Pálos olvasókönyv – Sudár Annamária /// OSZK CSEVEJ S02E08

2024. március 03. 06:11 - nemzetikonyvtar

A nemrégiben megjelent, 750 oldalas Pálos olvasókönyv mindenkinek szól, akit érdekel a magyar múlt, az ország története, művelődéstörténete. Az egyetlen magyar alapítású és máig létező férfiszerzetesrendhez kapcsolódó antológia pálos szerzők műveiből és pálosokról szóló alkotásokból válogat. A nyelvemlékrészletek és a rendi krónika, a nagy pálos szónokok prédikációrészletei, valamint Virág Benedek, Ányos Pál és Verseghy Ferenc művei és a hozzájuk kapcsolódó szövegek mellett Martinuzzi Fráter György robusztus alakja is feltűnik a kötetben. A küzdelmes 20. századot mutatják be a pálos atyák emlékirataiból válogatott szemelvények. A pálosokról számos szerző beszél Bessenyei Györgytől Tandori Dezsőig, Arany Jánostól Weöres Sándorig. Igazi magyar szépirodalom a kiadvány!


A kötetet március 6-án 15 órakor mutatjuk be a nemzeti könyvtárban.

Az OSZK 18. csevejében Sudár Annamáriával, a Pálos olvasókönyv szerzőjével, szerkesztőjével, a Főigazgatói Kabinet kulturális csoportja tagjával beszélgetett Tóth Péter, a nemzeti könyvtár webes tartalompakolója. Solymosi Ákos hangmérnök segítette a csevej elkészítését.

A Magyar Pálos Rend és az OSZK évtizedes együttműködésének újabb eredményeként megjelent a Pálos olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfiszerzetesrend történetét, kiemelkedő alakjait mutatja be irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével.


240222_sa_cs18_cover.jpg

Tartalom:

01:32 Egy pódiumműsorral kezdődött minden
03:47 Kis magyar pálos rendtörténet
06:11 A kihullott pálos emlékezet
07:44 Miért olvassunk olvasókönyvet?
09:50 Jelentős pálos szerzők
12:53 Visszatekintve egyértelmű a könyv szerkezete
15:52 Magyarul és latinul is írtak a pálosok, Lackfi János a könyv számára fordított egy szöveget
17:05 Verseghy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály és József Attila – egy verssor kapcsán
22:37 Weöres Sándor és néhány pálos szövegrészlet
25:00 Fráter György-fejezet
29:04 Az egyes fejezetek nehézségeiről
30:47 A szónoklatok kapcsán, az élőszót hozzá kell képzelni a szöveghez
36:56 Kortárs szerzőkből
39:26 Könyvbemutatós kulisszatitkok
42:30 Szabó József (1960–2024) 

A pécsi kiállítás honlapja: https://paloskiallitas.oszk.hu/
A kötet megrendelhető: https://oszk.hu/kiadvany/palos-olvasokonyv
Hír a kötet megjelenéséről: https://oszk.hu/hirek/megjelent-palos-olvasokonyv

Hallgassa a nemzeti könyvtár hangját, ahol tetszik!

SPOTIFY: https://spoti.fi/3VZCaEs
APPLE: https://apple.co/3W0iS23
GOOGLE: https://bit.ly/OSZKGOOGLEPC
PODCAST.HU: https://podcast.hu/podcast/orszagos-szechenyi-konyvtar
DEEZER: https://www.deezer.com/en/show/6149605
RADIOPUBLIC: https://bit.ly/RPOSZK
CASTBOX: https://bit.ly/CASTBPC
LISTEN NOTES: https://bit.ly/LNPODCAST
RSS: https://bit.ly/OSZKRSS

komment

„…nem a mi böjtünk, a mi passiónk áll a középpontban”

2024. február 29. 16:34 - nemzetikonyvtar

Nagyböjt idején

Tavasszal, a természet megújulásával, újjászületésével egy időben napjainkban sokan tartanak tisztító-, méregtelenítő- és fogyókúrát, illetve elvégzik a tavaszi nagytakarítást a lakásban, a kertben és a ház körül is.

tulipan_opti.jpgTavaszra gondolva. Fotó: „Terézia” – Digitális Képarchívum

A katolikusok közül sokan – noha az egyház böjti fegyelme ezt a szigorúságot ma már nem is írja elő – nagyböjt heteiben végig böjtölnek, azaz a tápálék megszorítását a lelki, szellemi megújulással, Jézus szenvedéstörténetére való emlékezéssel és a feltámadás ünnepére, a legnagyobb keresztény ünnepre való személyes várakozással kapcsolják össze. (Napjainkban a katolikus egyház csak a nagyböjti péntekeken írja elő a hústilalmat 14 éves kortól, illetve hamvazószerdán és nagypénteken kell ún. szigorú böjtöt tartani, ami háromszori étkezést enged meg azzal a megkötéssel, hogy ebből csak az egyik lehet bőséges.)
A régi idők böjti fegyelme napjaink egyházi előírásaihoz képest drákói volt, különösen a paraszti társadalomban.

„A böjti napokon csak kenyeret, sót és száraz növényi eledeleket volt szabad enni, és csak egyszer ehettek napjában. Ennek az épületes, önmegtagadó életnek számos példája és nyoma maradt fenn népünk körében, mutatván azt, hogy a jókedvű áldozatban öröme telik. Mutatja azonban azt is, hogy a nép vallásos életében is döntő a hagyományok kultusza. A hivatalos enyhítések következtében már nem volna kötelezve a szigorú böjtre, különleges kikötésekre, de apáinak jámbor élete megszentelte, és így ő is a legújabb időkig megtartotta őket. Nálunk is akadtak még a múlt század végén is faluk, illetőleg paraszti közösségek, amelyek a halat nem számítva, csak növényi eredetű táplálékot vettek magukhoz. Még tejnéművel sem éltek. Nem zsírral, hanem olajjal főztek. Annyira mentek, hogy a böjtös eledelek számára több helyen, még nem is régen, külön edényeket használtak. Kiszombor helyi hagyománya szerint a nagyböjt péntekjein még főtt ételt sem ettek.
Ókeresztény regula szerint a húsfélék mellett lacticinium, keleti, görögkatolikus szóhasználat szerint fehér eledel (tej, túró, vaj, sajt, tojás) sem kerülhetett ilyenkor a hívek asztalára.”

Bálint Sándor: Nagyböjt. Részlet. In. Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából, Budapest, Szent István Társulat, 1989. Magyar Elektronikus Könyvtár

A protestáns felekezetekben elsősorban lelki böjtről beszélnek, amelynek nincsenek konkrét szabályai, s így személyes döntés, hogy a böjtöt a hívő hogyan éli meg. A személyes útnak egyfelől része lehet, ugyanúgy, mint a katolikusoknál, bizonyos táplálékok (hús, édesség, alkohol) megvonása is, de például a kevesebb internethasználat vagy kevesebb sorozatnézés is stb., másfelől pedig több imádság és több Istenre figyelő csendesség. Tőkés István református lelkész, egyházi író így fogalmazza meg a személyes böjt és Jézus böjtölésének kapcsolatát:

„Mindössze arra kell vigyázni, hogy nem a mi böjtünk, a mi passiónk áll a középpontban, hanem az Úré; nem az, amit mi tettünk vagy tehetünk érte, hanem amit ő már végképpen megcselekedett miérettünk. Ő az; aki valóban böjtölt és sokféleképpen szenvedett, hogy minket megszabadítson a kísértő Sátán tőrbecsalásától és a halál fullánkjától.”

Tőkés István: Az egyházi év és az ünnepek. Részlet. In. Hétköznapok – ünnepnapok avagy Az idő a keresztyén ember életében. Kolozsvár, Kusztos Kft., 1991. Magyar Elektronikus Könyvtár

bojtmas_hava_opti.jpgBöjtmás, azaz március havának oldala egy 1583-as kalendáriumban – Kalendarivm es ez ielen valo… Bécs, 1583. RMNy503 – Digitális Könyvtár

A különbség óriási tehát a különböző tisztítókúrák és a keresztény ember böjtje között. Utóbbi nem saját magára (szépségére, egészségére), hanem Istennel való kapcsolatára irányul.

„Adj már csendességet, lelki békességet,
mennybéli Úr!
Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet,
       kit sok kín fúr!

Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár
       mentségére,
Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd
       vesztségére!

Nem kicsiny munkával, fiad halálával
       váltottál meg,
Kinek érdeméért most is szükségemet
       teljesíts meg!”

Balassi Bálint: Adj már csendességet. Részlet. In. Verstár CD-ROM, Budapest, Arcanum, 1997. – Magyar Elektronikus Könyvtár

bunbanat_opti.jpgBűnbánat. Szobor a Kerepesi temetőben. Fotó: Varga József – Digitális Képarchívum

A nagyböjt – a hamvazószerdától húsvétvasárnapig terjedő hathetes időszak – a húsvéti előkészület ideje az egyházi évben. Negyvennapos böjtnek is emlegetik, mivel a vasárnap, Jézus feltámadásának napja, ünnepnap lévén, a régebbi korokban sem számított soha böjtös napnak. (A protestáns felekezetek az első böjti vasárnappal kezdik a böjti időszakot, ami húsvétvasárnap ér véget.)

„Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalómé illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek: »Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?« De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek. De az megszólította őket: »Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely, ahová tették! De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek.« Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmiről.”

Márk evangéliuma, 16,1–8. In. A katolikus Biblia. Fordította: Gál Ferenc, Budapest,  Szent István Társulat  – Magyar Elektronikus Könyvtár

Az ókeresztény századokban kétnapos böjtöt tartottak húsvét előtt, ez bővült később egyhetesre, míg végül a XI. századtól vált általános előírássá a nyugati rítusú kereszténységben, hogy az ún. böjttiltó vasárnapokon kívül hamvazószerdától a feltámadásig hétköznap 40 napon át böjtöt tartottak. A negyvenes szám az ószövetségi könyvekben is sokszor előfordul: Mózes negyvennapos böjtje a törvény kihirdetése előtt, a választott nép negyven évig tartó pusztai vándorlása, Illés próféta negyvennapos útja a Hóreb hegyére és Jónás negyvennapos bűnbánati felhívása Ninive lakói számára. De a kereszténység számára a legfontosabb szentírási forrás Jézus negyvennapos böjtje.

jezus_kisertes_opti.jpgJézust megkísérti a sátán. Ary Scheffer festménye. In. Vasárnapi Ujság, 42. évf., 15. sz., 1895. április 14. – Digitális Képarchívum

„Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor így szólt hozzá a sátán: »Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré!« De Jézus ezt felelte: »Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.« Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt megmutatta neki a földkerekség minden országát. »Mindezt a hatalmat és dicsőséget neked adom – mondta –, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.« Jézus elutasította: »Írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!« Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította és így szólt: »Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét! Hisz írva van: Angyalainak parancsolta felőled, hogy oltalmazzanak, és: Kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad. « De Jézus ezt válaszolta: » Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!« Miután a sátán minden kísértést végbevitt, egy időre elhagyta Jézust.”

Lukács evangéliuma 4, 1–13. In. A katolikus Biblia. Fordította: Gál Ferenc, Budapest, Szent István Társulat – Magyar Elektronikus Könyvtár

A megkísértés története reális valóságként tűnik fel. A kísértő meghasonlásra akarja csábítani Jézust a kérdéseivel: Ha Isten Fia vagy… – mondja többször. De Jézus, noha utóbb ezreket táplál a csodás kenyérszaporítás története szerint, önmagáért nem tesz csodát, hiszen küldetése nem öncélú. Jézus ellentmond a világi hatalom kísértésének és a világi dicsőségnek is. Ha látványosan (ahogy a kortársak várták a Messiás érkezését) jelenne meg a társadalomban, akkor elkerülhetné a vesződést az írástudókkal és a tanítványokkal, és elkerülhetné a szenvedést is, s nem Isten akaratát, sokkal inkább az emberek vágyait teljesítené be.
Jézus megkísértésnek története a keresztény emberek számára példa volt évszázadokon át, és sokak számára napjainkban is az. Nemcsak a húsvét előtti böjt kapcsán, hanem az élet, a hivatás és a hétköznapok küzdelmei kapcsán is, mert kifejezi, hogy az ember élete is fölötte áll a gazdasági, fizikai létezésnek. A történet zárlata, mely szerint a sátán egy időre elhagyta Jézust, egyszersmind azt is jelzi, hogy, ahogyan az ő életébe visszatért a kísértő (a kísértés), úgy az minden ember életében is újra és újra megjelenik.

A mennyedbe vivő
létrát
naponta használt
szerszámokból ácsolják”

Rába György: Rovás. In. Uő: Rovások, Budapest, Magvető, 1980. – Digitális Irodalmi Akadémia

tavaszi_falu_opti.jpgTavaszi falukép. Fotó: „HuntHerr” – Digitális Képarchívum 

A böjt valójában annak eszköze, hogy az ember ne csak a világ színes és hangos hívásaiban éljen, hanem – korlátozva érzékeit – befelé figyeljen, elcsendesedjék, s ebben a csendben meghallja a saját lelkében elnyomott hangokat. A keresztény ember számára a böjt mindezek mellett segítség, hogy a talán elkényelmesedett, netán vasárnapi/kulturális keresztény vagy éppen sérült, elsatnyult istenkapcsolatát is megújítsa. Ebben az értelemben kapcsolódik a böjthöz a bűnbánat fogalma is, amelynek célja túlmutat az erkölcsi vétségek tudatosításán és megvallásán, lényegi, egzisztenciális célja Isten és az ember harmonikus viszonyának helyreállítása.
„A modern világ többek közt két rendkívül fontos dolog jelentését mosta el bennünk. Az egyik a bűné, a másik a vezeklésé.” – írja Pilinszky János A nagyböjt című esszéjében. 

–s–

komment

Kirakók és világmegváltás – Gondos Gábor /// OSZK CSEVEJ S02E07

2024. február 25. 05:59 - nemzetikonyvtar

Komolyan játsszuk le! Az ívekkel határolt csempéktől az interaktív művészeten át a fogyasztói társadalom kritikájáig.

cs17_cover_gondos.jpg

Az OSZK 17. csevejében Gondos Gáborral, a Digitális Megőrzési Osztály munkatársával beszélgetett Tóth Péter, a nemzeti könyvtár webestartalom-pakolója. A felvétel elkészítését Solymosi Ákos hangmérnök segítette.

Tartalom:

00:46 A sors sodort a nemzeti könyvtárba, az olvasószolgálatra
03:30 Hatalmas fadarabokból szép minták, ilyen is lehet egy hobbi
04:36 Addig érdekel egy kirakóminta, amíg megtervezem
06:46 A geometria törvényszerűségei
07:50 A végeredmény nemcsak egy játék, hanem interaktív művészet
09:20 Mátyás kódexminiatúráiból is lehet kirakót készíteni
11:24 A tervezési vagy előállítási hiba is a játék része
14:26 A kirakózás a matematika oktatását is segítheti
16:30 A zöldkönyvtár a fenntartható könyvtár
19:50 Ára van a pusztító ipari fejlődésnek, fejlesztésnek
21:15 A divat irányítja a normákat, vegyél, fizess, fogyassz
22:40 Az emberi boldogság nem egyenlő a fogyasztással
24:10 A zöldgondolat változásainak bemutatása a könyvtár kiemelt szerepe
28:10 Öko már itt minden, ökopszichológia, ökoszociológia, ökokönyvtár
31:40 Boldogság-közgazdaságtan és a fenntarthatatlan hedonizmus

Gondosdesign: http://www.gondosdesign.hu/
Fb: https://www.facebook.com/gondosdesign
Instagram: https://www.instagram.com/gondos.puzzle/
https://experienceworkshop.org/hu/

Tim Kasser videója: https://youtu.be/T8pyL6X7Z6w?si=rLDquN2YWVhQMUui
Tim Kasser könyve: https://moly.hu/konyvek/tim-kasser-az-anyagiassag-sulyos-ara
https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2613801
Lelkes Orsolya könyvének FB-oldala: https://www.facebook.com/Fenntarthato.hedonizmus
Az Ökopszichológiai Intézet szakmai anyagai, köztük Molnos Zselyke hosszabb-rövidebb írásaival: https://ecopsychology.hu/pszichologusoknak/#szakmai
Ökoolvasókör a Facebookon: https://www.facebook.com/groups/1054964452364911
Ökoidézetek blog a Tumblren: https://www.tumblr.com/blog/okologiaigondololatok

Hallgassa a nemzeti könyvtár hangját, ahol tetszik!

SPOTIFY: https://spoti.fi/3VZCaEs
APPLE: https://apple.co/3W0iS23
GOOGLE: https://bit.ly/OSZKGOOGLEPC
PODCAST.HU: https://podcast.hu/podcast/orszagos-szechenyi-konyvtar
DEEZER: https://www.deezer.com/en/show/6149605
CASTBOX: https://bit.ly/CASTBPC
LISTEN NOTES: https://bit.ly/LNPODCAST
RSS: https://bit.ly/OSZKRSS

komment

A Gresham-palota tervezője

2024. február 23. 22:03 - nemzetikonyvtar

165 éve született Quittner Zsigmond építész

Quittner Zsigmond építész, a magyar szecesszió egyik gyöngyszeme, a Gresham-palota tervezője 1859. február 13-án Pesten született és 1918. október 25-én Bécsben hunyt el. Posztókereskedő édesapja a 19. század közepén költözött Pestre, ahol sikeres vállalkozó lett. Hat fia közül a két legkisebb szerzett nevet magának – Zsigmond építészként, Vilmos mérnökként lett a Magyar Mérnök és Építész Egylet tagja. Quittner Zsigmond a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöki tisztét is betöltötte.

