A Gresham-palota tervezője

2024. február 23. 22:03 - nemzetikonyvtar

165 éve született Quittner Zsigmond építész

Quittner Zsigmond építész, a magyar szecesszió egyik gyöngyszeme, a Gresham-palota tervezője 1859. február 13-án Pesten született és 1918. október 25-én Bécsben hunyt el. Posztókereskedő édesapja a 19. század közepén költözött Pestre, ahol sikeres vállalkozó lett. Hat fia közül a két legkisebb szerzett nevet magának – Zsigmond építészként, Vilmos mérnökként lett a Magyar Mérnök és Építész Egylet tagja. Quittner Zsigmond a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöki tisztét is betöltötte.

02_13_quittner_zsigmond_165_orszag_vilag_1904_48_953_opti.jpgQuittner Zsigmond arcképe. In: Ország-Világ, 25. évf. 48. sz. (1904. november 27.), 953. – Törzsgyűjtemény

Quittner Zsigmond szülővárosában kezdte el tanulmányait, majd Münchenben folytatta, ahol már fölfigyeltek tehetségére és két alkalommal is építészeti díjjal jutalmazták. Nyugat- és dél-európai tanulmányútjait követően hazatérve a Deák-mauzóleum építési vezetőjeként kezdett dolgozni, majd megbízást kapott a Budapesti Önkéntes Mentő-Egyesület székházának megépítésére.

marko_utca_22_opti.jpgAz Önkéntes Mentő-Egyesület székháza Budapesten (Markó utca 22.). In: Vasárnapi Ujság, 38. évf. 14. sz. (1891. április 5.), 221. – Elektronikus Periodika Archívum. A kép forrása: Digitális Képarchívum

„… a fővárosi hatóság s egynémely előkelő körök[nek] köszönhető, hogy a mentő-egyesületnek ma már saját otthona, illetőleg háza van a főváros egyik legszebb helyén a Sólyom- és a Markó-utcza sarkán. Ez a kétemeletes kis palota, melynek rajzát mai lapunkban bemutatjuk, Quittner Zsigmond műépítész tervei szerint épült, s az épület maga 60 ezer és fölszerelése 15 ezer forintba került. De ilyen kevés költséggel csak azért volt az épület kiállítható, mert az építésében és berendezésében részt vett iparosok nagylelkű árleengedéseket tettek. Az épület mai alakjában igazi mintája a mentő-háznak. A sarokról díszes bejárat vezet az úgynevezett nagyterembe, mely a felekkel való érintkezésre szolgál. Balra tőle van az őrvezető fülkéje, mely különféle telefonokkal és szolgálati könyvekkel van fölszerelve. Ebből nyílik a műtő terem, mely a modern sebészet minden követelményének megfelelőleg van berendezve.”

Dr. Kovács Dénes: A mentők. Részlet. In: Vasárnapi Ujság, 38. évf. 14. sz. (1891. április 5.), 218. – Elektronikus Periodika Archívum

Fontosabb épületei közé soroljuk az 1884-ben az Andrássy út és a Dobó utca sarkán (Andrássy út 12.) épült volt Megyeri-, később Krausz-palotát.

megyeri_palota_fortepan_103028_opti.jpgMegyeri-palota. Andrássy út (Népköztársaság útja) 12. 1958. A kép forrása: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára/Városrendezési és Építészeti Osztályának fényképei

A volt Fasor Szanatórium (1949 és 2007 között a Belügyminisztérium Központi Kórháza, Városligeti fasor 9–11.) 1887-ben készült el.

fasor_szanatorium_opti.jpgFasor Szanatórium (jelenleg a Belügyminisztérium Központi Kórháza, Városligeti fasor 9–11.), 1903. A kép forrása: Fortepan / Schoch Frigyes: 27702

A millenniumi kiállítás több pavilonját, többek között a József főherceg, a kereskedelmi csarnok, a cukor- és malomipar, valamint a bor- és szesztermelők kiállítási csarnokát ő tervezte.

Vágó József és László közreműködésével tervezte meg az angol Gresham Életbiztosító Társaság a Lánchíd pesti hídfőjénél, a mai Széchenyi István tér 5–6. szám alatt 1907-ben megépült fényűző székházát, az ún. Gresham-palotát, amely számos neves intézménynek és személynek adott otthont. Többek között itt működött Nagy Endre, majd Békeffi László kabaréja és itt lakott Fenyő Miksa.

Az ő nevéhez fűződik a Gresham-palota szomszédságában épült egykori Pesti Magyar Kereskedelmi Bank (később Belügyminisztérium) székháza.

kereskedelmi_bank_fortepan_163907_opti.jpgA Pesti Magyar Kereskedelmi Bank székháza (később Belügyminisztérium) az V. kerületi Széchenyi István (Ferenc József) téren, 1937. A kép forrása: Fortepan 163907/Fadgyas Bence

Munkásságának elismeréseként az uralkodótól 1904-ben nemesi rangot kapott. Ebből az alkalomból így méltatta a sajtó:

„Kevés kitüntetés keltett olyan általános megelégedést és olyan osztatlan lelkesedést, mint a fejedelmi kegy megnyilatkozása legutóbb, midőn Quittner Zsigmondot, fővárosunk előkelő társaságának és művészvilágának eme jeles, közismert emberét, munkáját magyar nemesi rangra emelte. Hosszú évtizedekre terjedő közhasznú munkásság talált érdemet elismerésre, méltó kitüntetésre: innen a mindenfelől megnyilvánuló lelkesedés és öröm, melyet Quittner kitüntetése keltett.
S ezt a lelkesedést és örömet csak fokozza, hogy ezúttal nem a sivár politika avagy a közélet terén szerzett érdemek megjutalmazásáról van szó, amely érdemek leghamarabb találnak méltánylásra és elismerésre, de a művészet berkeibe ragyog a királyi kegy sugara, nemesi rangra emelvén egy férfiút, akinek tehetsége és elért sikerei, nemkülömben maradandó művei is méltán jogot adnak arra, hogy nevét, mint az egyéni kiválóság és művészi alkotóerő mintaképét a kiválasztottak díszes sorában emlegessük.”

Quittner Zsigmond. In: Ország-Világ, 25. évf. 48. sz. (1904. november 27.), 953. – Törzsgyűjtemény

Mann Jolán, szerk. (Főigazgatói Kabinet)

komment

Szent Péter apostol székfoglalása

2024. február 22. 13:27 - nemzetikonyvtar

Üszögös Szent Péter

„Üszögös Szent Péter, liturgikus nevén Péter székfoglalása (Cathedra Sancti Petri Antiochiae), a Müncheni-kódexben Szent Péter székébe ülete, az Érdy-kódexben Szent Péter apostol székben való felmagasztalása, a Debreczeni-kódexben Szent Pétörnek székös ünnepe, a Winkler-kódexben Üszögös Szent Péter. Népünk nyelvén Üszögös Szent Péter, Turán Üszögető Szent Péter, Sándorfalván Széklábfúró Szent Pétör. Erre az elnevezésre nem hallottunk helyi magyarázatot.
[…]
… nálunk magyaroknál sajátos félreértés következtében szerencsétlen napnak számít. Csefkó Gyula mutatott rá, hogy őseink lefordították a hivatalos egyházi kifejezést: Szent Pétörnek ű székössége. Ebből olvasta ki azután a népnyelv az Üszögös Szent Péter alakot.
Ezen a napon az élemedett szegediek, főleg természetesen az asszonyok, nem nyúlnak lisztbe, mert majd üszögös lesz a búza. Libát, tyúkot nem jó ültetni, mert üszögös lesz a tojás, vagyis megfeketedik és nem kél ki.”

Bálint Sándor: Február 22. Részlet. In: Uő: Ünnepi kalendárium 1. [december 1. – június 30.]. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából, Budapest, Szent István Társulat, 1977. – Magyar Elektronikus Könyvtár

muncheni_kodex_opti.jpg„Szent Péter székébe ülete”. In: Müncheni kódex, 1466, 1v, – München, Bayerische Staatsbibliothek. A kép forrása: Bayerische Staatsbibliothek Digitale Bibliothek/Münchener Digitalisierungszentrum

„Háromféle szék létezik, úgymint királyi: Dávid, „a székben ülő legbölcsebb fejedelem” (2 Sám 23,8), a papi: „Héli pap a széken ülvén” (1 Sám 1,9) és a tanítómesteri: „Mózes székén ültek az írástudók és a farizeusok” (Mt 23,2). Szent Péter ült a királyi székben, mivel minden király közt első volt; a papi székben, mivel minden hívő pásztora volt; és a tanítómesteri székben, mivel minden keresztény doktora volt.”

Jacobus de Voragine: Szent Péter székfoglalása [február 22.]. Részlet. In: Uő: Legenda aurea, [Budapest], Helikon, 1990. – Magyar Elektronikus Könyvtár

winkler_kodex_opti.jpg„Üszögös Szent Péter”. [Winkler-kódex], 1506. Cod. Hung. 2 – ELTE Egyetemi Könyvtár. A kép forrása. ELTE Digitális Intézményi Tudástár. Muzeális gyűjtemények, E-könyvtár

„Minémű hatalmasságnak kulcsait adá Krisztus Szent Péternek az menyországnak megnyitására? Doctoroknak mondások szerént négy rendbeli kulcsokat olvasunk.
Első: anyaszentegyházbéli hatalmasság. Ezt adta a papi méltóságnak, kinek nagy sokra vagyon erei. Elészer bíneknek megbocsátására és megtartására, kiről Úr Jézus így mond: Vegyetek szent lelköt, kiknek megbocsátandjátok bíneket, megbocsáttatnak őnekik, és kiknek megtartandjátok, tartván lésznek.
Másod kulcs mondatik: szent penitencia. Kit megírt Szent Máté evangélista kenyvének harmad részében. Tartsatok penitenciát, mert elkezelghet Istennek országa. Ez nemes, méltóságos kulccsal férkőzének be mennyeknek országában Urunk Jézusnak jobbjára megfeszült tisztölendő tolvaj, Szent Mária Magdalna, Szent Péter, Szent Pál és mind hozzájok hasonlatos bínesek kezdettől fogva, mastan es nagy sokan, kik mind megutálván ez világot, szent szerzetben rekesztik be bennen magokat. És ott tartnak penitenciát halálig.
Harmad kulcs mondatik: igaz tudománynak bölcsessége. Erről így vagyon megírván Szent János látásáról való kenyvnek harmad részében. A bölcseknek nyelvök mennyei kapuknak mondatnak. Ezenről Szent Lukács kenyvének tizenegyed részében így mond, dorgálván Idvezejtőnk az írástudó zsidókat: Magatoknak vettétök az bölcsességnek kulcsát, hogy ha kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok. Ez lén azért az nemes kulcs, kivel Szent Péter prédikállván egy napon háromezer népet, másod napon ötezer népet téröjte az szent hitre.
Negyed kulcs mondatik: az áldott Úr Jézus Krisztusnak szent kénja-halála. Ezzel nyitá meg mennyeknek országát az ő híveinek az kegyelmes mennyei királ, kit Ádám és Éva berekesztöttek vala ő fiainak előttök. Ezzel nyitá meg Atyaistennek szent Fia Paradicsomot, hova az szent angyal senkit be nem bocsát vala. Ezzel jelenté meg az menyországra menendő szent szeretetnek útát az szeplőtelen Szűz Máriának tiszta méhéből kiszármazott édes gyimelcs, Krisztus, mondván: Ez az én parancsolatom avagy én szerelmem tihozzátok, hogy ti es szeressétök egymást.”

