos, Szentpétery, Szerdahelyi, Telepi (aki játszott is), Szilágyi Pál és Szigligeti Ede igen.

kepkonyvtar_27837_30948_opti.jpgVidéky Károly: Lendvayné Hivatal Anikó,  Nemzeti Színház Múzeuma [Pest], [1836]. In: Honművész, 1836. 27. sz. melléklet. Jelzet: SZT KD 242 – Színháztörténeti és Zeneműtár. A kép forrása: Magyar Digitális Képkönyvtár

Kisebb szerepekre, majd kisegítő feladatokra a korábban vándortársulatokat igazgató Balog István és Komlóssy Ferenc érkezett, s a társulat legidősebb tagja az első magyar színésznemzedék képviselője, Láng Ádám János volt. A színház programjának meghirdetése után a fizetéseket illető viták egy része rendeződött, hiszen az a korábbi magyar színházak sok próbát kiállt tagjai számára nagyon inspiráló volt – épp egy ilyen, állandó magyar színházért harcoltak és küzdöttek. A megegyezésre sor került még a megnyitás előtt id. Lendvay Mártonnal és Lendvayné Hivatal Anikóval, s állandó vendégként Dérynével is. A tagok nemcsak szerepekre, hanem más feladatokra is szerződtek: rendezésre, darabfordításra és -írásra, adminisztrációra. A színészeknek ekkoriban szerepeikhez a kortárs ruhák biztosítása szerződésben előírt kötelessége volt, a vezető színésznők is maguk gondoskodtak jelmezeikről. Az új igényeknek megfelelő, egységes jelmezkészlet fölépítése érdekében azonban már az első szerződtetettek között volt Kostyál Ádám szabómester, aki a kor magyaros divatjának kialakításáért igen sokat tett divatlapokban megjelent rajzaival és a színpadon látható viseletekkel is.

kepkonyvtar_27867_30978_opti.jpgBarabás Miklós: Bartha János mint Zrínyi Miklós Karl Theodor Körner Zrínyi című szomorújátékában. Álló, egészalakos szerepkép, Pest, Walzel Ágost Frigyes, [1846]. In: A Pesti Divatlap 1846. 43. sz. melléklete. Pest, Nemzeti Színház, 1837. okt. 14. Jelmezkészítő: Kostyál Ádám. Jelzet: SZT KE 3.113 – Színháztörténeti és Zeneműtár. A kép forrása: Magyar Digitális Képkönyvtár

A társulat összeállításában a szerepkörök kialakítása és a játékstílus kérdése okozta a legtöbb konfliktust. Kántorné vagy Déryné esetében éppúgy, mint a korábbi vándorszínészeknél. Az életkori, fizikai, hangi adottságok alapján, s főképp az új színház követelményei okán majd mindenkinek újra kellett gondolnia és építenie pályáját. Néhány éven belül a középkorú színészeknek ki kellett lépniük a fiatal hős vagy naiva szerepkörből. El kellett sajátítaniuk a karakterszerepek igényeinek megfelelő alakítási módot, el kellett dönteni, hogy a szószínházi vagy az operai szerepeiket vigyék-e tovább. A Pesti Magyar Színház működésének első éveiben sor került az alapítók játékstílusának lassú átalakítására, illetve az őket felváltó fiatal generáció befogadására.
A nyitóelőadás műsorának kiválasztása sem volt problémamentes, drámapályázat helyett végül egy alkalmi prológ előadása mellett döntöttek, melynek megírására Vörösmarty Mihályt kérték föl. Különleges alkalmakkor gyakran játszottak a helyzethez illő, formailag hagyományos prológusokat vagy tablókat (tableau vivant-okat, élőképeket, némázatokat). Vörösmarty színháznyitó egyfelvonásosának, az Árpád ébredésének mintáját a budai társulat Telepi által rendezett, 1834. január 1-jén előadott újévi tablójában találhatjuk. A szerzőt fölkérték a szép, de nehéz verses szöveg betanítására is, Mátray-Rothkrepf Gábort pedig megbízták a kísérőzene megírásával.

kepkonyvtar_27913_31020_opti.jpgVörösmarty Mihály: Árpád ébredése; Eduars Schenk: Belizár. A Pesti Magyar Színház nyitó előadásának színlapja, 1837. aug. 22. [Pest], Pesti Magyar Színház 1837. Jelzet: SZT SZL – Színháztörténeti és Zeneműtár. A kép forrása: Magyar Digitális Képkönyvtár