02_13_quittner_zsigmond_165_orszag_vilag_1904_48_953_opti.jpgQuittner Zsigmond arcképe. In: Ország-Világ, 25. évf. 48. sz. (1904. november 27.), 953. – Törzsgyűjtemény

Quittner Zsigmond szülővárosában kezdte el tanulmányait, majd Münchenben folytatta, ahol már fölfigyeltek tehetségére és két alkalommal is építészeti díjjal jutalmazták. Nyugat- és dél-európai tanulmányútjait követően hazatérve a Deák-mauzóleum építési vezetőjeként kezdett dolgozni, majd megbízást kapott a Budapesti Önkéntes Mentő-Egyesület székházának megépítésére.

marko_utca_22_opti.jpgAz Önkéntes Mentő-Egyesület székháza Budapesten (Markó utca 22.). In: Vasárnapi Ujság, 38. évf. 14. sz. (1891. április 5.), 221. – Elektronikus Periodika Archívum. A kép forrása: Digitális Képarchívum

„… a fővárosi hatóság s egynémely előkelő körök[nek] köszönhető, hogy a mentő-egyesületnek ma már saját otthona, illetőleg háza van a főváros egyik legszebb helyén a Sólyom- és a Markó-utcza sarkán. Ez a kétemeletes kis palota, melynek rajzát mai lapunkban bemutatjuk, Quittner Zsigmond műépítész tervei szerint épült, s az épület maga 60 ezer és fölszerelése 15 ezer forintba került. De ilyen kevés költséggel csak azért volt az épület kiállítható, mert az építésében és berendezésében részt vett iparosok nagylelkű árleengedéseket tettek. Az épület mai alakjában igazi mintája a mentő-háznak. A sarokról díszes bejárat vezet az úgynevezett nagyterembe, mely a felekkel való érintkezésre szolgál. Balra tőle van az őrvezető fülkéje, mely különféle telefonokkal és szolgálati könyvekkel van fölszerelve. Ebből nyílik a műtő terem, mely a modern sebészet minden követelményének megfelelőleg van berendezve.”

Dr. Kovács Dénes: A mentők. Részlet. In: Vasárnapi Ujság, 38. évf. 14. sz. (1891. április 5.), 218. – Elektronikus Periodika Archívum

Fontosabb épületei közé soroljuk az 1884-ben az Andrássy út és a Dobó utca sarkán (Andrássy út 12.) épült volt Megyeri-, később Krausz-palotát.

megyeri_palota_fortepan_103028_opti.jpgMegyeri-palota. Andrássy út (Népköztársaság útja) 12. 1958. A kép forrása: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára/Városrendezési és Építészeti Osztályának fényképei

A volt Fasor Szanatórium (1949 és 2007 között a Belügyminisztérium Központi Kórháza, Városligeti fasor 9–11.) 1887-ben készült el.

fasor_szanatorium_opti.jpgFasor Szanatórium (jelenleg a Belügyminisztérium Központi Kórháza, Városligeti fasor 9–11.), 1903. A kép forrása: Fortepan / Schoch Frigyes: 27702

A millenniumi kiállítás több pavilonját, többek között a József főherceg, a kereskedelmi csarnok, a cukor- és malomipar, valamint a bor- és szesztermelők kiállítási csarnokát ő tervezte.

Vágó József és László közreműködésével tervezte meg az angol Gresham Életbiztosító Társaság a Lánchíd pesti hídfőjénél, a mai Széchenyi István tér 5–6. szám alatt 1907-ben megépült fényűző székházát, az ún. Gresham-palotát, amely számos neves intézménynek és személynek adott otthont. Többek között itt működött Nagy Endre, majd Békeffi László kabaréja és itt lakott Fenyő Miksa.

Az ő nevéhez fűződik a Gresham-palota szomszédságában épült egykori Pesti Magyar Kereskedelmi Bank (később Belügyminisztérium) székháza.

kereskedelmi_bank_fortepan_163907_opti.jpgA Pesti Magyar Kereskedelmi Bank székháza (később Belügyminisztérium) az V. kerületi Széchenyi István (Ferenc József) téren, 1937. A kép forrása: Fortepan 163907/Fadgyas Bence

Munkásságának elismeréseként az uralkodótól 1904-ben nemesi rangot kapott. Ebből az alkalomból így méltatta a sajtó:

„Kevés kitüntetés keltett olyan általános megelégedést és olyan osztatlan lelkesedést, mint a fejedelmi kegy megnyilatkozása legutóbb, midőn Quittner Zsigmondot, fővárosunk előkelő társaságának és művészvilágának eme jeles, közismert emberét, munkáját magyar nemesi rangra emelte. Hosszú évtizedekre terjedő közhasznú munkásság talált érdemet elismerésre, méltó kitüntetésre: innen a mindenfelől megnyilvánuló lelkesedés és öröm, melyet Quittner kitüntetése keltett.
S ezt a lelkesedést és örömet csak fokozza, hogy ezúttal nem a sivár politika avagy a közélet terén szerzett érdemek megjutalmazásáról van szó, amely érdemek leghamarabb találnak méltánylásra és elismerésre, de a művészet berkeibe ragyog a királyi kegy sugara, nemesi rangra emelvén egy férfiút, akinek tehetsége és elért sikerei, nemkülömben maradandó művei is méltán jogot adnak arra, hogy nevét, mint az egyéni kiválóság és művészi alkotóerő mintaképét a kiválasztottak díszes sorában emlegessük.”

Quittner Zsigmond. In: Ország-Világ, 25. évf. 48. sz. (1904. november 27.), 953. – Törzsgyűjtemény

Mann Jolán, szerk. (Főigazgatói Kabinet)

komment

Szent Péter apostol székfoglalása

2024. február 22. 13:27 - nemzetikonyvtar

Üszögös Szent Péter

„Üszögös Szent Péter, liturgikus nevén Péter székfoglalása (Cathedra Sancti Petri Antiochiae), a Müncheni-kódexben Szent Péter székébe ülete, az Érdy-kódexben Szent Péter apostol székben való felmagasztalása, a Debreczeni-kódexben Szent Pétörnek székös ünnepe, a Winkler-kódexben Üszögös Szent Péter. Népünk nyelvén Üszögös Szent Péter, Turán Üszögető Szent Péter, Sándorfalván Széklábfúró Szent Pétör. Erre az elnevezésre nem hallottunk helyi magyarázatot.
[…]
… nálunk magyaroknál sajátos félreértés következtében szerencsétlen napnak számít. Csefkó Gyula mutatott rá, hogy őseink lefordították a hivatalos egyházi kifejezést: Szent Pétörnek ű székössége. Ebből olvasta ki azután a népnyelv az Üszögös Szent Péter alakot.
Ezen a napon az élemedett szegediek, főleg természetesen az asszonyok, nem nyúlnak lisztbe, mert majd üszögös lesz a búza. Libát, tyúkot nem jó ültetni, mert üszögös lesz a tojás, vagyis megfeketedik és nem kél ki.”

Bálint Sándor: Február 22. Részlet. In: Uő: Ünnepi kalendárium 1. [december 1. – június 30.]. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából, Budapest, Szent István Társulat, 1977. – Magyar Elektronikus Könyvtár

muncheni_kodex_opti.jpg„Szent Péter székébe ülete”. In: Müncheni kódex, 1466, 1v, – München, Bayerische Staatsbibliothek. A kép forrása: Bayerische Staatsbibliothek Digitale Bibliothek/Münchener Digitalisierungszentrum

„Háromféle szék létezik, úgymint királyi: Dávid, „a székben ülő legbölcsebb fejedelem” (2 Sám 23,8), a papi: „Héli pap a széken ülvén” (1 Sám 1,9) és a tanítómesteri: „Mózes székén ültek az írástudók és a farizeusok” (Mt 23,2). Szent Péter ült a királyi székben, mivel minden király közt első volt; a papi székben, mivel minden hívő pásztora volt; és a tanítómesteri székben, mivel minden keresztény doktora volt.”

Jacobus de Voragine: Szent Péter székfoglalása [február 22.]. Részlet. In: Uő: Legenda aurea, [Budapest], Helikon, 1990. – Magyar Elektronikus Könyvtár

winkler_kodex_opti.jpg„Üszögös Szent Péter”. [Winkler-kódex], 1506. Cod. Hung. 2 – ELTE Egyetemi Könyvtár. A kép forrása. ELTE Digitális Intézményi Tudástár. Muzeális gyűjtemények, E-könyvtár