Karthauzi Névtelen: Szent Péter kulcsai. In: Fénylik a nap fényességgel, [összeáll.] Lukácsy Sándor, Pécs, Jelenkor, 2000. – Magyar Elektronikus Könyvtár

debreceni_kodex_294_opti.jpg„Szent Pétörnek székös ünnepe”. Debreceni kódex, 1519, 194. A kép forrása. Debreceni kódex, 1519. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata. Az előkészítő munkát végezték: Abaffy Csilla és Reményi Andrea, bev.: Madas Edit, Reményi Andrea, Budapest, Argumentum, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1997. (Régi Magyar Kódexek 21.), 426. – Magyar Elektronikus Könyvtár

„Péter székfoglalása is szimbolikus jelentőségű: nem annyira az antiókhiai püspöki szék elfoglalása értendő alatta, inkább a pápai trónusé a földön, a mennyei portáé az égben, a Halak csillagképben. Az odaültetett apostolfejedelemre szükségképpen ragadt valami a pogány égistenek jellemző vonásaiból, különösen, hogy a Halak asztrológiai fővédnöke nem más, mint maga Jupiter. A legendák és mesék, valamint az ábrázoló művészetek Szent Pétere fehérhajú és szakállú, erős termetű öregember. „Jupiteri” külseje van tehát, és szerepköre szerint is gyakran lát el égisteni teendőket a nép képzeletében.
Szent Péter, ha nem Jézus oldalán szerepel a mesékben, akkor az Atyaistent, tanácsadó öregembert, öreg királyt, a hős apját, erdei szellemet, az állatok királyát és a többi megbízói (szakszóval „elküldői”) szerepkört betöltő mesebeli lényt helyettesíti. Ilyen megbízó a klasszikus mitológiában Zeusz (Jupiter). Szent Péter örökli viharisteni funkcióit is, persze tréfás formában: „görgeti Szent Péter a hordókat”, „Szent Péter kuglizik” – mondják ma is, ha mennydörög, „Szent Péter elveszté pipáját” – járta a szólás régente, ha nagy szél fújt.”

Jankovics Marcell: (részlet) A mennyország kapusa. Részlet. In: Uő: Jelkép-kalendárium, [Debrecen], Csokonai, 1997. – Magyar Elektronikus Könyvtár

erdy_226_opti.jpg„Szent Péter apostol székben való felmagasztalása”. Szent Péter Apostol székben való felmagasztalása [De cathedra sancti Petri apostoli], Érdy-kódex, 1526 körül. MNy 9 – Kézirattár. A kép forrása: Sermones Compilati Kutatócsoport (ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)

 „Szent Péter halálra mikor megyen vala,
Ö az sidoságot sirvan kéri vala,
Labbal feszítsék fel őt az kerestfara,
Dicsö menyországért igy szenvedet vala.”

De apostolis. Részlet. In: Katolikus egyházi énekek, jegyzetek: Holl Béla, Budapest, Argumentum, Akadémiai Kiadó, 1992. – Magyar Elektronikus Könyvtár

„Söt egy közzületek, kit meg-nem nevezek, engem ugyan el-árúl.
Ördög viszi erre, véremre kért pénzre gonosságából szorúl:
De jobb vólt nem lenni, ingyen sem születni, annak: oly kínban borúl.

Tés Péter meg-tagadsz, mihelt kézben akadsz, el-állasz én mellölem.
Nevemet el-veted, ugyan el-temeted, el-fordúlsz én elöllem:
A' míg a' kakas szól, tudom háromszor jól, tagadást tész felöllem.

Szent Péter magába, a' Christus szavára, igen kezde búsúlni.
Magát jól bíztattya, soha el-nem hadgya, kész mellette meg-halni:
Az-ért illyen-képpen, nagy jó reménségben kezde Urunknak szólni”

Passio de vita Christi. Részlet. In: Katolikus egyházi énekek, jegyzetek: Holl Béla, Budapest, Argumentum, Akadémiai Kiadó, 1992. – Magyar Elektronikus Könyvtár

Mann Jolán, szerk. (Főigazgatói Kabinet)

komment

180 évvel ezelőtt született Munkácsy Mihály

2024. február 20. 20:22 - nemzetikonyvtar

1844. február 20-án született Munkácsy Mihály († Endenich [Németország], 1900. május 1.) festőművész. Önállósulásának első fontos emléke az Ásító inas (1869) című képe. Szintén 1869-ben festette első világhírt hozó művét, a párizsi Salon aranyérmével kitüntetett Siralomházat, amelyhez a magyar szabadságharc utáni betyárvilágból választotta témáját.

Munkácsy Mihály. Fénykép [1872]. Kézirattár. Raktári jelzet: Arckép 1120/5 – Magyar Digitális Képkönyvtár  

Első korszakából ismert népi tárgyú művei közé tartozik a Tépéscsinálók (1871), mely egyike nemzeti képzőművészetünk fő műveinek – 1848-49 hősi tragédiáját és nagyságát, eszméit és küzdelmeit fejezi ki. De a kortársak nem értékelték eléggé, állandóan a Siralomházra emlékeztek vissza, s annak drámaisága mellett a Tépéscsinálók intimebb hangját nem méltányolták.

Munkácsy Mihály Tépéscsinálók című képe a Száz szép kép című összeállításban – Magyar Elektronikus Könyvtár 

„Asszonyok ülnek a sötét szobában
holdhófehérben alkonybarna gyászban
és ujjaik sürögnek boldogan
kosaraikba gyűlik kavarogva
mint rétekre a hó a tépés fodra
míg künn a síkon újul a roham
a bokrok bordáit szél kardlapozza
és vadnyúl lőporfüstpamacsa pukkan
nap vérzik el golyósebezte vadkan
s rohan a tél a csontporhó rohan”

Baka István: Tépéscsinálók (részlet). In. Uő: Tájkép fohásszal. Versek 1969–1995, Pécs, Jelenkor, 1996. – Törzsgyűjtemény 

Első nagyméretű műve a Milton (1878) volt, amely elnyerte a párizsi világkiállítás nagy aranyérmét, Európában és Amerikában világsikert hozott. Hasonlóan sikert aratott a Krisztus Pilátus előtt (1881), és a Golgota (1884). A későbbi Ecce homo (1896) című festményével együtt e három kép alkotja Munkácsy Krisztus-trilógiáját.

Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című képe a Száz szép kép című összeállításban – Magyar Elektronikus Könyvtár 

„Oly szelíd, alázatos, lemondó, –
Ő az erény, igazság mártira.
S oly büszke, hajthatatlan, égbe rontó:
Ez ő! a Messiás, isten fia!
Pilátus tétovázik... Nincs segítség!
Látom, hogy el fogják veszíteni.
De érzem: kikel sírjábul ismét...
Meghal, mert ember; él, mert isteni.”

Reviczky Gyula: Jézus Pilátus előtt (Munkácsy képe). Részlet – Magyar Elektronikus Könyvtár 

Kádár Gábor: Ecce Homo. Munkácsy Mihály legújabb nagy alkotása, [1896]. Grafikai plakát. Raktári jelzet: PKG.1914e/60 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár. Grafikai Plakátgyűjtemény – Magyar Digitális Képkönyvtár 

Mann Jolán, szerk. (Főigazgatói Kabinet)

Munkácsy Mihály életével és pályájával foglalkozó művek a Magyar Elektronikus Könyvtárban:

komment

Drótos László, a hazai internet úttörője // OSZK CSEVEJ S02E06

2024. február 18. 05:52 - nemzetikonyvtar

Egy csomó dolog, ami megjelenik az interneten, hamar eltűnik, ezek megőrzése, megmentése nagyon szép feladat – vallja Drótos László webkönyvtáros. Laci az előző negyven évben ott állt több online fejlesztés bölcsője mellett, és ringatja őket a mai napig. Jelenleg a webarchiválást tanítja önállóságra.

A Széchényi Ferenc-emlékéremmel kitüntetett Drótos László, a hazai internet úttörője.

cs16drotoslaszlo.jpg

Az OSZK 16. csevejében Drótos László webkönyvtárossal, a Magyar Elektronikus Könyvtár egyik alapítójával, a Digitális Filológiai és Webarchiválási Osztály munkatársával beszélgetett Tóth Péter, a nemzeti könyvtár webes tartalompakolója. A felvétel elkészítését Solymosi Ákos hangmérnök segítette.

 

Tartalom:

02:09 A speciális matematikaosztálytól a lyukkártyás számítógépekig
03:30 A szabályos geológuspálya kitörési pontja: a számítógép
05:10 Telefonvonalon keresztül amerikai adatbázisban kerestek már a nyolcvanas években
06:20 Adatbázis-egyszeregy
08:50 Új világegyetem született az internettel
10:46 Könyvtári online híradó Miskolcról, az első magyar könyvtári „blog”
13:09 Csináld, Laci, az online katalógust
16:10 Rágcsálós szerveren indult a Magyar Elektronikus Könyvtár
18:27 A hétköznapi emberek lettek a digitális könyvtárak célközönsége
20:00 Alulról szerveződő mozgalmi online könyvtár a MEK
27:19 A digitalizáló központ bepörgette a MEK-et
28:40 Lejárt szerzői jogos művek automatizmusa
29:30 Miért kell lementeni a netet?
32:00 Robotok mentik a több milliárd byte-nyi adatot
34:49 Megtanítjuk a robotokat az emberi viselkedésre
38:19 Rossz hír a végére, veszélyben az Internet Archive

MEK: https://mek.oszk.hu/hu/
EPA: https://epa.oszk.hu/
DKA: https://dka.oszk.hu/
MIA: https://webarchivum.oszk.hu/

Hallgassa a nemzeti könyvtár hangját, ahol tetszik!

SPOTIFY: https://spoti.fi/3VZCaEs
APPLE: https://apple.co/3W0iS23
GOOGLE: https://bit.ly/OSZKGOOGLEPC
PODCAST.HU: https://podcast.hu/podcast/orszagos-szechenyi-konyvtar
DEEZER: https://www.deezer.com/en/show/6149605
CASTBOX: https://bit.ly/CASTBPC
LISTEN NOTES: https://bit.ly/LNPODCAST
RSS: https://bit.ly/OSZKRSS

komment

Tanulni kell, szeretni kell

2024. február 15. 11:41 - nemzetikonyvtar

Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs kapcsolata

fortepan_10673302_14_nemes_nagy_lengyel_opti.jpgNemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs otthonukban (Királyhágó utca 5/b) 1963-ban.  A kép forrása: Fortepan / Hunyady József

Nemes Nagy Ágnes költő 1979. szeptembertől decemberig egy amerikai ösztöndíjprogramon vett részt társával, Lengyel Balázzsal. Akkor írta Amerikai állomás. A Grand Canyonban című versét.

„Én nem tudom miért, mindig az állomások.
A régi szétbomlók, a készülők.
Mindig az állomások. Itt is.
Ebben az újvilágban, ebben a képtelen
magasban, ahol mintha Kalevala-erdő
húzódna, vagy inkább erdőhatár,
innen a ritkás szálfák, ott már lapuló bokrok,
s ha fák, csapott-fejű, görcsös borókafák.”