1837 nyarán már a közönség is készen állt az első pesti magyar kőszínház megnyitására. A polgárok kedves időtöltése volt az építkezés megtekintése, tudjuk, hogy Széchenyi is többször kilátogatott a Kerepesi útra. A színháznyitásra többszöri halasztás után 1837. augusztus 22-én került sor. A ház még nem volt teljesen befejezve, a közönséget homokbuckák, meszesgödrök fogadták a bejárat körül, a színészek is a festő-mázoló munkásokat kerülgették. A színháznak a közelgő szeptemberi nagy vásárok idején történő megtöltése is veszélyben volt a bérlethirdetés késése miatt. Elmaradt a soknyelvű üdvözlőversek kiadása, emlékpénz veretése, de, szerencsére, az Árpád ébredését sikerült megjelentetni a nyitó estére. S ezen az estén Pest-Buda joggal és méltán ünnepelhetett. Megvalósult a sok évtizedes terv, amiért színházcsinálók és közönség egyaránt küzdöttek: állandó magyar színház nyílt Pesten.
A színház hajdani helyén, a Rákóczi út elején, a forgalmas buszmegálló közönsége láthatja a Kelet-Nyugat Üzletközpont falán elhelyezett emléktáblát a színházról, melyet 1840-től Nemzeti Színháznak nevezhetünk. 1840 áprilisában az országgyűlés törvényt alkotott, mellyel létrehozott egy addig nem volt intézménytípust. A Pozsonyban ülésező országgyűlés az 1840. évi 44. törvénycikkben magyar Nemzeti Színház létesítéséről döntött. Az eddigi színházak az építők, a városok vagy a vármegyék tulajdonában voltak, míg a társulatok magánvállalkozásokként működtek, különböző társulási formákban. A Pesti Magyar Színház bár a székvárosban állt, a vármegye tulajdonában volt.
A Nemzeti Színház olyan új intézmény lett, melyet az országgyűlés, a nemzet legfőbb képviseleti szerve alapított, közösségi kezelésben tart, az országgyűlés finanszírozza mind a működési, mind produkciós költségeit. Az intézmény a nemzeti művészet és művelődés szolgálatában áll, műsorával és működésével mintát ad a többi színjátszó intézmény számára, teljesíti a nemzeti identitás kialakításának és fejlesztésének feladatait, biztosítja a magyar nyelv s a drámairodalom magas színvonalát. Műsorának négy alappillére, melyeknek a bemutatását a közönség szórakoztatásánál előbbre sorolva kell biztosítania: a hazai kortárs színművek és klasszikusok, valamint a külföldi színi irodalom klasszikus és kortárs alkotásai. A Nemzetinek a színjátszás minden elemét (a szövegen kívül a vizuális és zenei, technikai elemeket) tekintve elől kell járnia azok korszerű alkalmazásában. Mindezeken kívül a Nemzeti Színház olyan jogosítványokat is kapott, melyek más színházak számára nem voltak biztosítva: tagjai állami nyugdíjjogosultsággal rendelkeztek, a színháznak jogában állt örökös tagságot alapítani és ilyen címet adományozni, illetve színészeti tanodát működtetni. Mindaddig, amíg más színházi intézmények nem rendelkezhettek hasonló működési feltételekkel és kiváltságokkal, a Nemzeti Színház (és a majdani önálló Operaház) különleges szerepben volt az országos színházi struktúrában.
Amint azonban ez a szervezet bővülni, majd specializálódni kezdett, a Nemzeti Színház szerepe átformálódott, s különösen akkor, amint az 1949-es államosítással minden akkor működött színjátszó intézmény hasonló helyzetbe került, a Nemzeti Színház feladatainak újradefiniálására volt (lett volna) szükség. A Nemzeti későbbi válságkorszakait rendszerint a szerepének meghatározásában előálló bizonytalanság okozta.

Dr. Sirató Ildikó (Színháztörténeti és Zeneműtár)

Szakirodalom:

Sirató Ildikó: A magyar színjátszás rövid története, Budapest, Holnap Kiadó, 2017.

komment
süti beállítások módosítása