„Minémű hatalmasságnak kulcsait adá Krisztus Szent Péternek az menyországnak megnyitására? Doctoroknak mondások szerént négy rendbeli kulcsokat olvasunk.
Első: anyaszentegyházbéli hatalmasság. Ezt adta a papi méltóságnak, kinek nagy sokra vagyon erei. Elészer bíneknek megbocsátására és megtartására, kiről Úr Jézus így mond: Vegyetek szent lelköt, kiknek megbocsátandjátok bíneket, megbocsáttatnak őnekik, és kiknek megtartandjátok, tartván lésznek.
Másod kulcs mondatik: szent penitencia. Kit megírt Szent Máté evangélista kenyvének harmad részében. Tartsatok penitenciát, mert elkezelghet Istennek országa. Ez nemes, méltóságos kulccsal férkőzének be mennyeknek országában Urunk Jézusnak jobbjára megfeszült tisztölendő tolvaj, Szent Mária Magdalna, Szent Péter, Szent Pál és mind hozzájok hasonlatos bínesek kezdettől fogva, mastan es nagy sokan, kik mind megutálván ez világot, szent szerzetben rekesztik be bennen magokat. És ott tartnak penitenciát halálig.
Harmad kulcs mondatik: igaz tudománynak bölcsessége. Erről így vagyon megírván Szent János látásáról való kenyvnek harmad részében. A bölcseknek nyelvök mennyei kapuknak mondatnak. Ezenről Szent Lukács kenyvének tizenegyed részében így mond, dorgálván Idvezejtőnk az írástudó zsidókat: Magatoknak vettétök az bölcsességnek kulcsát, hogy ha kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok. Ez lén azért az nemes kulcs, kivel Szent Péter prédikállván egy napon háromezer népet, másod napon ötezer népet téröjte az szent hitre.
Negyed kulcs mondatik: az áldott Úr Jézus Krisztusnak szent kénja-halála. Ezzel nyitá meg mennyeknek országát az ő híveinek az kegyelmes mennyei királ, kit Ádám és Éva berekesztöttek vala ő fiainak előttök. Ezzel nyitá meg Atyaistennek szent Fia Paradicsomot, hova az szent angyal senkit be nem bocsát vala. Ezzel jelenté meg az menyországra menendő szent szeretetnek útát az szeplőtelen Szűz Máriának tiszta méhéből kiszármazott édes gyimelcs, Krisztus, mondván: Ez az én parancsolatom avagy én szerelmem tihozzátok, hogy ti es szeressétök egymást.”

Karthauzi Névtelen: Szent Péter kulcsai. In: Fénylik a nap fényességgel, [összeáll.] Lukácsy Sándor, Pécs, Jelenkor, 2000. – Magyar Elektronikus Könyvtár

debreceni_kodex_294_opti.jpg„Szent Pétörnek székös ünnepe”. Debreceni kódex, 1519, 194. A kép forrása. Debreceni kódex, 1519. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata. Az előkészítő munkát végezték: Abaffy Csilla és Reményi Andrea, bev.: Madas Edit, Reményi Andrea, Budapest, Argumentum, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1997. (Régi Magyar Kódexek 21.), 426. – Magyar Elektronikus Könyvtár

„Péter székfoglalása is szimbolikus jelentőségű: nem annyira az antiókhiai püspöki szék elfoglalása értendő alatta, inkább a pápai trónusé a földön, a mennyei portáé az égben, a Halak csillagképben. Az odaültetett apostolfejedelemre szükségképpen ragadt valami a pogány égistenek jellemző vonásaiból, különösen, hogy a Halak asztrológiai fővédnöke nem más, mint maga Jupiter. A legendák és mesék, valamint az ábrázoló művészetek Szent Pétere fehérhajú és szakállú, erős termetű öregember. „Jupiteri” külseje van tehát, és szerepköre szerint is gyakran lát el égisteni teendőket a nép képzeletében.
Szent Péter, ha nem Jézus oldalán szerepel a mesékben, akkor az Atyaistent, tanácsadó öregembert, öreg királyt, a hős apját, erdei szellemet, az állatok királyát és a többi megbízói (szakszóval „elküldői”) szerepkört betöltő mesebeli lényt helyettesíti. Ilyen megbízó a klasszikus mitológiában Zeusz (Jupiter). Szent Péter örökli viharisteni funkcióit is, persze tréfás formában: „görgeti Szent Péter a hordókat”, „Szent Péter kuglizik” – mondják ma is, ha mennydörög, „Szent Péter elveszté pipáját” – járta a szólás régente, ha nagy szél fújt.”

Jankovics Marcell: (részlet) A mennyország kapusa. Részlet. In: Uő: Jelkép-kalendárium, [Debrecen], Csokonai, 1997. – Magyar Elektronikus Könyvtár

erdy_226_opti.jpg„Szent Péter apostol székben való felmagasztalása”. Szent Péter Apostol székben való felmagasztalása [De cathedra sancti Petri apostoli], Érdy-kódex, 1526 körül. MNy 9 – Kézirattár. A kép forrása: Sermones Compilati Kutatócsoport (ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)

 „Szent Péter halálra mikor megyen vala,
Ö az sidoságot sirvan kéri vala,
Labbal feszítsék fel őt az kerestfara,
Dicsö menyországért igy szenvedet vala.”

De apostolis. Részlet. In: Katolikus egyházi énekek, jegyzetek: Holl Béla, Budapest, Argumentum, Akadémiai Kiadó, 1992. – Magyar Elektronikus Könyvtár

„Söt egy közzületek, kit meg-nem nevezek, engem ugyan el-árúl.
Ördög viszi erre, véremre kért pénzre gonosságából szorúl:
De jobb vólt nem lenni, ingyen sem születni, annak: oly kínban borúl.

Tés Péter meg-tagadsz, mihelt kézben akadsz, el-állasz én mellölem.
Nevemet el-veted, ugyan el-temeted, el-fordúlsz én elöllem:
A' míg a' kakas szól, tudom háromszor jól, tagadást tész felöllem.

Szent Péter magába, a' Christus szavára, igen kezde búsúlni.
Magát jól bíztattya, soha el-nem hadgya, kész mellette meg-halni:
Az-ért illyen-képpen, nagy jó reménségben kezde Urunknak szólni”

Passio de vita Christi. Részlet. In: Katolikus egyházi énekek, jegyzetek: Holl Béla, Budapest, Argumentum, Akadémiai Kiadó, 1992. – Magyar Elektronikus Könyvtár

Mann Jolán, szerk. (Főigazgatói Kabinet)

komment

180 évvel ezelőtt született Munkácsy Mihály

2024. február 20. 20:22 - nemzetikonyvtar

1844. február 20-án született Munkácsy Mihály († Endenich [Németország], 1900. május 1.) festőművész. Önállósulásának első fontos emléke az Ásító inas (1869) című képe. Szintén 1869-ben festette első világhírt hozó művét, a párizsi Salon aranyérmével kitüntetett Siralomházat, amelyhez a magyar szabadságharc utáni betyárvilágból választotta témáját.

Munkácsy Mihály. Fénykép [1872]. Kézirattár. Raktári jelzet: Arckép 1120/5 – Magyar Digitális Képkönyvtár  

Első korszakából ismert népi tárgyú művei közé tartozik a Tépéscsinálók (1871), mely egyike nemzeti képzőművészetünk fő műveinek – 1848-49 hősi tragédiáját és nagyságát, eszméit és küzdelmeit fejezi ki. De a kortársak nem értékelték eléggé, állandóan a Siralomházra emlékeztek vissza, s annak drámaisága mellett a Tépéscsinálók intimebb hangját nem méltányolták.

Munkácsy Mihály Tépéscsinálók című képe a Száz szép kép című összeállításban – Magyar Elektronikus Könyvtár 

„Asszonyok ülnek a sötét szobában
holdhófehérben alkonybarna gyászban
és ujjaik sürögnek boldogan
kosaraikba gyűlik kavarogva
mint rétekre a hó a tépés fodra
míg künn a síkon újul a roham
a bokrok bordáit szél kardlapozza
és vadnyúl lőporfüstpamacsa pukkan
nap vérzik el golyósebezte vadkan
s rohan a tél a csontporhó rohan”

Baka István: Tépéscsinálók (részlet). In. Uő: Tájkép fohásszal. Versek 1969–1995, Pécs, Jelenkor, 1996. – Törzsgyűjtemény 

Első nagyméretű műve a Milton (1878) volt, amely elnyerte a párizsi világkiállítás nagy aranyérmét, Európában és Amerikában világsikert hozott. Hasonlóan sikert aratott a Krisztus Pilátus előtt (1881), és a Golgota (1884). A későbbi Ecce homo (1896) című festményével együtt e három kép alkotja Munkácsy Krisztus-trilógiáját.

Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című képe a Száz szép kép című összeállításban – Magyar Elektronikus Könyvtár 

„Oly szelíd, alázatos, lemondó, –
Ő az erény, igazság mártira.
S oly büszke, hajthatatlan, égbe rontó:
Ez ő! a Messiás, isten fia!
Pilátus tétovázik... Nincs segítség!
Látom, hogy el fogják veszíteni.
De érzem: kikel sírjábul ismét...
Meghal, mert ember; él, mert isteni.”

Reviczky Gyula: Jézus Pilátus előtt (Munkácsy képe). Részlet – Magyar Elektronikus Könyvtár 

Kádár Gábor: Ecce Homo. Munkácsy Mihály legújabb nagy alkotása, [1896]. Grafikai plakát. Raktári jelzet: PKG.1914e/60 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár. Grafikai Plakátgyűjtemény – Magyar Digitális Képkönyvtár 

Mann Jolán, szerk. (Főigazgatói Kabinet)

Munkácsy Mihály életével és pályájával foglalkozó művek a Magyar Elektronikus Könyvtárban:

komment

Drótos László, a hazai internet úttörője // OSZK CSEVEJ S02E06

2024. február 18. 05:52 - nemzetikonyvtar

Egy csomó dolog, ami megjelenik az interneten, hamar eltűnik, ezek megőrzése, megmentése nagyon szép feladat – vallja Drótos László webkönyvtáros. Laci az előző negyven évben ott állt több online fejlesztés bölcsője mellett, és ringatja őket a mai napig. Jelenleg a webarchiválást tanítja önállóságra.