Nemes Nagy Ágnes: Amerikai állomás. A Grand Canyonban. Részlet. In: Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei, Budapest, Osiris Kiadó, 1997. – Digitális Irodalmi Akadémia

Ahogy a vers kezdete is mutatja, az állomásmotívum Nemes Nagy számára nagyon fontos. A költészetében újra és újra megjelenik ez a szimbólum, és egyszer sem tipikus értelemben. Mert milyen egy „tipikus” állomás? Általában a megérkezés, az indulás, valami biztos, az úton levés, a haladás vagy a révbe érés motívumaként tekinthetnénk rá. Ehelyett Nemes Nagy verseiben mindig valami furcsa tér–idő-csúszás történik, mindig egy funkcióját vesztett állomás látható. Mi is ez az állomás, és milyen állomások voltak Nemes Nagy számára, amiből ez a furcsa motívum is épülhet? Nézzünk át néhányat, míg vissza nem térünk újra az amerikai úthoz és az ott készült versekhez, naplóhoz.
A fiatal Nemes Nagy Ágnes híresen szép arcával, nőies alakjával mindig felhívta magára a férfiak figyelmét (ahogy egyik esszéjében írja, megfordultak utána az utcaseprők), ám őt ez inkább bosszantotta, minthogy hízelgőnek találta volna. Számára az igazi dicséret az volt, ha valaki észrevette a szép arc mögött lángoló intellektusát. Sokan észrevették, hogy csak néhányat említsek: gimnáziumi tanára, Áprily Lajos, későbbi mentora, Szerb Antal, és férje, Lengyel Balázs is. Nehéz az ő kapcsolatukról, Nemes Nagy Ágnesről és a szerelemről beszélni, már csak azért is, mert olyan távol áll ez a személyes téma Nemes Nagy Ágnes lényétől. Aki mindig szigorúan a konkréthoz, a tárgyakhoz kapcsolódott. Aki végtelenül zárkózott, mégis mélységesen érző és folyton szenvedélyesen égő személyiség volt. Egy általa nem publikált esszéjében így fogalmaz a kapcsolatukról Lengyel Balázzsal:

„Aztán – bármily valószínűtlen – még a boldogságot is megismertem. Nem tartott sokáig, de mégis. Hány ember mondhatja el ezt magáról? Nem, nem a »szerelem kezdetére« vagy lángzó tetőpontjaira gondolok, azok közismerten gyönyörűek, de szembetűnően mulandók. Az én magánboldogságom ennél sokkal hosszabb volt, sokkal szilárdabb és sokkal többoldalú. Bizonyos értelemben nem is múlt el – az ilyen dolgoknak nem szokásuk az elmúlás. Az együttélés, a szerelem-szeretet, az azonosulás olyan hőfokán éltem egy darabig, amelyről ma már tudom, hogy rendkívüli ritkaság, és amely az emberi létnek egy szokatlan dimenzióját jelenti. Megértem valami nagyszabásút. Nem is megy az úgy magától; hajlam kell hozzá, képesség, no meg edzés is. Edzeni kéne rá az embereket, mint a sportteljesítményekre.”

Nemes Nagy Ágnes: Kudarc, siker, 1986. Részlet. Nemes Nagy Ágnes hagyatékából (II). Közzéteszi Ferencz Győző. In: Holmi, 20. évf. 5. sz. (2008. május), 601. – Elektronikus Periodika Archívum

maszk_nem_takarta_mar_opti.jpgNemes Nagy Ágnes „Maszk nem takarta már”, [vál.: Ferencz Győző], [Budapest], Jelenkor, 2022. Címlap – Törzsgyűjtemény

Az első állomás – háború és házasság

Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs a második világháború alatt ismerték és szerették meg egymást. 1944 áprilisában házasodtak össze. Ágnes ekkor 22, Lengyel Balázs pedig 26 éves volt. Két rendkívül tehetséges fiatalember, két alkotó, akik mélyen egymásra találtak intellektusuk, érdeklődésük, alkotásvágyuk tengelyén. A világháború idején a fiatal házaspár igyekezett minél több zsidót megmenteni a deportálástól, iratokat és búvóhelyet biztosítva nekik. Nemes Nagy Ágnes mentorát, barátját, Szerb Antalt és költőtársát, Halász Gábort azonban bármennyire is igyekeztek, nem sikerült megmenteniük. Ez tehát az első nagy állomás, a háború élménye. Együtt tartottak ki ebben a képtelenül nehéz időszakban, együtt igyekeztek nem csupán alkotók lenni, hanem olyan emberséggel megmaradni egy embertelen környezetben, amiért később, már csak Ágnes halála után, 1997-ben az izraeli államtól a „Yad Vashem” kitüntetést kapták Lengyel Balázzsal. A háború után 1947-ben Rómába utaznak egy ösztöndíjprogram keretében. Lengyel így emlékszik vissza erre az útra:

„Rómában voltunk, nem sokkal, két évvel a háború után. Túléltem a katonáskodást, a fogolytábort, egymásra találtunk a feleségemmel, fiatalok voltunk, mindketten húszas éveinkben, és képtelenül szerettük egymást (igen, egy életre szólón), és kibontakozóban volt közös szellemi életünk is, amelynek volt már némi írói aurája.”

Lengyel Balázs: Két Róma. Emlékezés, 1948–1993. In: Uő: Két Róma. Esszék, Budapest, Balassi, 1995. – Digitális Irodalmi Akadémia

Ennek a lángoló, kezdeti időszaknak a nagy verse a Szomj, ami talán Nemes Nagy Ágnes egyik legközismertebb alkotása.

„... Magamba innám olvadó husod,
mely sűrű, s édes, mint a trópusok,
és illatod borzongató varázsát,
mely mint a zsurlók, s ősvilági zsályák.
És mind magamba lenge lelkedet
(fejed fölött, mint lampion lebeg),
magamba mind, mohón, elégitetlen,
ha húsevő virág lehetne testem.
– De így? Mi van még? Nem nyugszom sosem.
Szeretsz, szeretlek. Mily reménytelen.”

Nemes Nagy Ágnes: Szomj. Részlet. In: Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei, Budapest, Osiris Kiadó, 1997. – Digitális Irodalmi Akadémia

Erre a reménytelenségre később még visszatérünk, addig se feledkezzünk meg róla.

Második állomás – elhallgattatás és csalódás

A következő állomás az elhallgattatás, a csalódás időszaka volt. A fiatal házaspár 1946-ban megalapítja az Újhold folyóiratot, amely a Nyugat szellemi folytatásának indult, és rövid élete alatt az is volt. 1948-ban azonban betiltották a lapot, és ezzel együtt a két fiatal író munkái sem jelenhettek meg közel tíz éven keresztül. Lengyel Balázs 1945 áprilisától a Belügyminisztériumban dolgozott egy rövid ideig, majd rendelkezési állományba került. Egyetemi tanári állást ígértek neki, de ezt nem kapta meg. Az Újholddal együtt az általuk képviselt művészet egyre inkább kiszorult a Rákosi-korszak kulturális elképzeléseiből. 1950-ben nyugdíjazták Lengyelt, és feleségéhez hasonlóan az ő írásai sem jelenhettek meg. Mindketten sokat fordítottak, Nemes Nagy Ágnes nevével a gyerekek is találkoznak már az óvodákban is, hiszen gyerekverseket publikálhatott. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után, 1957-ben letartóztatták Lengyel Balázst. A letartóztatásának idején derült fény hűtlenségére, melyre felesége válasza az 1958-ban kimondott válás volt.
És itt térjünk ki kicsit egy szintén Nemes Nagy élete során nem publikált esszére:

„Bőséges feljegyezni valóm van a szerelemről. Írnivalóm – valódi írnivalóm – alig. Nem születtem arra, hogy a világ szerelmi ügyeivel foglalkozzam. Ép vagyok, egészséges vagyok, mindig hittem, hogy a szerelem egyike a három-négy legfontosabb dolognak a világon, de sohasem tudtam célnak tartani. Mindig is boldog szerelemben kívántam élni, békés, nyugodt, extatikus, eltéphetetlen kötelékben – hogy azzal foglalkozhassam, ami a dolgom volna. A boldog szerelem létfeltétel és munkafeltétel, mint a kenyér, a toll, a szabadság. (...) Én a tökéletes, a sírig tartó szerelemről hiszem azt, hogy reménytelen – ennél alább nem adhatom.”

Nemes Nagy Ágnes: A szerelemről. Részlet. Nemes Nagy Ágnes hagyatékából (II). Közzéteszi Ferencz Győző. In: Holmi, 20. évf. 5. sz. (2008. május), 601. – Elektronikus Periodika Archívum

Említettem már korábban, hogy Nemes Nagy Ágnes mindig nagyon zárkózott, nehezen megnyíló ember volt. A törés számára, hogy az, akiben teljes mértékben megbízott, nem szolgált rá a bizalmára, az önátadásra, mindig fájdalommal töltötte el. De nem beszélnék az ő kapcsolatukról ebből az alkalomból, amiért most együtt vagyunk, ha nem lenne itt egy „de” is. Bár elváltak, és hivatalosan nem voltak többé férj és feleség, életük végéig sokszor úgy mutatkoztak be, mint házaspár. Nemes Nagy Ágnes el nem múlóan férjének nevezte Lengyel Balázst. A kettejük közti szellemi kötelék, a mély és eltéphetetlen kapcsolódás, szeretet nem tudott elmúlni. És nem is akarták, hogy ez elmúljon. A Szomj zárósorában idézett reménytelenség tűnik fel ebben a szövegben is. A szerelem reménytelensége. Reménytelen, hiszen bár a házasságuk véget ért, a kapcsolatuk nem. Mégsem ugyanaz volt már. De, ahogy azt 1944-ben ígérték egymásnak, sírig tartó maradt.

fortepan_106857_opti.jpgNemes Nagy Ágnes otthonában (Királyhágó utca 5/b) 1963-ban. A kép forrása: Fortepan / Hunyady József 

Végállomás: Az iowai ösztöndíjprogram

És elérkeztünk a végállomásunkhoz, egyben kiindulópontunkhoz, az 1979-es amerikai ösztöndíjprogramhoz. Az amerikai útjukhoz kapcsolódó dokumentumokat Kézirattárunk őrzi. Mi is volt ez az Iowai Egyetem által hirdetett íróprogram? Paul Engle, aki az Iowai Egyetemen kreatív írás kurzust vezetett, kezdte meg ezt a nemzetközi programot 1967-ben. A program célja egyfelől természetesen propagandisztikus volt, hiszen az amerikai társadalom bemutatása, promotálása sem maradt el. Ennél azonban fontosabb volt a valóban szakmai munka, a külföldi írók műveinek angol nyelvű megjelentetésében nyújtott segítség, a különböző nemzetek alkotóinak adott lehetőség, hogy találkozzanak egymással, és megfelelő körülményeket biztosítson az alkotásra. Mivel idővel egyre több kelet-európai ország alkotói is csatlakoztak, a magyar kultúrpolitika sem akart lemaradni, így magyar írók is csatlakoztak 1970-től. Paul Engle korábban, az 1972-es közép-európai útján találkozott már Nemes Nagy Ágnessel, ismerték egymást. Többször is hívta a programba, ám Nemes Nagy gyenge angoltudására hivatkozva mindig elutasította a meghívást. Paul szerette volna kiadni a költőnő verseit az Egyesült Államokban. Ezt meg is írta neki, és össze is kötötte a következő meghívással, amelyet a könyvkiadás miatt már Nemes Nagy Ágnes nem utasított vissza. Ám szabott egy feltételt, hogy magával vinné Lengyel Balázst (a férjét) is. Így 1979 őszén elindultak Iowába. Nem volt ez példátlan, hiszen a válásuk után is minden utazáson együtt vettek részt. Az amerikai napló egyes félmondatai is szépen példázzák, hogy mennyire természetes volt az ő együttlétük. Lengyel Balázs például Amerikában nem tudja megenni más főztjét, csakis Ágnesét. Balázs mondatai, felszólalásai, hogy ő hogy érezte magát egy-egy összejövetelen, mindig kiderül a naplóból.