A Széchényi Ferenc-emlékéremmel kitüntetett Drótos László, a hazai internet úttörője.

cs16drotoslaszlo.jpg

Az OSZK 16. csevejében Drótos László webkönyvtárossal, a Magyar Elektronikus Könyvtár egyik alapítójával, a Digitális Filológiai és Webarchiválási Osztály munkatársával beszélgetett Tóth Péter, a nemzeti könyvtár webes tartalompakolója. A felvétel elkészítését Solymosi Ákos hangmérnök segítette.

 

Tartalom:

02:09 A speciális matematikaosztálytól a lyukkártyás számítógépekig
03:30 A szabályos geológuspálya kitörési pontja: a számítógép
05:10 Telefonvonalon keresztül amerikai adatbázisban kerestek már a nyolcvanas években
06:20 Adatbázis-egyszeregy
08:50 Új világegyetem született az internettel
10:46 Könyvtári online híradó Miskolcról, az első magyar könyvtári „blog”
13:09 Csináld, Laci, az online katalógust
16:10 Rágcsálós szerveren indult a Magyar Elektronikus Könyvtár
18:27 A hétköznapi emberek lettek a digitális könyvtárak célközönsége
20:00 Alulról szerveződő mozgalmi online könyvtár a MEK
27:19 A digitalizáló központ bepörgette a MEK-et
28:40 Lejárt szerzői jogos művek automatizmusa
29:30 Miért kell lementeni a netet?
32:00 Robotok mentik a több milliárd byte-nyi adatot
34:49 Megtanítjuk a robotokat az emberi viselkedésre
38:19 Rossz hír a végére, veszélyben az Internet Archive

MEK: https://mek.oszk.hu/hu/
EPA: https://epa.oszk.hu/
DKA: https://dka.oszk.hu/
MIA: https://webarchivum.oszk.hu/

Hallgassa a nemzeti könyvtár hangját, ahol tetszik!

SPOTIFY: https://spoti.fi/3VZCaEs
APPLE: https://apple.co/3W0iS23
GOOGLE: https://bit.ly/OSZKGOOGLEPC
PODCAST.HU: https://podcast.hu/podcast/orszagos-szechenyi-konyvtar
DEEZER: https://www.deezer.com/en/show/6149605
CASTBOX: https://bit.ly/CASTBPC
LISTEN NOTES: https://bit.ly/LNPODCAST
RSS: https://bit.ly/OSZKRSS

komment

Tanulni kell, szeretni kell

2024. február 15. 11:41 - nemzetikonyvtar

Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs kapcsolata

fortepan_10673302_14_nemes_nagy_lengyel_opti.jpgNemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs otthonukban (Királyhágó utca 5/b) 1963-ban.  A kép forrása: Fortepan / Hunyady József

Nemes Nagy Ágnes költő 1979. szeptembertől decemberig egy amerikai ösztöndíjprogramon vett részt társával, Lengyel Balázzsal. Akkor írta Amerikai állomás. A Grand Canyonban című versét.

„Én nem tudom miért, mindig az állomások.
A régi szétbomlók, a készülők.
Mindig az állomások. Itt is.
Ebben az újvilágban, ebben a képtelen
magasban, ahol mintha Kalevala-erdő
húzódna, vagy inkább erdőhatár,
innen a ritkás szálfák, ott már lapuló bokrok,
s ha fák, csapott-fejű, görcsös borókafák.”

Nemes Nagy Ágnes: Amerikai állomás. A Grand Canyonban. Részlet. In: Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei, Budapest, Osiris Kiadó, 1997. – Digitális Irodalmi Akadémia

Ahogy a vers kezdete is mutatja, az állomásmotívum Nemes Nagy számára nagyon fontos. A költészetében újra és újra megjelenik ez a szimbólum, és egyszer sem tipikus értelemben. Mert milyen egy „tipikus” állomás? Általában a megérkezés, az indulás, valami biztos, az úton levés, a haladás vagy a révbe érés motívumaként tekinthetnénk rá. Ehelyett Nemes Nagy verseiben mindig valami furcsa tér–idő-csúszás történik, mindig egy funkcióját vesztett állomás látható. Mi is ez az állomás, és milyen állomások voltak Nemes Nagy számára, amiből ez a furcsa motívum is épülhet? Nézzünk át néhányat, míg vissza nem térünk újra az amerikai úthoz és az ott készült versekhez, naplóhoz.
A fiatal Nemes Nagy Ágnes híresen szép arcával, nőies alakjával mindig felhívta magára a férfiak figyelmét (ahogy egyik esszéjében írja, megfordultak utána az utcaseprők), ám őt ez inkább bosszantotta, minthogy hízelgőnek találta volna. Számára az igazi dicséret az volt, ha valaki észrevette a szép arc mögött lángoló intellektusát. Sokan észrevették, hogy csak néhányat említsek: gimnáziumi tanára, Áprily Lajos, későbbi mentora, Szerb Antal, és férje, Lengyel Balázs is. Nehéz az ő kapcsolatukról, Nemes Nagy Ágnesről és a szerelemről beszélni, már csak azért is, mert olyan távol áll ez a személyes téma Nemes Nagy Ágnes lényétől. Aki mindig szigorúan a konkréthoz, a tárgyakhoz kapcsolódott. Aki végtelenül zárkózott, mégis mélységesen érző és folyton szenvedélyesen égő személyiség volt. Egy általa nem publikált esszéjében így fogalmaz a kapcsolatukról Lengyel Balázzsal:

„Aztán – bármily valószínűtlen – még a boldogságot is megismertem. Nem tartott sokáig, de mégis. Hány ember mondhatja el ezt magáról? Nem, nem a »szerelem kezdetére« vagy lángzó tetőpontjaira gondolok, azok közismerten gyönyörűek, de szembetűnően mulandók. Az én magánboldogságom ennél sokkal hosszabb volt, sokkal szilárdabb és sokkal többoldalú. Bizonyos értelemben nem is múlt el – az ilyen dolgoknak nem szokásuk az elmúlás. Az együttélés, a szerelem-szeretet, az azonosulás olyan hőfokán éltem egy darabig, amelyről ma már tudom, hogy rendkívüli ritkaság, és amely az emberi létnek egy szokatlan dimenzióját jelenti. Megértem valami nagyszabásút. Nem is megy az úgy magától; hajlam kell hozzá, képesség, no meg edzés is. Edzeni kéne rá az embereket, mint a sportteljesítményekre.”

Nemes Nagy Ágnes: Kudarc, siker, 1986. Részlet. Nemes Nagy Ágnes hagyatékából (II). Közzéteszi Ferencz Győző. In: Holmi, 20. évf. 5. sz. (2008. május), 601. – Elektronikus Periodika Archívum

maszk_nem_takarta_mar_opti.jpgNemes Nagy Ágnes „Maszk nem takarta már”, [vál.: Ferencz Győző], [Budapest], Jelenkor, 2022. Címlap – Törzsgyűjtemény

Az első állomás – háború és házasság

Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs a második világháború alatt ismerték és szerették meg egymást. 1944 áprilisában házasodtak össze. Ágnes ekkor 22, Lengyel Balázs pedig 26 éves volt. Két rendkívül tehetséges fiatalember, két alkotó, akik mélyen egymásra találtak intellektusuk, érdeklődésük, alkotásvágyuk tengelyén. A világháború idején a fiatal házaspár igyekezett minél több zsidót megmenteni a deportálástól, iratokat és búvóhelyet biztosítva nekik. Nemes Nagy Ágnes mentorát, barátját, Szerb Antalt és költőtársát, Halász Gábort azonban bármennyire is igyekeztek, nem sikerült megmenteniük. Ez tehát az első nagy állomás, a háború élménye. Együtt tartottak ki ebben a képtelenül nehéz időszakban, együtt igyekeztek nem csupán alkotók lenni, hanem olyan emberséggel megmaradni egy embertelen környezetben, amiért később, már csak Ágnes halála után, 1997-ben az izraeli államtól a „Yad Vashem” kitüntetést kapták Lengyel Balázzsal. A háború után 1947-ben Rómába utaznak egy ösztöndíjprogram keretében. Lengyel így emlékszik vissza erre az útra:

„Rómában voltunk, nem sokkal, két évvel a háború után. Túléltem a katonáskodást, a fogolytábort, egymásra találtunk a feleségemmel, fiatalok voltunk, mindketten húszas éveinkben, és képtelenül szerettük egymást (igen, egy életre szólón), és kibontakozóban volt közös szellemi életünk is, amelynek volt már némi írói aurája.”

Lengyel Balázs: Két Róma. Emlékezés, 1948–1993. In: Uő: Két Róma. Esszék, Budapest, Balassi, 1995. – Digitális Irodalmi Akadémia

Ennek a lángoló, kezdeti időszaknak a nagy verse a Szomj, ami talán Nemes Nagy Ágnes egyik legközismertebb alkotása.