Október 9. ...– Ma Balázst telefonon meghívták, ebédeljen Harnackékkal, illetve engem is hívtak, de fáradtságomra hivatkozva nem mentem. Balázsnak is fárasztó volt, az indonézekkel ült ott, rengeteget kellett beszélnie. Rossz volt az ebéd. Pedig szegény Balázs éhes. Nagyjából azt bírja enni, amit én főzök – pedig az én főztöm se világdíjas. Sose hittem volna, hogy szakácsságom ilyen jelentőssé emelkedik.
[…]
Szeptember 13. ... De ezt a Petőfi-ügyet nem értem. Hogyan lehetséges az, hogy eltévesztettem a Szeptember végént? Jó, jó, tudom, nem veszi észre senki. Hóttmindegy, mit darálok vers címén. Csak Balázs vigyorgott undorítóan, és a fülembe sutyorogta: mi az, te átírod a Szeptember végént?”
[…] 
Október 8. Agatha mindig színvonalas a maga műfajában. Még a gyengébb könyveiben is van valami, amitől jobb, mint a hozzá hasonlók. Egyébként a könyv első felében kitaláltam, ki a gyilkos, erre tanúm van. Elmondtam ugyanis Balázsnak, aki már olvasta a könyvet és persze nem mondta meg a csattanót
[…]
Október 11. Főzök tyúklevest. Jó. De Balázs szerint sótlan. Ez örök vita tárgya köztünk. Végül agyonsózza és boldogan eszi.”

Nemes Nagy Ágnes: Amerikai napló Iowa, 1979, Budapest Századvég, 1993. – Digitális Irodalmi Akadémia

nemes_nagy_agnes_amerikai_napo_iowa_opti.jpgNemes Nagy Ágnes: Amerikai napló Iowa, 1979. Kézirat. Részlet – Kézirattár

Ez a névre szóló állomás, amellyel a Grand Canyonnál találkozik, ez, ami magába foglalja a múltat, a jelent és a jövőt, ez a sötét, kibontatlan csomag maga egy olyan kibonthatatlan élet, amelyet soha, még önmaga számára sem tudott kibontani Nemes Nagy Ágnes. Aki ehhez a csomaghoz a legközelebb kerülhetett, az Lengyel Balázs volt. Az ő csomagja is különös csomag. Különös állomások az életükben, néha indulások, máskor érkezések helyszíne. De találkozások helyszíne is, közös utazások összekötő pontjai. Nemes Nagy Ágnes egy másik, szintén Amerikában íródott verse álljon itt végezetül.

„Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zuzmarásak.

Tanulni kell. A nyári felhőt.
A lobbanásnyi égi-erdőt.

Tanulni kell mézet, diót,
jegenyefát és űrhajót,

a hétfőt, keddet, pénteket,
a szavakat, mert édesek,

tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,

ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.”

Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell (A New York-i Hétvégi Magyar Iskolának ajánlom húszéves jubileuma alkalmából, 1979). In: Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei, Budapest, Osiris Kiadó, 1997. – Digitális Irodalmi Akadémia

nemes_nagy_tanulni_kell_opti.jpgNemes Nagy Ágnes: Tanulni kell (A New York-i Hétvégi Magyar Iskolának ajánlom húszéves jubileuma alkalmából, 1979). Kézirat – Kézirattár

Feke Eszter (Kézirattár)

Az előadás elhangzott a Magyar Kultúra magazin A szerelem című lapszámának bemutatóján 2024. február 13-án könyvtárunk Alapítók terében.

komment

„Huzd a’ telet, Fársáng van most nem ki kelet…”

2024. február 12. 06:00 - nemzetikonyvtar

A Vasárnapi Ujság 1904. február 7-i számában Farsangi képek címmel olvashatjuk Sárosi Bella beszámolóját a farsangi szezonban megtartott bálokról, mely időszak 1904-ben – az ideihez hasonlóan – szintén rövid volt, mindössze február 16-ig tartott. Sárosi Bella az összefoglalót a következő néhány mondattal zárta:

„csaknem minden társas-egyesület hódol egy-egy mulatsággal a csörgősipkás fejedelemnek. Szóval, bár változtak az idők és emberek, Karnevál herczeg uralmát megdönteniök nem sikerült.”

Sárosi Bella: Farsangi képek. In: Vasárnapi Ujság, 51. évf. 6. sz. (1904. február 7.), 83. – Elektronikus Periodika Archívum

01_kep_pkg_1914e_0689_opti.jpgAz „Erzsébetfalvai Polgári Dalkör” farsangi meghívója. Jelzet: PKG. 1914e. 0689 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A farsang az év talán legvidámabb időszaka, mely vízkereszttől a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart. Ez az időszak lehet rövid vagy hosszú, attól függően, hogy húsvét vasárnap mikorra esik.
Már a középkor óta a társadalom minden rétege kivette részét a mulatságokból és adta át magát a féktelen evés-ivásnak, a jelmezes „alakoskodásnak”. A szabályok ideiglenes felrúgása és a kicsapongással telt napok miatt az egyház a farsang ellen volt – a katolikus papok, majd később a protestáns lelkészek-prédikátorok is egyetértettek abban, hogy ez az ünnep az ördögtől való. Temesvári Pelbárt, a magyar középkor jeles író-prédikátora az 1502-ben, Pomerium de tempore címmel megjelent munkájában a következő szavakkal fakadt ki:

„Ó jaj, ezekben a napokban hány keresztény ember fordul a kegyelem világosságából a sötétség cselekedeteihez, vagyis a torkossághoz, az iszákossághoz, a bujálkodáshoz. Az efféle emberek a farsangban istenüknek választják az ördögöt, akit álarcos mulatsággal és fajtalan énekkel dicsőítenek megvetvén Krisztust…”

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979. – Magyar Elektronikus Könyvtár

A 18. században élt Bod Péter a Szent Heortokratesben címmel megjelent írásában, melyben az egyházi ünnepeket, azok megtartásának módját és a hozzájuk kapcsolódó népszokásokat írja le, a farsangi időszakot taglaló részt így vezeti be:

„Fársáng vagy Hus-hagyó Kedd Napja. Azt a nevezetet Fársáng a’ Magyarok vették a’ Németektől, a’kik a cantu circulatorum, a’ játékos tréfát motskot üzőknek tselekedetekből formáltak; a’kik sok féle játékokat ‘s bolondságokat indítottak ezen a’ napon, s ez időben vendégeskedvén, nyargalódzván ‘s magokat mulatván.”

Bod Péter: Szent Heortokrátes, avagy A Keresztyének között elő-forduló innepeknek és a rendes Kalendáriomban fel-jegyeztetett szenteknek rövid historiájok, Melly a szava bé-vehető hiteles íróktól egybe-szedegettetett és Magyarra fordíttatván közönséges haszonra intéztetett, egy Bujdosó Magyar által. Oppenheim, [s. n.], 1757, 52–53. – Törzsgyűjtemény

A farsangi szokások – többnyire február hónapban – farsang végére, farsang farkára összpontosultak, farsangvasárnapra, farsanghétfőre és húshagyókeddre. Farsang utolsó három napján táncmulatságokat rendeztek: ezeknek a báloknak a párválasztásban is fontos szerep jutott, mivel több adat is azt bizonyítja, hogy a lányok ilyenkor adták a legényeknek a bokrétát, melyet a legények farsang vasárnapján tűztek a kalapjukra.
A farsang volt tehát az udvarlás, a párválasztás, a házasságkötés legfőbb ideje, így azokat, akik elérték már a megfelelő kort, de mégsem mentek férjez, tréfásan, olykor durván, ún. leánycsúfolókkal, máshol vénlánycsúfolóval (esetleg más néven leány-sorolóval) figyelmeztették:

„A’ jó Fársáng szűzeket ragadja, hordja,
A’ páratlant párossá tsinálja, adja,
A’ rosz fársáng leányt szomorítja,
Mert a’ pártát árva fején hagyja.
[…]
A’ vén leány várja a’ fársángot, tántzot,
Mert ki únta nyomorúságot, lángot,
Melly ő néki okozott agságot,
Sir kesereg óhajt boldogságot.” 

Részletek A’ Fársángban szerencsét és örömet talált bús és édes Leányzóról című költeményből. In.: Magyar világi ponyvairodalom 1700–1820. II. Oktató és szórakoztató költészet. Sajtó alá rendezte Csörsz Rumen István, Budapest, Reciti, 2020, 171. – Reciti. Az Irodalomtudományi Intézet tartalomszolgáltató portálja

Mint már említettük, farsang idején minden társadalmi osztály rendezett bálokat. Gróf Hofmannsegg, a német botanikus 1793–1794-ben utazta be Magyarországot. Erről az utazásáról szóló úti beszámolója 1800-ban jelent meg Reise des Grafen von Hofmannsegg in einige Gegenden von Ungarn bis an die türkische Gränze címmel. Ebben olvashatunk arról, hogy 1794 februárjában két álarcosbálon is részt vett, Budán és Pesten, mely mély benyomást tett rá. Számára különösnek tűnt, hogy a bálokon:

„A feltűnően szépphantasia-maszkok igen ritkák, hanem annál gyakoriabbak a szép arczok és alakok”.

Gróf Hofmannsegg utazása Magyarországon 1793–1794-ben. Németből fordította és bevezette Berkeszi István, Budapest, Franklin-Társulat, 1887, 81–82. – Törzsgyűjtemény

A táncrenddel kapcsolatban a következő megjegyzést tette:

„Az, hogy semmiféle más táncznem nincs szokásban, mint a folytonosan váltakozó menuet és valczer, azt egy felnémet kissé egyhangúnak fogja találni.”

Gróf Hofmannsegg utazása Magyarországon 1793–1794-ben. Németből fordította és bevezette Berkeszi István, Budapest, Franklin-Társulat, 1887, 81–82. – Törzsgyűjtemény

Ami viszont felkeltette a figyelmét, hogy ezeken a bálokon magyar táncot is járnak, mely:

„…egész sajátságos táncz. A zene minden más zenétől nagyban különbözik, igen érzésteljes, gyakran lágy, majd megindító. A czigányok híresek arról, hogy a legjobban húzzák s én mindenkor nagy gyönyörrel hallgattam. A táncz hasonlít a kozákokéhoz, de a sarkantyú pengése elengedhetetlen kíséretül szolgál. Sajátságos az is, hogy néha egyedül férfiak tánczolnak együtt, ketten vagy többen is.”

Gróf Hofmannsegg utazása Magyarországon 1793–1794-ben. Németből fordította és bevezette Berkeszi István, Budapest, Franklin-Társulat, 1887, 81–82. – Törzsgyűjtemény

 A farsang, mint téma, a zeneszerzőket is megihlette. Ha már Gróf Hofmannsegg írásában megemlítette a magyar táncokat, következzen rögtön két csárdás, mely a farsang szellemében született. Az egyik Sárközy Ferenc Farsangi tánc című, zongorára írt műve, a másik Gedeon Kálmán Farsangi hangok című eredeti csárdása.

A kor híres hegedűművésze, Heinrich Wilhelm Ernst hegedűre és zenekarra írt, Carnevale de Venice című művét Erkel Ferenc írta át zongorára.

04_kep_ernst_opti.jpgH. W. Ernst: Carnevale de Venise. Transcr. pour Piano par Fr[anz] Erkel, Budapest, Rózsavölgyi és Társa, [s. a.]. Címoldal. Jelzet: Z 82.379. – Színháztörténeti és Zeneműtár

Liszt Ferenc Magyar rapszódia-sorozatának kilencedik darabja Pesti karnevál (Pesther Carneval – Le Carnaval de Pesth) címen is ismert. A mű ajánlása a Carnevale de Venice szerzőjének, H. W. Ernstnek szól.

A Liszt Ferenchez közel álló Thern Károly – aki maga is ismert zongoraművész volt – Scénes de Bal (Báli jelenetek) című műve szintén ezt a hangulatot kelti fel.

07_kep_thern_opti.jpgThern Károly: Scénes de Bal (Bál jelenetek), Pest, Rózsavölgyi et Co., 1864. Jelzet: Z 47.416 – Színháztörténeti és Zeneműtár

Popper Dávid, aki 1886 és 1913 között a Zeneakadémia tanára is volt, Papillon című művét Thernhez hasonló alcímmel látta el: „Scéne de Carnaval”.

08_kep_popper_opti.jpgDavid Popper: Papillon (Scéne de Carnaval). Transcription pour Piano par I. Philipp, Paris, J. Hamelle, [s. a.]. Jelzet: Z 41.403 – Színháztörténeti és Zeneműtár

A témában született színpadi művek között különös helyet foglal el a Robert Schumann Carnaval című zongoraművére készült balett. A meghangszerelést követően, melyet Berg Ottó karmester készített, Milloss Aurél, a düsseldorfi operaház magyar balettmestere formált belőle mesejátékot.

Poldini Ede Farsangi lakodalom című három felvonásos vígoperájának bemutatójára szintén az Operaházban került sor, 1924. február 16-án. Az előadásról Tóth Aladár tollából jelent meg kritika a Nyugat 1924. március 1-jei számában. Ebben örömmel fogadta Poldini operáját, mivel a magyar operarepertoárból addig:

„…teljesen hiányzott ennek a könnyebb fajsúlyú, tetszetős, vonzó operatípusnak magyar képviselője; helyét a divat-irányította külföldi import töltötte be.”

Tóth Aladár: Poldini Ede: Farsangi lakodalom. In.: Nyugat, 17. évf. 5. szám (1924. március), 388–390. – TörzsgyűjteményOnline

12_kep_poldini_opti.jpgPoldini Ede: Farsangi lakodalom. A Magyar Királyi Operaházban, 1924. március 9-én tartott előadás színlapja. Színlapgyűjtemény, Operaház, 1924. I–IV. – Színháztörténeti és Zeneműtár

Csokonai Vitéz Mihály Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon című eposza két zeneszerzőt is megihletett. Az egyik Kacsóh Pongrác Dorottya című háromfelvonásos daljátéka, amelynek bemutatójára már a szerző halála után kerülhetett sor Szegeden,1929. január 9-én, a Városi Színházban. A Délmagyarország aznapi színházi hírei között olvashatunk az előkészületekről, mely szerint:

„A színtársulat legjelesebb erői, az operett- és operaegyüttes legjobbjai tehetségük legjavát nyújtják, hogy a Dorottya bemutatója méltó legyen a nagy magyar zeneköltő emlékéhez.”

A színházi iroda hírei. In: Délmagyarország, 5. évf., 33. sz. (1929. február 9.), 6. – Szegedi Tudományegyetem. Klebelsberg Kuno Könyvtár. Content repozitóriumok

Ugyan a partitúrán és a színlapon is a mű daljátékként van feltüntetve, de a mű műfaji meghatározása mégis vitát váltott ki olyannyira, hogy a Délmagyarország publicistája a következőket írta a lap 1929. február 10-i számában:

„Szegény jó Kacsóh Pongrác Dorottyája úgy látszik valóban nagy port vert föl, mert ha igaz, alighanem rövidesen választott bíróság elé kerül. Még mindig nem dőlt el ugyanis a nagy per, hogy micsoda tulajdonképpen a Dorottya: opera, operett, dalmű, vagy daljáték. Az operisták váltig hangoztatják, hogy daljáték, vagy operett, – az operettisták meg operának tartják és mindnyájan kérik a föllépti díjat... Persze sem az egyik, sem a másik nem kapta meg. Most azzal fenyegetőznek, hogy választott bírák elé állítják Dorottya kisasszonyt.... mert fellépti díjat fizetni kell...”

Vasárnapi konferansz (vér.). In: Délmagyarország, 5. évf., 34. sz. (1929. február 10.), 7. – Szegedi Tudományegyetem. Klebelsberg Kuno Könyvtár. Content repozitóriumok 

Tóth Dénes Dorottya című, 1941-ben készült balettzenéjének bemutatójára már az ország megszállását követően, 1944. június 20-án került sor a Magyar Királyi Operaházban, Oláh Gusztáv rendezésében. A Dorottya. Balettbemutató az Operaházban címmel megjelent kritikában az ismeretlen recenzens elragadtatással írt a mű zenei nyelvéről, mely:

„…szerencsésen egyesíti a mait a régivel. Vagyis: végig a legmaibb nyelv s mégis felidézi a régi kor szellemét.”

A Zene, 25. évf., 15. sz. (1944. augusztus 24.) – Törzsgyűjtemény

16_kep_tothd_dorottya_opti.jpgTóth Dénes: Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon. Furcsa táncjáték öt képben. Az 1944. június 20-án, a Magyar Királyi Operaházban tartott bemutató színlapja. Színlapgyűjtemény, Operaház, 1944 – Színháztörténeti és Zeneműtár

Zárásképp álljon néhány versszak Csokonai Vitéz Mihály A fársáng búcsúzó szavai című költeményéből:

„Űzik már a fársángot,
Bor, muzsika, tánc, múlatság,
Kedves törődés, fáradtság,
Kik hajdan itt múlattatok,
A közhelyről oszoljatok!
Kongatják a harangot:
Űzik már a fársángot!
Fussatok hát, víg napok!
Tíz hete már, hogy vígsággal
Játszodtatok e világgal,
De itt lepnek a papok:
Fussatok hát, víg napok!
Pszt! minden táncpaloták!
Ürüljön boros asztalom,
Némuljon meg a cimbalom,
Szűnjetek meg, hahoták!
Pszt! minden táncpaloták!
Könyvhöz, dáma s gavallér!
Elég volt a sok ördögnek,
Kik belőletek köhögnek.
Itt van! itt a szent pallér!
Könyvhöz, dáma s gavallér!”

Csokonai Vitéz Mihály: Összes művei I. Költemények, Budapest, Osiris Kiadó, 2003, 138. – Törzsgyűjtemény

Felhasznált irodalom:

Hanvay Hajnalka (Színháztörténeti és Zeneműtár)

komment

„minden leszek, csak könyvtáros soha!” 35 év a könyvtárban: Bogláriné Soponyai Andrea /// OSZK CSEVEJ S02E05

2024. február 11. 06:19 - nemzetikonyvtar

Az OSZK 15. csevejében Bogláriné Soponyai Andrea, a Periodikafeldolgozó Osztály gyűjteményszervező könyvtárosa beszélgetett Tóth Péterrel, a nemzeti könyvtár webes tartalompakolójával. Solymosi Ákos hangmérnök segítette a csevej elkészültét.

andrea_borito.jpg

Az OSZK alapítási ünnepéhez kapcsolódóan 2023. november 23-án ünnepélyes keretek között adták át a törzsgárda-elismeréseket, ahol Andrea 35 éves munkáját ismerték el. A törzsgárda azt jelenti, hogy megszakítás nélkül itt dolgozik a munkatárs, tehát Andrea 1988 óta a nemzeti könyvtár munkatársa.

Tartalom:

01:25 Balkéz-fejlődési rendellenességgel a könyvtárban
02:32 dr. Elekes Péter nagyot nézett, amikor az utcáról besétáltunk az OSZK-ba
04:40 A nemzeti könyvtárban tanultam meg a szakmát
06:47 Egészséges szemléletet kaptam mindenhol
08:34 A fogyatékosság, a másság másfelől nézve
11:00 A csoportos periodikumokkal bizonyítottam
14:00 A reklamálás egy fontos könyvtári gyűjteményszervezési folyamat
15:00 A kirakatban szerettem bele az ékszerekbe
16:40 A vásárolt mintáktól az egyedi ékszerig
18:10 Ízlést is lehet közvetíteni
21:30 Ha behúz a fűzés, belassul az idő
23:34 Szükségem van az ékszereknél segítségre, és a családom mindenben támogat
25:40 A harmincadik ötéves tervvel a nyugdíj felé

LINK:
Andrea ékszeres oldala: https://www.facebook.com/andrea.boglarinesoponyai

Hallgassa a nemzeti könyvtár hangját, ahol tetszik!

SPOTIFY: https://spoti.fi/3VZCaEs
APPLE: https://apple.co/3W0iS23
GOOGLE: https://bit.ly/OSZKGOOGLEPC
PODCAST.HU: https://podcast.hu/podcast/orszagos-szechenyi-konyvtar
DEEZER: https://www.deezer.com/en/show/6149605
CASTBOX: https://bit.ly/CASTBPC
LISTEN NOTES: https://bit.ly/LNPODCAST
RSS: https://bit.ly/OSZKRSS

komment

Luigi Ferdinando Marsigli és a Felvidék

2024. február 07. 06:00 - nemzetikonyvtar

Előadás a Pozsonyi Casino – Presporské Kasino Polgári Társulás közönségének

2024. január 25-én munkatársunk, Tóth Anna előadást tartott a Pozsonyi Casino közönsége előtt a XVIII. századi hazai, illetve Magyarországot bemutató földrajzi írókról. A Pozsonyi Casino – Presporské Kasino Polgári Társulást éppen negyed századdal ezelőtt alapította, pontosabban alapította újra Frideczky János építész, aki Németországból tért vissza szülővárosába. A társaság koncepciójában az eredeti, Széchenyi István által népszerűsített kaszinó elképzeléshez nyúlt vissza, amelynek célja az volt, hogy állandó helyet és szervezeti kereteket biztosítson a társas érintkezéshez, és a világháború után megszüntetett Pozsonyi Casino örökségét vitte tovább.

02_07_foldrajzi_irok_konferenciabeszamolo_opti.jpgTóth Anna munkatársunk Luigi Ferdinando Marsigli és a Felvidék címmel 2024. január 25-én tartott előadást a Pozsonyi Casino – Presporské Kasino Polgári Társulás közönségének

Az előadás témáját a XVII. és XVIII. század fordulójának azon szerzői adták, akik könyveikben bemutatták a régió földrajzát, elsősorban Luigi Ferdinando Marsigli, aki a Habsburg császári hadsereg tábornoka volt, egyszersmind kitűnő térképész és természettudós.
Bár csak háromszáz év telt el, ami földrajzi szempontból csak szemhunyásnyi idő, a környező táj képe erősen átalakult a folyószabályozásnak köszönhetően. A ma nyílegyenesen lezúduló folyam mellett elterülő nagyváros helyén egy olyan városkát látnánk, amelyet egy szélesen elterülő mocsárvidék övez, a kanyargó Duna, annak holtágai és a folyóvíz számtalan szigete, amelyek a folyó egyszerre romboló és építő ereje folytán egy emberöltőn belül is jól láthatóan változtatták helyüket. Ez a környezet számos módon épült be a régi pozsonyiak mindennapi életébe: itt voltak a kirándulóhelyek, sétakertek és gyümölcsösök, a szigetek adtak terepet a vadászatra, az élő vízre helyezett malmok biztosították kenyerüket. Erről az eltűnt világról ma már csak a régi térképek tanúskodnak.
Marsigli gróf érdeklődésébe a folyó feltérképezése, a benne, körülötte élő halak és madarak gyűjtése mellett kiterjedt a Kárpátok bányavidékeire is: elkészítette az első tematikus bányászati térképet, informatív és gyönyörűen kidolgozott metszeti ábrákon mutatta be az általa is felkeresett bányákat: Selmecbányát, az úrvölgyi és a szomolnoki bányákat.