„... Magamba innám olvadó husod,
mely sűrű, s édes, mint a trópusok,
és illatod borzongató varázsát,
mely mint a zsurlók, s ősvilági zsályák.
És mind magamba lenge lelkedet
(fejed fölött, mint lampion lebeg),
magamba mind, mohón, elégitetlen,
ha húsevő virág lehetne testem.
– De így? Mi van még? Nem nyugszom sosem.
Szeretsz, szeretlek. Mily reménytelen.”

Nemes Nagy Ágnes: Szomj. Részlet. In: Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei, Budapest, Osiris Kiadó, 1997. – Digitális Irodalmi Akadémia

Erre a reménytelenségre később még visszatérünk, addig se feledkezzünk meg róla.

Második állomás – elhallgattatás és csalódás

A következő állomás az elhallgattatás, a csalódás időszaka volt. A fiatal házaspár 1946-ban megalapítja az Újhold folyóiratot, amely a Nyugat szellemi folytatásának indult, és rövid élete alatt az is volt. 1948-ban azonban betiltották a lapot, és ezzel együtt a két fiatal író munkái sem jelenhettek meg közel tíz éven keresztül. Lengyel Balázs 1945 áprilisától a Belügyminisztériumban dolgozott egy rövid ideig, majd rendelkezési állományba került. Egyetemi tanári állást ígértek neki, de ezt nem kapta meg. Az Újholddal együtt az általuk képviselt művészet egyre inkább kiszorult a Rákosi-korszak kulturális elképzeléseiből. 1950-ben nyugdíjazták Lengyelt, és feleségéhez hasonlóan az ő írásai sem jelenhettek meg. Mindketten sokat fordítottak, Nemes Nagy Ágnes nevével a gyerekek is találkoznak már az óvodákban is, hiszen gyerekverseket publikálhatott. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után, 1957-ben letartóztatták Lengyel Balázst. A letartóztatásának idején derült fény hűtlenségére, melyre felesége válasza az 1958-ban kimondott válás volt.
És itt térjünk ki kicsit egy szintén Nemes Nagy élete során nem publikált esszére:

„Bőséges feljegyezni valóm van a szerelemről. Írnivalóm – valódi írnivalóm – alig. Nem születtem arra, hogy a világ szerelmi ügyeivel foglalkozzam. Ép vagyok, egészséges vagyok, mindig hittem, hogy a szerelem egyike a három-négy legfontosabb dolognak a világon, de sohasem tudtam célnak tartani. Mindig is boldog szerelemben kívántam élni, békés, nyugodt, extatikus, eltéphetetlen kötelékben – hogy azzal foglalkozhassam, ami a dolgom volna. A boldog szerelem létfeltétel és munkafeltétel, mint a kenyér, a toll, a szabadság. (...) Én a tökéletes, a sírig tartó szerelemről hiszem azt, hogy reménytelen – ennél alább nem adhatom.”

Nemes Nagy Ágnes: A szerelemről. Részlet. Nemes Nagy Ágnes hagyatékából (II). Közzéteszi Ferencz Győző. In: Holmi, 20. évf. 5. sz. (2008. május), 601. – Elektronikus Periodika Archívum

Említettem már korábban, hogy Nemes Nagy Ágnes mindig nagyon zárkózott, nehezen megnyíló ember volt. A törés számára, hogy az, akiben teljes mértékben megbízott, nem szolgált rá a bizalmára, az önátadásra, mindig fájdalommal töltötte el. De nem beszélnék az ő kapcsolatukról ebből az alkalomból, amiért most együtt vagyunk, ha nem lenne itt egy „de” is. Bár elváltak, és hivatalosan nem voltak többé férj és feleség, életük végéig sokszor úgy mutatkoztak be, mint házaspár. Nemes Nagy Ágnes el nem múlóan férjének nevezte Lengyel Balázst. A kettejük közti szellemi kötelék, a mély és eltéphetetlen kapcsolódás, szeretet nem tudott elmúlni. És nem is akarták, hogy ez elmúljon. A Szomj zárósorában idézett reménytelenség tűnik fel ebben a szövegben is. A szerelem reménytelensége. Reménytelen, hiszen bár a házasságuk véget ért, a kapcsolatuk nem. Mégsem ugyanaz volt már. De, ahogy azt 1944-ben ígérték egymásnak, sírig tartó maradt.

fortepan_106857_opti.jpgNemes Nagy Ágnes otthonában (Királyhágó utca 5/b) 1963-ban. A kép forrása: Fortepan / Hunyady József 

Végállomás: Az iowai ösztöndíjprogram

És elérkeztünk a végállomásunkhoz, egyben kiindulópontunkhoz, az 1979-es amerikai ösztöndíjprogramhoz. Az amerikai útjukhoz kapcsolódó dokumentumokat Kézirattárunk őrzi. Mi is volt ez az Iowai Egyetem által hirdetett íróprogram? Paul Engle, aki az Iowai Egyetemen kreatív írás kurzust vezetett, kezdte meg ezt a nemzetközi programot 1967-ben. A program célja egyfelől természetesen propagandisztikus volt, hiszen az amerikai társadalom bemutatása, promotálása sem maradt el. Ennél azonban fontosabb volt a valóban szakmai munka, a külföldi írók műveinek angol nyelvű megjelentetésében nyújtott segítség, a különböző nemzetek alkotóinak adott lehetőség, hogy találkozzanak egymással, és megfelelő körülményeket biztosítson az alkotásra. Mivel idővel egyre több kelet-európai ország alkotói is csatlakoztak, a magyar kultúrpolitika sem akart lemaradni, így magyar írók is csatlakoztak 1970-től. Paul Engle korábban, az 1972-es közép-európai útján találkozott már Nemes Nagy Ágnessel, ismerték egymást. Többször is hívta a programba, ám Nemes Nagy gyenge angoltudására hivatkozva mindig elutasította a meghívást. Paul szerette volna kiadni a költőnő verseit az Egyesült Államokban. Ezt meg is írta neki, és össze is kötötte a következő meghívással, amelyet a könyvkiadás miatt már Nemes Nagy Ágnes nem utasított vissza. Ám szabott egy feltételt, hogy magával vinné Lengyel Balázst (a férjét) is. Így 1979 őszén elindultak Iowába. Nem volt ez példátlan, hiszen a válásuk után is minden utazáson együtt vettek részt. Az amerikai napló egyes félmondatai is szépen példázzák, hogy mennyire természetes volt az ő együttlétük. Lengyel Balázs például Amerikában nem tudja megenni más főztjét, csakis Ágnesét. Balázs mondatai, felszólalásai, hogy ő hogy érezte magát egy-egy összejövetelen, mindig kiderül a naplóból.

Október 9. ...– Ma Balázst telefonon meghívták, ebédeljen Harnackékkal, illetve engem is hívtak, de fáradtságomra hivatkozva nem mentem. Balázsnak is fárasztó volt, az indonézekkel ült ott, rengeteget kellett beszélnie. Rossz volt az ebéd. Pedig szegény Balázs éhes. Nagyjából azt bírja enni, amit én főzök – pedig az én főztöm se világdíjas. Sose hittem volna, hogy szakácsságom ilyen jelentőssé emelkedik.
[…]
Szeptember 13. ... De ezt a Petőfi-ügyet nem értem. Hogyan lehetséges az, hogy eltévesztettem a Szeptember végént? Jó, jó, tudom, nem veszi észre senki. Hóttmindegy, mit darálok vers címén. Csak Balázs vigyorgott undorítóan, és a fülembe sutyorogta: mi az, te átírod a Szeptember végént?”
[…] 
Október 8. Agatha mindig színvonalas a maga műfajában. Még a gyengébb könyveiben is van valami, amitől jobb, mint a hozzá hasonlók. Egyébként a könyv első felében kitaláltam, ki a gyilkos, erre tanúm van. Elmondtam ugyanis Balázsnak, aki már olvasta a könyvet és persze nem mondta meg a csattanót
[…]
Október 11. Főzök tyúklevest. Jó. De Balázs szerint sótlan. Ez örök vita tárgya köztünk. Végül agyonsózza és boldogan eszi.”

Nemes Nagy Ágnes: Amerikai napló Iowa, 1979, Budapest Századvég, 1993. – Digitális Irodalmi Akadémia

nemes_nagy_agnes_amerikai_napo_iowa_opti.jpgNemes Nagy Ágnes: Amerikai napló Iowa, 1979. Kézirat. Részlet – Kézirattár

Ez a névre szóló állomás, amellyel a Grand Canyonnál találkozik, ez, ami magába foglalja a múltat, a jelent és a jövőt, ez a sötét, kibontatlan csomag maga egy olyan kibonthatatlan élet, amelyet soha, még önmaga számára sem tudott kibontani Nemes Nagy Ágnes. Aki ehhez a csomaghoz a legközelebb kerülhetett, az Lengyel Balázs volt. Az ő csomagja is különös csomag. Különös állomások az életükben, néha indulások, máskor érkezések helyszíne. De találkozások helyszíne is, közös utazások összekötő pontjai. Nemes Nagy Ágnes egy másik, szintén Amerikában íródott verse álljon itt végezetül.

„Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zuzmarásak.

Tanulni kell. A nyári felhőt.
A lobbanásnyi égi-erdőt.

Tanulni kell mézet, diót,
jegenyefát és űrhajót,

a hétfőt, keddet, pénteket,
a szavakat, mert édesek,

tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,

ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.”

Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell (A New York-i Hétvégi Magyar Iskolának ajánlom húszéves jubileuma alkalmából, 1979). In: Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei, Budapest, Osiris Kiadó, 1997. – Digitális Irodalmi Akadémia

nemes_nagy_tanulni_kell_opti.jpgNemes Nagy Ágnes: Tanulni kell (A New York-i Hétvégi Magyar Iskolának ajánlom húszéves jubileuma alkalmából, 1979). Kézirat – Kézirattár

Feke Eszter (Kézirattár)

Az előadás elhangzott a Magyar Kultúra magazin A szerelem című lapszámának bemutatóján 2024. február 13-án könyvtárunk Alapítók terében.

komment

„Huzd a’ telet, Fársáng van most nem ki kelet…”

2024. február 12. 06:00 - nemzetikonyvtar

A Vasárnapi Ujság 1904. február 7-i számában Farsangi képek címmel olvashatjuk Sárosi Bella beszámolóját a farsangi szezonban megtartott bálokról, mely időszak 1904-ben – az ideihez hasonlóan – szintén rövid volt, mindössze február 16-ig tartott. Sárosi Bella az összefoglalót a következő néhány mondattal zárta:

„csaknem minden társas-egyesület hódol egy-egy mulatsággal a csörgősipkás fejedelemnek. Szóval, bár változtak az idők és emberek, Karnevál herczeg uralmát megdönteniök nem sikerült.”

Sárosi Bella: Farsangi képek. In: Vasárnapi Ujság, 51. évf. 6. sz. (1904. február 7.), 83. – Elektronikus Periodika Archívum

01_kep_pkg_1914e_0689_opti.jpgAz „Erzsébetfalvai Polgári Dalkör” farsangi meghívója. Jelzet: PKG. 1914e. 0689 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A farsang az év talán legvidámabb időszaka, mely vízkereszttől a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart. Ez az időszak lehet rövid vagy hosszú, attól függően, hogy húsvét vasárnap mikorra esik.
Már a középkor óta a társadalom minden rétege kivette részét a mulatságokból és adta át magát a féktelen evés-ivásnak, a jelmezes „alakoskodásnak”. A szabályok ideiglenes felrúgása és a kicsapongással telt napok miatt az egyház a farsang ellen volt – a katolikus papok, majd később a protestáns lelkészek-prédikátorok is egyetértettek abban, hogy ez az ünnep az ördögtől való. Temesvári Pelbárt, a magyar középkor jeles író-prédikátora az 1502-ben, Pomerium de tempore címmel megjelent munkájában a következő szavakkal fakadt ki:

„Ó jaj, ezekben a napokban hány keresztény ember fordul a kegyelem világosságából a sötétség cselekedeteihez, vagyis a torkossághoz, az iszákossághoz, a bujálkodáshoz. Az efféle emberek a farsangban istenüknek választják az ördögöt, akit álarcos mulatsággal és fajtalan énekkel dicsőítenek megvetvén Krisztust…”

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979. – Magyar Elektronikus Könyvtár

A 18. században élt Bod Péter a Szent Heortokratesben címmel megjelent írásában, melyben az egyházi ünnepeket, azok megtartásának módját és a hozzájuk kapcsolódó népszokásokat írja le, a farsangi időszakot taglaló részt így vezeti be:

„Fársáng vagy Hus-hagyó Kedd Napja. Azt a nevezetet Fársáng a’ Magyarok vették a’ Németektől, a’kik a cantu circulatorum, a’ játékos tréfát motskot üzőknek tselekedetekből formáltak; a’kik sok féle játékokat ‘s bolondságokat indítottak ezen a’ napon, s ez időben vendégeskedvén, nyargalódzván ‘s magokat mulatván.”

Bod Péter: Szent Heortokrátes, avagy A Keresztyének között elő-forduló innepeknek és a rendes Kalendáriomban fel-jegyeztetett szenteknek rövid historiájok, Melly a szava bé-vehető hiteles íróktól egybe-szedegettetett és Magyarra fordíttatván közönséges haszonra intéztetett, egy Bujdosó Magyar által. Oppenheim, [s. n.], 1757, 52–53. – Törzsgyűjtemény

A farsangi szokások – többnyire február hónapban – farsang végére, farsang farkára összpontosultak, farsangvasárnapra, farsanghétfőre és húshagyókeddre. Farsang utolsó három napján táncmulatságokat rendeztek: ezeknek a báloknak a párválasztásban is fontos szerep jutott, mivel több adat is azt bizonyítja, hogy a lányok ilyenkor adták a legényeknek a bokrétát, melyet a legények farsang vasárnapján tűztek a kalapjukra.
A farsang volt tehát az udvarlás, a párválasztás, a házasságkötés legfőbb ideje, így azokat, akik elérték már a megfelelő kort, de mégsem mentek férjez, tréfásan, olykor durván, ún. leánycsúfolókkal, máshol vénlánycsúfolóval (esetleg más néven leány-sorolóval) figyelmeztették:

„A’ jó Fársáng szűzeket ragadja, hordja,
A’ páratlant párossá tsinálja, adja,
A’ rosz fársáng leányt szomorítja,
Mert a’ pártát árva fején hagyja.
[…]
A’ vén leány várja a’ fársángot, tántzot,
Mert ki únta nyomorúságot, lángot,
Melly ő néki okozott agságot,
Sir kesereg óhajt boldogságot.” 

Részletek A’ Fársángban szerencsét és örömet talált bús és édes Leányzóról című költeményből. In.: Magyar világi ponyvairodalom 1700–1820. II. Oktató és szórakoztató költészet. Sajtó alá rendezte Csörsz Rumen István, Budapest, Reciti, 2020, 171. – Reciti. Az Irodalomtudományi Intézet tartalomszolgáltató portálja

Mint már említettük, farsang idején minden társadalmi osztály rendezett bálokat. Gróf Hofmannsegg, a német botanikus 1793–1794-ben utazta be Magyarországot. Erről az utazásáról szóló úti beszámolója 1800-ban jelent meg Reise des Grafen von Hofmannsegg in einige Gegenden von Ungarn bis an die türkische Gränze címmel. Ebben olvashatunk arról, hogy 1794 februárjában két álarcosbálon is részt vett, Budán és Pesten, mely mély benyomást tett rá. Számára különösnek tűnt, hogy a bálokon:

„A feltűnően szépphantasia-maszkok igen ritkák, hanem annál gyakoriabbak a szép arczok és alakok”.

Gróf Hofmannsegg utazása Magyarországon 1793–1794-ben. Németből fordította és bevezette Berkeszi István, Budapest, Franklin-Társulat, 1887, 81–82. – Törzsgyűjtemény

A táncrenddel kapcsolatban a következő megjegyzést tette:

„Az, hogy semmiféle más táncznem nincs szokásban, mint a folytonosan váltakozó menuet és valczer, azt egy felnémet kissé egyhangúnak fogja találni.”

Gróf Hofmannsegg utazása Magyarországon 1793–1794-ben. Németből fordította és bevezette Berkeszi István, Budapest, Franklin-Társulat, 1887, 81–82. – Törzsgyűjtemény

Ami viszont felkeltette a figyelmét, hogy ezeken a bálokon magyar táncot is járnak, mely:

„…egész sajátságos táncz. A zene minden más zenétől nagyban különbözik, igen érzésteljes, gyakran lágy, majd megindító. A czigányok híresek arról, hogy a legjobban húzzák s én mindenkor nagy gyönyörrel hallgattam. A táncz hasonlít a kozákokéhoz, de a sarkantyú pengése elengedhetetlen kíséretül szolgál. Sajátságos az is, hogy néha egyedül férfiak tánczolnak együtt, ketten vagy többen is.”

Gróf Hofmannsegg utazása Magyarországon 1793–1794-ben. Németből fordította és bevezette Berkeszi István, Budapest, Franklin-Társulat, 1887, 81–82. – Törzsgyűjtemény

 A farsang, mint téma, a zeneszerzőket is megihlette. Ha már Gróf Hofmannsegg írásában megemlítette a magyar táncokat, következzen rögtön két csárdás, mely a farsang szellemében született. Az egyik Sárközy Ferenc Farsangi tánc című, zongorára írt műve, a másik Gedeon Kálmán Farsangi hangok című eredeti csárdása.

A kor híres hegedűművésze, Heinrich Wilhelm Ernst hegedűre és zenekarra írt, Carnevale de Venice című művét Erkel Ferenc írta át zongorára.

04_kep_ernst_opti.jpgH. W. Ernst: Carnevale de Venise. Transcr. pour Piano par Fr[anz] Erkel, Budapest, Rózsavölgyi és Társa, [s. a.]. Címoldal. Jelzet: Z 82.379. – Színháztörténeti és Zeneműtár

Liszt Ferenc Magyar rapszódia-sorozatának kilencedik darabja Pesti karnevál (Pesther Carneval – Le Carnaval de Pesth) címen is ismert. A mű ajánlása a Carnevale de Venice szerzőjének, H. W. Ernstnek szól.