Tóth Anna Judit (Régi Nyomtatványok Tára)

komment

Kertész Dénes, az irodalomkedvelő cibakházi állatorvos – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 43. rész

2024. február 06. 06:00 - nemzetikonyvtar

Munkák és napok – és kincsek. 109. rész

Sorozatunk címe Hésziodosz Munkák és napok című művére utal. Az ókori szerző a földműves kitartó, gondos munkáját jelenítette meg. Könyvtárunk kutató munkatársai ehhez hasonló szorgalommal tárják fel a gyűjtemények mélyén rejlő kincseket. Ezekből a folyamatos feldolgozó munka nyomán felbukkanó kincsekből, témákból, érdekességekből adunk közre egyet-egyet blogunkban. A sorozat 109. részében Vasné dr. Tóth Kornélia, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár tudományos munkatársa „Ex libris gyűjtők, gyűjtemények” címmel indított alsorozatában a tárban található ex librisek készíttetői közül ezúttal Kertész Dénest és gyűjteményét mutatja be.

Kertész Dénes (1930–1993), Cibakházán élő állatorvos foglalkozásán túl komoly érdeklődést mutatott a képzőművészet, az irodalom és a zene iránt is. Háromezer kötetes könyvtára volt, emellett előfizetett tizenhét napilapra és folyóiratra, a grafikai vonatkozású szakirodalmat a teljesség igényével gyűjtötte.

1_kep-kertesz_denes-gr_gacsi_m_k_267_j_opti.jpgGácsi Mihály grafikája. A kép forrása: magángyűjtemény

A magyar írókról napi- és hetilapokban megjelent cikkek lapkivágatait rendszerezve tárolta. Irodalmi érdeklődése még gyerekkorára nyúlt vissza. Könyvtára köteteit rendszeresen dedikáltatta, számos írót-költőt látott vendégül otthonában. Helytörténeti jellegű kutatást is folytatott, Gondolatok a Titanicról címmel írása jelent meg a Titanic-katasztrófa Cibakházán letelepedett túlélőivel kapcsolatban 1992 júniusában a Cibaki Hírek hasábjain.
A szomszédjában lakó Staibl Andorné, illetve annak elhunyt férje hagyatéka révén ismerkedett meg a kisgrafikával, mivel Staibl Andor (1877–1936) a Magyar Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok Egyesülete (MEGE) tagja és jeles gyűjtő volt. Kertész Dénes érdeklődését látva Staiblné rábízta a kb. 2500 darabos kisgrafikai hagyatékot.
Kertész Dénes 1960 tavaszán megismerkedett a szentesi Drahos családdal, köztük a számos kisgrafikát alkotó Drahos István grafikussal. E kapcsolat megpecsételte érdeklődését az ex libris, a kisgrafika irányában. A szoros ismeretség révén ő tett szert a legteljesebb Drahos-gyűjteményre – benne a grafikák mellett kéziratokkal, vázlatokkal is.

2_kep-kertesz_denes_gr_drahos_i_72x40-k_282_j_opti.jpgDrahos István fametszete (1961). Jelzet: Exl.K/282 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Tagja lett a Kisgrafika Barátok Körének, aktív gyűjtővé vált. Ez irányú tevékenységét felesége, Kertész Dénesné Galvács Éva (1934–) pedagógus is támogatta, aki szintén részt vett a kisgrafikai rendezvényeken. Kertész Dénest az ex libris mellett az alkalmi grafikák, valamint nagyobb méretű grafikai lapok és vonatkozó szakirodalmak is érdekelték. Kezdetben mindent gyűjtött, később szelektált minőség és téma szerint.
Aktív levelezést folytatva az 1970-es években több mint 300 cserepartnere volt. Gyakran váltott levelet Sz. G. Ivenszkijjel, a vologdai Állami Képtár igazgatójával, tőle az évek során több mint félszáz kisgrafikát kapott. A grafikusok közül baráti köréhez tartozott Fery Antal, Kékesi László és Várkonyi Károly. Egyre több lapot készíttetett a saját nevére, ezek alkotói közt Drahos István mellett Andruskó Károly, Fery Antal, Gácsi Mihály, Kékesi László, Kertes-Kollmann Jenő, Menyhárt József, Németh Nándor, Póka György, Sáros András Miklós, Torró Vilmos és Tempinszky István említhető.

3_kep-szekely_mihaly-graf_k_l-142x88_mm_k_1050_opti.jpgKékesi László linómetszete. Jelzet: Exl.K/1050 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A lengyel származású Trojan Marian József, a román Klein Ervin, az orosz V. A. Frolov, Sz. G. Ivenszkij és A. Kalasnyikov is készített a nevére ex libriseket. Az évek során gyűjteménye közel húszezer lapra növekedett, ezekből kb. tíz-tizenegyezer darabot rendszerezett nemzetek, ezen belül művészek szerint. A grafikákat paszpartuzva tárolta. A pontos adatokat ismerve 1974-re 180 magyar és 530 külföldi művésztől voltak lapjai. Kiemelkedően sok grafikát szerzett be a már említett Drahos István mellett Buday György, Gy. Szabó Béla, Haranghy Jenő, Nagy Árpád, Németh Nándor, Radványi-Román Károly, Selmeczi-Skonda Károly, Sterbenz Károly és Várkonyi Károly munkáiból.
Grafikáinak témavilága részben a foglalkozásához kapcsolódik, gyakoriak az állatábrázolások, az állatorvosi vonatkozások. Az alábbi humoros grafikán állatorvosi ló – amelyen minden lehetséges betegség fellelhető – vizsgálata folyik sztetoszkóppal, a grafikus Gácsi Mihály. 

4_kep-kertesz_denes_graf_gacsi_m-k_1059_opti.jpgGácsi Mihály rézkarca (1962). Jelzet: Exl.K/1059 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Állatorvosi rendelő várótermében ülő állatok láthatók egy másik tréfás Gácsi-grafikán. „Ex libris ügyekben állandó éjjeli ügyelet!” – olvasható a tájékoztatás a rendelő ajtajára szegezett táblán.

5_kep-kertesz_denes_-graf_gacsi_opti.jpgGácsi Mihály rézkarca. A kép forrása: magángyűjtemény

Kertész Dénes híres állatorvosok – Marek József (1868–1952) és Hutÿra Ferenc (1860–1934) – portréinak grafikákon való felidézésével is szakmájának állíttatott emléket.
A nevére szóló ex librisek emellett gazdag művelődéstörténeti körképet nyújtanak neves magyar írók, költők megörökítésével, köztük Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós, Madách Imre és Jókai Mór arcképével és műveikre utalással.

6_kep_-kertesz_denes_dr_jokai_mor_eml_graf_torro_k_1080_j_opti.jpgTorró Vilmos linómetszete. Jelzet: Exl.K/1080 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A világirodalom nagyjai közül Shakespeare, Dante, Milton, Schiller és Tolsztoj szerepel az ábrázolásokon. William Shakespeare portréját és világhírű Globe Színházát örökíti meg Vincze László linómetszete.

7_kep-kertesz_denes-shakespeare-gr_vincze_laszlo_s_j_opti.jpgVincze László linómetszete (1990). A kép forrása: Palásthy Lajos ex libris gyűjteménye

Kertész Dénes gyűjteményében külön rendszerezte a lírai-irodalmi vonatkozású ex libriseket oly módon, hogy egy könyvben a lap egyik oldalára az ex librist ragasztotta fel, a másik oldalra az arra vonatkozó, azzal szoros kapcsolatban lévő verset gépelte le. Ha talált kritikát vagy kottát, azt is mellékelte – ily módon képes kultúrtörténeti olvasókönyvet szerkesztett, melyben együtt volt jelen a grafika, az irodalom és a zene. Például Buday Györgynek Radnóti Miklós nevére készült könyvjegye mellé Radnóti Miklós Estefelé (Fametszet, Buday Györgynek) című költeménye került. Buday György a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának vezetője volt, amely csoporthoz Radnóti Miklós is csatlakozott. Buday fametsző tevékenysége szorosan összekapcsolódott barátai munkájával, illusztrációkat készített például Ortutay néprajzi gyűjtéseihez, Radnóti költeményeihez. A képzőművészeti és irodalmi élmény együttes jelenlétét ezúttal is átélhetjük a Radnóti számára készített ex libris és a hozzá köthető vers bemutatásával.

8_kep-radnoti_m-_buday_gy-magyar_exlk_j3_opti.jpgBuday György fametszete. Jelzet: Exl.R/48 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A könyvjegy félabsztrakt figurája szív alakú mellkasával, a testen áthajló virággal kifejezi Radnóti költészetének lényegét, és utal az 1930-as években egyre jobban eluralkodó embertelenségre, a kor nyugtalanságára – akárcsak az Estefelé című költemény sorai, „Fametszet, Buday Györgynek” ajánlással:

„A zápor már
a kertfalon futott,
fiatal zápor volt:
pirulós!

Szoknyáját összekapta és
kék ég derült
a lábaszárán.

Majd csönd lett.
Az útja villogott
S a fákra esti kóc űlt.

Két bokor játszott később
mocogva máriást,
lapjaik pattogtak
s fölhangzott nevetésök.

Ültem. Köröttem
leültek a rózsák
és rámszuszogtak.

Az égen két szerető
szíve röpült,
két késői
nyögdécselő galamb.”

Radnóti Miklós: Estefelé. In: Uő. Lábadozó szél, Szeged, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, 1933, 22. – Magyar Elektronikus Könyvtár

Kertész Dénes gyűjteményében a magyar hírességek mellett neves külföldi képzőművészeknek, zeneszerzőknek is emléket állított, többek között Tizian, Dürer, Rubens, Rembrandt, Goya, Repin, Beethoven portréjával.
A könyv és a kirándulás motívuma kapcsolódik össze az alábbi „ex libris turisticis” lapon, mely hegyek közt, könyvekkel kirakott úton túrázó férfit ábrázol.

9_kep-kertesz_denes-ex_turisticis_gr_menyhart_j_90x64_k_289_j_opti.jpgMenyhárt József fametszete (1962). Jelzet: Exl.K/289 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Több grafika nemzetközi kongresszusokhoz, kiállításokhoz kapcsolódik, köztük az 1970-es XIII. Nemzetközi Ex libris Kongresszushoz, az 1971-es Nemzetközi Könyvművészeti Kiállításhoz (IBA) és az 1971-es Vadászati Világkongresszushoz. Kertész személyesen is részt vett 1970-ben a budapesti ex libris kongresszuson, ahol számos külföldi gyűjtővel is találkozhatott.
Kertész Dénes 1993-ban bekövetkezett halálára Moskál Tibor in memoriam lapot alkotott, Juhász Gyulától származó idézettel: „Békét kötöttem sorssal és világgal, / letettem én a fegyvert csöndesen” (Jól van így). Napjainkra Kertész kisgrafikai gyűjteményének különlegesen, könyv alakban feldolgozott irodalmi része és könyvtárának jelentős hányada a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnáziumba került. Az ex libris gyűjtemény nagyobb felét, kb. 15 ezer darabot Kertész Dénesné férje halála, majd Cibakházáról való elköltözése után a budapesti Központi Antikváriumban értékesítette.

Irodalom:

Vasné dr. Tóth Kornélia (Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár)

Az Ex libris gyűjtők, gyűjtemények című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész

A Munkák és napok – és kincsek című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész; 45. rész; 46. rész; 47. rész; 48. rész; 49. rész; 50. rész; 51. rész; 52. rész; 53. rész; 54. rész; 55. rész; 56. rész; 57. rész; 58. rész; 59. rész; 60. rész; 61. rész; 62. rész; 63. rész; 64. rész; 65. rész; 66. rész; 67. rész; 68. rész; 69. rész; 70. rész; 71. rész; 72. rész; 73. rész; 74. rész; 75. rész; 76. rész; 77. rész; 78. rész; 79. rész; 80. rész; 81. rész; 82. rész; 83. rész; 84. rész; 85. rész; 86. rész; 87. rész; 88. rész; 89. rész; 90. rész; 91. rész; 92. rész; 93. rész; 94. rész; 97. rész; 98. rész; 99. rész; 100. rész; 101. rész; 102. rész; 103. rész; 104. rész; 105. rész; 106. rész; 107. rész; 108. rész

komment

Eltűnt helynevek nyomában. Második rész

2024. február 05. 06:00 - nemzetikonyvtar

Csöbörcsök

A Dnyeszter alsó folyásának nyugati partján fekvő Csöbörcsök a legkeletibb magyarlakta település volt egykor. Századokon át egy gyarapodó, majd fogyatkozó, végül teljesen elárvuló magyar közösségnek adott otthont, távol a keleti végektől.
A térség gyakran vált hadszíntérré és ennek folytán a mezővárossá terebélyesedő falu újkori térképeken is fel-feltűnik, különböző névalak alatt.
Nagyhatalmi érdekek kereszttüzében élő lakói a moldvai vajda, majd a tatár kán adófizetőiként vészelték át a századokat. A moldvai és tatár népesség közé ékelődő magyar lakosainak a vallás és a hit jelentette azt a megtartó erőt, melynek révén a legkeletebbre fekvő szórvány hosszú időn át életképes maradt.
Domokos Pál Péter a múlt század első felében nyomukat már hiába kereste.

Csöbörcsök, a Dnyeszter alsó szakaszán fekvő település, a neve alapján feltételezhetően besenyő alapítású, akárcsak a szomszédos Talmaz.
A Prut és a Dnyeszter alsó folyása közti terület Magyarország egykori hűbéresének, a moldvai vajdaságnak részét képezte 1538-ig, amikor Nagy Szulejmán hadjáratát követően török fennhatóság alá került. A Dnyeszter torkolata a 15. században magyar érdekterület volt és a Zsigmond király által kialakított külső védelmi rendszer részét képezte, melyre Hunyadi János, majd fia, Mátyás is gondot fordított.
Azt követően, hogy a törökök 1484-ban elfoglalták Kiliát és Nyeszterfehérvárt, a Dnyeszter alsó folyása a lengyel védelmi övezet fokozott figyelemben részesülő tere lett. 1497-ben maga a lengyel király vezette seregét a Dnyeszterhez, hogy a két várat felszabadítsa, a moldvai vajda vonakodása következtében azonban a hadjárat sikertelen maradt.
Mindezek fényében nem meglepő, hogy a település első latin nyelvű említése Sieniawski Mikołaj belzi vajda Brezánból küldött, 1561-es keltezésű levelében fordul elő, Czuburcza alakban (1).
Jelenlegi ismereteink szerint első írásos említése azonban jóval korábbi: egy 1528-ban, Huszvárosban kelt ószláv adománylevélben (2) bukkan fel, amely többek között a csöbörcsöki porkolábot említi (ѡт Чoбpъчïи, átírásban: ot Csobrucsi).

1_poloniae_vgl_opti.jpgPoloniae finitimarumque (…) című térkép részlete. Ortelius, Abraham: Theatrum oder Schawplatz (…),  Antwerpen, Diest, 1572 (1573). – Régi Nyomtatványok Tára, Ant. 218. Képszerkesztés: Bencze Attila

Legkorábbi térképi említése szintén a térség iránt megnyilvánuló lengyel érdekeltséghez köthető: Grodecki Wacław (1535?–1591) Lengyelországot ábrázoló, 1560 körül, Bázelben kiadott térképén jelenik meg, Tubarcza helységnév alatt. Ez a névalak valószínűsíthetően a Czuburcza névalak félreolvasásának eredménye (vélhetően a C betűt a T betű felső ívének tekinthette a metsző). A térkép megsemmisült, ismert viszont egy későbbi, 1570-ben, szintén Bázelben megjelent kiadása.
A Tubarcza névalakot Ortelius Abraham (1527-1598) is átvette az újkor egyik sikerkiadványának számító atlaszában, mely Antwerpenben jelent meg 1570-ben A földi világ színtere (Theatrum Orbis Terrarum) címmel. Az atlasz Lengyelországot ábrázoló térképe, amint címe is utal rá, Grodecki műve alapján készült. Jobb alsó sarkában, a Dnyeszter nyugati partján, feltűnik Tubarcza, ráadásul kétszer.
A téves helyjelölést a sokadik, az 1598-ban megjelenő változatban sikerült kiküszöbölni, amikor a második Tubarcza helységnévjelölés helyett Mayak helynév jelent meg a térképen. A helyesbítés egyik lehetséges forrása Cremer Gheert (latinosított nevén: Gerardus Mercator, 1512–1594) flamand térképész 1595-ben kiadott atlaszának a Fekete-tenger északi részét ábrázoló térképe lehetett. Egy másik lehetséges forrás, amely korábbi, mint az előbb említett, Castaldi Giacomo (1500?–1566) az Adria és a Fekete-tenger közötti térséget ábrázoló térképe, melyet Forlani Paolo (1500?–1574) metszett rézbe 1566-ban.

2_taurica_vgl_opti.jpgTaurica Chersoneus (…) című térkép részlete. Gerardi Mercatoris Atlas (…), Amsterdam, Nicolai, Hondius, 1607. – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár, TA 176 Képszerkesztés: Bencze Attila

A fentiek arra vallanak, hogy Csöbörcsököt a kor jeles térképészei a jelentősebb Dnyeszter-menti települések között tartották számon.
Belsey János, aki 1562-ben I. Ferdinánd követeként utazott Héraklidész Jakab moldvai vajdához, jelentésének utóiratában (3) mezővárosként említi (oppido Chreberche alakban). Szintén követként járt a térségben Broniewski Marcin (1564?–1624), aki Báthory István (1533–1586) megbízásából kereste fel a krími tatár kán udvarát. Úti beszámolója 1595-ben Kölnben jelent meg Possevino Antonio (1533–1611) jezsuita legátus (szentszéki küldött) beszámolója és Reicherstorffer György (1495?–1554?) Erdélyt és Moldvát ismertető művével együtt. A kiadványok közreadója a Mylius Arnold (1540–1604) vezetése alatt álló kölni Officina Birckmannica volt. Mylius lengyel kapcsolatrendszere mellett Ortelius Abrahammal és Cremer Gheerttel is szoros kapcsolatokat ápolt, annak nyomán, hogy tanulóéveit Antwerpenben töltötte. Az utóbbi mű Moldvát ábrázoló térképmellékletén is feltűnik a település ugyanazon névváltozat alatt, mint Ortelius, valamint Cremer Gheert (Mercator) atlaszában. A térkép lengyel forrásaira vall a Bender várát jelölő Tehynię helynév utolsó betűje.

3_moldaviae_opti.jpgMoldaviae finitimarvmq[ue] regionum (…) című térkép részlete. Martini Broniovii (…) Tartariæ descriptio (…) Coloniae Agrippinae, Officina Birckmannica, 1595. – Régi Nyomtatványok Tára, RMK III. 855/2. Képszerkesztés: Bencze Attila

Bandini bíboros a római Hiterjesztési Kongregáció (Congregatio de Propaganda Fide) számára, 1624 körül írt előterjesztésében (4) a település Cebercek néven, a tatárok adófizetőjeként szerepel.
Barsi Niccolò, aki 1639 körül, átutazóban járt a környéken, útleírásában (5) arról számol be, hogy 30 házban élnek magyar katolikusok (trenta case d’Ungari cattolici) és ő is megemlíti, hogy a kán fennhatósága alá tartozik, hét Dnyeszter-menti faluval együtt.
Le Vasseur de Beauplan Guillaume (1600–1673), a lengyel király szolgálatába szegődött hadmérnök, közvetlen tapasztalatokból szerzett ismeretei alapján szerkesztett térképet a Lengyel Királyi Köztársaság délkeleti határvidékéről, melyet később, 1648-ban Hondt Willem (1598?–1658?) metszett rézbe Danckában. Ezen feltűnnek az olasz utazó által is említett falvak, melyek a folyó nyugati partján Csöbörcsököt fogják közre. Ez utóbbi, Czowberca néven szerepel a térképen, az egyetlen keresztény településként a Dnyeszter alsó folyása mentén. A kereszttel jelölt településjel (a jelmagyarázatban: „Słoboda Nova Colona”) vélhetően a pár évvel korábban épült templomára utal, nem pedig adómentességet biztosító kiváltságokra.

4_janssonius_vgl_opti.jpgJanssonius van Waesbergen Jan és Pitt Moses által, 1680 körül kiadott Typus Generalis […]  című térkép részlete, amely Le Vasseur Beauplan műve alapján készült. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár – Térképtár, B XI a 56/2. Képszerkesztés: Bencze Attila

Bandulovics Marko (Marko Bandulović, 1600?–1650) bosnyák ferences szerzetes egyházlátogatási körútjáról írt jelentésében (1648) kitér arra, hogy lakosai magyarok és oláhok, de a harang használatára csak a magyaroknak volt engedélyük. (6)
Baksics Petár Bogdan (Petar Bogdan Bakšić, 1601–1674) kiprováci ferences szintén a Hiterjesztési Kongregáció számára, 1641-ben írt jelentése szerint a csöbörcsöki magyarok mellett lengyelek is éltek a településen. (7)
Monvid Felice domonkos misszionárius 1660 körül küldött jelentésében is szerepelnek lengyelek Csöbörcsök katolikus lakosainak sorában. (8) Egy másik, szintén domonkos misszionárius (Giovanni Crisostomo da Cosenza di Calabria) korabeli beszámolója magyarokat és szászokat említ. (9) Ez utóbbiak vélhetően azoknak az Erdélyből Moldvába vándorolt huszitáknak a leszármazottai, akiket Timon Sámuel is említ Apor Péternek küldött válaszlevelében (mely később nyomtatásban is megjelent Additamentum címmel (l. 21 o.).
Azonban nemcsak misszionáriusok látogatták a csöbörcsökieket. Petki István (1600?–1667) Rákóczi Györgynek címzett, 1651. május 5-én kelt levelének utóirata (10) arra vall, hogy a kapcsolatok ápolásában olykor gyakorlatias célok is közrejátszottak: „Kegyelmes uram, az nyavalyás posta, mely Csőbercsekre járt, maga háza szükségére vett Moldvában egy kevés búzát (…).
Evlia Cselebi (1611–1682?), aki 1657 nyarán, Bender vára fele menet ejtette útjába Csöbörcsököt virágzó településként és vásáros helyként ismerteti Szejáhatnaméjában (Utazások könyve) Çöplüce néven. (11)
Rövid leírásában tatár, oláh és moldvai lakosokat említ, magyarokról nem esik szó. Ennek egyik lehetséges magyarázata vélhetően az, hogy az átutazóban levő Evlijának nem volt alkalma részletesebben tájékozódni a helyi viszonyokról és az útközben látottakból vont le a helybeli lakosokra vonatkozó következtetéseket. Zöld Péter későbbi beszámolójából ismert, hogy a csöbörcsöki magyarok „Felibe Tatár, felibe Moldovai módra öltözködnek”. Evlia vélhetően a helyiek öltözete alapján írt a lakosok összetételéről.
A korabeli török krónikákban a település olykor Cioplidje néven kerül említésre.
Damokos Kázmér, az erdélyi ferences kusztódia elöljárója, a Csöbörcsök környékén fekvő, Dnyeszter-menti falvakat katolikusként említi, a rend generális prokurátorának, 1657-ben küldött jelentésében:

„Moldva és Tatárország határán van egy magyar mezőváros, a neve Czoborczog, körülötte hat vagy hét katolikus falu található, valamennyinek lakói magyarul beszélnek. Ide is nagyon hasznos és szükséges volna misszionáriusokat küldeni Mintegy hat éve már, hogy nincs papjuk, nem is remélhetnek.”