A Liszt Ferenchez közel álló Thern Károly – aki maga is ismert zongoraművész volt – Scénes de Bal (Báli jelenetek) című műve szintén ezt a hangulatot kelti fel.

07_kep_thern_opti.jpgThern Károly: Scénes de Bal (Bál jelenetek), Pest, Rózsavölgyi et Co., 1864. Jelzet: Z 47.416 – Színháztörténeti és Zeneműtár

Popper Dávid, aki 1886 és 1913 között a Zeneakadémia tanára is volt, Papillon című művét Thernhez hasonló alcímmel látta el: „Scéne de Carnaval”.

08_kep_popper_opti.jpgDavid Popper: Papillon (Scéne de Carnaval). Transcription pour Piano par I. Philipp, Paris, J. Hamelle, [s. a.]. Jelzet: Z 41.403 – Színháztörténeti és Zeneműtár

A témában született színpadi művek között különös helyet foglal el a Robert Schumann Carnaval című zongoraművére készült balett. A meghangszerelést követően, melyet Berg Ottó karmester készített, Milloss Aurél, a düsseldorfi operaház magyar balettmestere formált belőle mesejátékot.

Poldini Ede Farsangi lakodalom című három felvonásos vígoperájának bemutatójára szintén az Operaházban került sor, 1924. február 16-án. Az előadásról Tóth Aladár tollából jelent meg kritika a Nyugat 1924. március 1-jei számában. Ebben örömmel fogadta Poldini operáját, mivel a magyar operarepertoárból addig:

„…teljesen hiányzott ennek a könnyebb fajsúlyú, tetszetős, vonzó operatípusnak magyar képviselője; helyét a divat-irányította külföldi import töltötte be.”

Tóth Aladár: Poldini Ede: Farsangi lakodalom. In.: Nyugat, 17. évf. 5. szám (1924. március), 388–390. – TörzsgyűjteményOnline

12_kep_poldini_opti.jpgPoldini Ede: Farsangi lakodalom. A Magyar Királyi Operaházban, 1924. március 9-én tartott előadás színlapja. Színlapgyűjtemény, Operaház, 1924. I–IV. – Színháztörténeti és Zeneműtár

Csokonai Vitéz Mihály Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon című eposza két zeneszerzőt is megihletett. Az egyik Kacsóh Pongrác Dorottya című háromfelvonásos daljátéka, amelynek bemutatójára már a szerző halála után kerülhetett sor Szegeden,1929. január 9-én, a Városi Színházban. A Délmagyarország aznapi színházi hírei között olvashatunk az előkészületekről, mely szerint:

„A színtársulat legjelesebb erői, az operett- és operaegyüttes legjobbjai tehetségük legjavát nyújtják, hogy a Dorottya bemutatója méltó legyen a nagy magyar zeneköltő emlékéhez.”

A színházi iroda hírei. In: Délmagyarország, 5. évf., 33. sz. (1929. február 9.), 6. – Szegedi Tudományegyetem. Klebelsberg Kuno Könyvtár. Content repozitóriumok

Ugyan a partitúrán és a színlapon is a mű daljátékként van feltüntetve, de a mű műfaji meghatározása mégis vitát váltott ki olyannyira, hogy a Délmagyarország publicistája a következőket írta a lap 1929. február 10-i számában:

„Szegény jó Kacsóh Pongrác Dorottyája úgy látszik valóban nagy port vert föl, mert ha igaz, alighanem rövidesen választott bíróság elé kerül. Még mindig nem dőlt el ugyanis a nagy per, hogy micsoda tulajdonképpen a Dorottya: opera, operett, dalmű, vagy daljáték. Az operisták váltig hangoztatják, hogy daljáték, vagy operett, – az operettisták meg operának tartják és mindnyájan kérik a föllépti díjat... Persze sem az egyik, sem a másik nem kapta meg. Most azzal fenyegetőznek, hogy választott bírák elé állítják Dorottya kisasszonyt.... mert fellépti díjat fizetni kell...”

Vasárnapi konferansz (vér.). In: Délmagyarország, 5. évf., 34. sz. (1929. február 10.), 7. – Szegedi Tudományegyetem. Klebelsberg Kuno Könyvtár. Content repozitóriumok 

Tóth Dénes Dorottya című, 1941-ben készült balettzenéjének bemutatójára már az ország megszállását követően, 1944. június 20-án került sor a Magyar Királyi Operaházban, Oláh Gusztáv rendezésében. A Dorottya. Balettbemutató az Operaházban címmel megjelent kritikában az ismeretlen recenzens elragadtatással írt a mű zenei nyelvéről, mely:

„…szerencsésen egyesíti a mait a régivel. Vagyis: végig a legmaibb nyelv s mégis felidézi a régi kor szellemét.”

A Zene, 25. évf., 15. sz. (1944. augusztus 24.) – Törzsgyűjtemény

16_kep_tothd_dorottya_opti.jpgTóth Dénes: Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon. Furcsa táncjáték öt képben. Az 1944. június 20-án, a Magyar Királyi Operaházban tartott bemutató színlapja. Színlapgyűjtemény, Operaház, 1944 – Színháztörténeti és Zeneműtár

Zárásképp álljon néhány versszak Csokonai Vitéz Mihály A fársáng búcsúzó szavai című költeményéből:

„Űzik már a fársángot,
Bor, muzsika, tánc, múlatság,
Kedves törődés, fáradtság,
Kik hajdan itt múlattatok,
A közhelyről oszoljatok!
Kongatják a harangot:
Űzik már a fársángot!
Fussatok hát, víg napok!
Tíz hete már, hogy vígsággal
Játszodtatok e világgal,
De itt lepnek a papok:
Fussatok hát, víg napok!
Pszt! minden táncpaloták!
Ürüljön boros asztalom,
Némuljon meg a cimbalom,
Szűnjetek meg, hahoták!
Pszt! minden táncpaloták!
Könyvhöz, dáma s gavallér!
Elég volt a sok ördögnek,
Kik belőletek köhögnek.
Itt van! itt a szent pallér!
Könyvhöz, dáma s gavallér!”

Csokonai Vitéz Mihály: Összes művei I. Költemények, Budapest, Osiris Kiadó, 2003, 138. – Törzsgyűjtemény

Felhasznált irodalom:

Hanvay Hajnalka (Színháztörténeti és Zeneműtár)

komment

„minden leszek, csak könyvtáros soha!” 35 év a könyvtárban: Bogláriné Soponyai Andrea /// OSZK CSEVEJ S02E05

2024. február 11. 06:19 - nemzetikonyvtar

Az OSZK 15. csevejében Bogláriné Soponyai Andrea, a Periodikafeldolgozó Osztály gyűjteményszervező könyvtárosa beszélgetett Tóth Péterrel, a nemzeti könyvtár webes tartalompakolójával. Solymosi Ákos hangmérnök segítette a csevej elkészültét.

andrea_borito.jpg

Az OSZK alapítási ünnepéhez kapcsolódóan 2023. november 23-án ünnepélyes keretek között adták át a törzsgárda-elismeréseket, ahol Andrea 35 éves munkáját ismerték el. A törzsgárda azt jelenti, hogy megszakítás nélkül itt dolgozik a munkatárs, tehát Andrea 1988 óta a nemzeti könyvtár munkatársa.

Tartalom:

01:25 Balkéz-fejlődési rendellenességgel a könyvtárban
02:32 dr. Elekes Péter nagyot nézett, amikor az utcáról besétáltunk az OSZK-ba
04:40 A nemzeti könyvtárban tanultam meg a szakmát
06:47 Egészséges szemléletet kaptam mindenhol
08:34 A fogyatékosság, a másság másfelől nézve
11:00 A csoportos periodikumokkal bizonyítottam
14:00 A reklamálás egy fontos könyvtári gyűjteményszervezési folyamat
15:00 A kirakatban szerettem bele az ékszerekbe
16:40 A vásárolt mintáktól az egyedi ékszerig
18:10 Ízlést is lehet közvetíteni
21:30 Ha behúz a fűzés, belassul az idő
23:34 Szükségem van az ékszereknél segítségre, és a családom mindenben támogat
25:40 A harmincadik ötéves tervvel a nyugdíj felé

LINK:
Andrea ékszeres oldala: https://www.facebook.com/andrea.boglarinesoponyai

Hallgassa a nemzeti könyvtár hangját, ahol tetszik!

SPOTIFY: https://spoti.fi/3VZCaEs
APPLE: https://apple.co/3W0iS23
GOOGLE: https://bit.ly/OSZKGOOGLEPC
PODCAST.HU: https://podcast.hu/podcast/orszagos-szechenyi-konyvtar
DEEZER: https://www.deezer.com/en/show/6149605
CASTBOX: https://bit.ly/CASTBPC
LISTEN NOTES: https://bit.ly/LNPODCAST
RSS: https://bit.ly/OSZKRSS

komment
süti beállítások módosítása