Benda Kálmán: Csöbörcsök. Egy tatárországi magyar falu története a 16.–18. században. In: Századok, 1985, 898 – Törzsgyűjtemény

A Le Vasseur Beauplan műve alapján készült térképeken a Csöbörcsököt közrefogó hat falu pontozott vonallal körülhatároltan jelenik meg (utalva arra, hogy sajátos jogállású terület). Észak-déli irányban e falvak sora a következő: Kopanka, Lionty, Telmaza, Czowberca, (Csöbörcsök), Reseguiate, Purkare, Olanesti.
Turkoly Sámuel, a cári haditengerészet tisztje, e hét faluban tett látogatásáról számolt be szikszói rokonainak, 1725-ben kelt, Asztrahánból küldött levelében:

„ […] amint pedig a Magyar Kalendáriom írja, hogy in Anno 445. a magyarok visszatértenek Scythiában, azon magyarok megtelepettenek a Krími tatárok közötti, kik mostan is a Tatár Kán prótekciója alatt vannak, hét magyar faluk, mellyekben magyarul beszélnek, én azon hét falukban vóltam, ollyan ország pedig az hol magyarul beszélnének nintsen Magyarországon kivül tőbb ennél.”

Somoskői Viktor: Turkoly Sámuel levele Asztrahánból A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Vármegyei Levéltára XIII.1. Aszalay és Fáy család iratai

Turkoly Sámuel sorai arra vallanak, hogy a századfordulón bekövetkező nehéz időszak dacára a Csöbörcsök környéki magyarok a helyben maradtak. 1696-ban Ceccangeli Francesco Antonio ferences misszionárius, akit Mikes Mihály (1667–1721) Háromszék főkapitánya győzött meg, hogy térjen vissza a csöbörcsöki magyar hívekhez, a kozákok rablótámadásainak súlyos következményeiről számolt be a Hitterjesztési Kongregációnak küldött levelében.

„Ciborchiu-ban az emberek borzasztó nyomorban élnek; a portyázó kozákok háromszor kirabolták és felgyújtották a falut, csak az maradt életben, aki el tudott futni az alatt a rövid idő alatt, míg az ellenség átkelt a folyón. Most 184-en élnek ott a mieink [értsd: a katolikusok] közül, a többség tatárokból és románokból [Moldovani] kerül ki. Megtaláltam a templomuk nyomait, és azonnal a tatárországi kajmekám elé járultam, hogy engedélyt szerezzek újjáépítésére, amit hosszas könyörgés és megalázkodás után meg is kaptam, miután három farkasbőrt és mindenféle apróságokat ajándékoztam neki, úgy, ahogy ez ebben az országban szokás.”

Közli: Benda Kálmán, Csöbörcsök. Egy tatárországi magyar falu története a 16.–18. században. In: Századok, 1985, 899 – Törzsgyűjtemény

Pár évvel később, 1706 tavaszán II. Rákóczi Ferenc követei, Ludányi Bay Miklós és Pápay Gáspár Bahcsiszerájból jövet pihentek meg a településen. Úti naplójukban magabíró és hitükhöz ragaszkodóként írják le az ott lakó magyarokat:

„Ezen Csoborcsi nevű falut többekkel együtt még László király telepítette volt meg, több falukkal együtt. Akkerman, avagy Neszter-Fejérvár körül Bessaiábiában sive Bucsákban. Már az több faluk mind elpusztultak, ez az egy maradott meg, ennek is hasonfele már oláh falu. Ezek még az mai napig magyar nyelven beszélnek, az tatár chán jobbágyfaluja, chán kislájához tartozó. Ezek még vadnak gazdaemberek harminczan, gyermekei, cselédi sokan vadnak, jó magabíró emberek; panaszkodtak, hogy már egynehány esztendőtűl fogva páterek nincsen, catholicusok lévén máskint. (…)
Minékünk lelkünkre kötötték’ hogy Kegyelmes Urunknak ő Nagyságának jelentsük meg, s kérjük ő Nagyságát, hogy küldjön nekiek egy pátert, készek ők magok tehetségek szerint fizetni, és az pátert eltartani;”

Thaly Kálmán: Bay Mihály és Pápay Gáspár naplója tatárországi követségükről. In: Századok, 1873, 613-614. – Törzsgyűjtemény

Kérésükre a fejedelem még ugyanazon év nyarán papot küldött Lippay István személyében. 1709 decemberében Ráday Pál, akit a fejedelem a Csöbörcsökhöz közeli Bender vára mellett tartózkodó XII. Károly svéd királyhoz küldött követségbe, a következőket jegyezte fel naplójába:

„Jött hozzám azon Pap Ember, kit ennek elötte 4 Esztendővel a’ Fels. Fejedelem Tatár Országba küldött, ott egy Csobortsa nevű Faluba lakos Magyaroknak kivánságára, beszéllvén sok kérdezkedések között eredetit azon Magyarok ottlétinek, hogy t.i. minekutána László Király Várnánál megverettetett a Török által, és azután csakhamar Magyar-Neszter-Fejérvár is (kit törökül Akermannak hivnak, és a’ Neszter partján a tenger mellett van építve) részekre esett, akkor maradtak el az ott való Lakosokbol, most jobbágysága alatt lévén magának a Tatár Chámnak, aki őket Aga által több Butsákban lévő joszágival együtt kórmányoztatja. (…)”

Ráday Pál Napló írása (Benderben menő Útazásomnak Diariuma) [19. századi másolat] Kézirattár. Quart. Hung 51

A mádéfalvi veszedelem után Moldvába menekült csíkszentlelki plébános, Zöld Péter (1727–1795), 1767-ben kereste fel a csöbörcsöki katolikus híveket, a jászvárosi katolikus misszió elöljárójának kérésére. Több napon át tartó útján Carisi Ferenc, Huszvárosban tevékenykedői misszionárius kísérte el. Évekkel később részletesen beszámolt ismerősének, Blahó Vince ferences szerzetesnek csöbörcsöki tapasztalatairól. (A latin nyelven írt levél magyar fordítását 1783-ban Molnár János adta közre.)

„Kotsin hatod napra Csöbörtsökön vóltam. Kik, holott 17. esztendeig Kátholikus Papot nem láttak, bennünket úgy fogadtak, mint égböl szállott angyalokat. Köböl vagyon a Templomjok, melly Boldog-Aszszonynak, és 12 szent Apostolnak tiszteletére építetett. A’ Mise mondó ruhák külömb szinüek, és majd a’ Pap bokájaig érnek. Vagyon ott két ezüst Kehely: jó a’ Plébánia ház-is.
[…]
Minden esztendöben két ezer Török tallérral adóznak a’ tatár Khámnak avagy fejedelemnek. A’ vallás’ dolgában a’ Tatártól semmi háborgatást se szenvednek. Egyedül a’ tatár Khán’ első Feleségének birtoka alatt vannak. Azért senki sem meri őket bántani.
[…]
13-dik nap el-végezvén az Isteni szolgálatot, ’s az igaz hitben megmaradásról tett ösztönözést, el-bútsuztunk. Sivás, rivás, jajgatás közt két ezernél több férfi és asszony majd egy magyar mérföldnyire kisértek bennünket; ’s reménykedtek kérvén a’ Krisztus’ vére hullására: hogy nékik a’ Missió’ Elöl-járójától Papot kérjünk és nyerjünk ki. Azoknak esedezéseket midön viszszajövet Jászsziban az emlétett Elöl-járónak béadnánk, azt felelé: hogy oda senki nem kiván menni; ’s hogy ö senkit sem kénszeríthet: holott mind tsak Moldva’ számára küldettek. Vólt-e azután nálok kátholikus Pap, nem tudom.”

Magyar Könyv-Ház (Posonyban: Landerer Mihály, 1783) III. szakasz, CLXXXI könyv, 414–428. – Törzsgyűjtemény

Zöld Péter csöbörcsöki útját követő évben a szultán hadat üzent II. Katalin cárnőnek és az újonnan kitört háború egyik hadszíntere a Dnyeszter mentén húzódott. A sajnálatos fejlemények egyik hozadéka a térségről készült katonai térkép, mely jellegéből adódóan igen részletgazdag. A több szelvényből álló térképmű, melyet később Amszterdamban metszettek rézbe, Bauer Friedrich Wilhelm, cári szolgálatban álló német hadmérnök irányítása alatt készült 1770-körül, így nem meglepő, hogy a települések neve németes írásmóddal jelenik meg (köztük Csöbörcsöké is „Schuburtschu” névalakban).

5_bauer_vgl_opti.jpgBauer Friedrich Wilhelm Carte de la Moldavie (…) című, 1780 körül, Amszterdamban kiadott térképének részlete. – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár, TR 2.831. Képszerkesztés: Bencze Attila

Lengyelország 1772-ben megjelent térképén, mely részben Csáky Ferenc Flórián (1700?–1772) több éves erőfeszítései nyomán készült, a település Kzuberka néven szerepel (a térképen a helynév törökül is megjelenik. A szász tüzérszázadosi rangot viselő Csáky, aki Lengyelországban Franciszek Florian Czaki néven vált ismertté (a Visztulát ábrázoló térképsorozatát François Florian Czaki néven jegyezte) Jabłonowski Józef Aleksander (1711–1777) herceg felkérésére irányította az előzetes felmérési munkálatokat és a térképírást, azonban azt követően, hogy 1764-ben királyi szolgálatba lépett, korábbi megbízója Rizzi Zanoni Giovanni Antonio Bartolomeo (1736–1814) térképészt kérte fel a térkép elkészítésére, mely végül Párizsban jelent meg.

6_rizzi_vgl_opti.jpgRizzi-Zanoni G. A. B.: Carte de la Pologne (…) című, 1772-ben, Párizsban kiadott térképének részlete. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár – Térképtár, B XI a 64. Képszerkesztés: Bencze Attila

Pár évtized múlva, 1844-ben, a magyar őshaza felkutatására induló Jerney János már hiába érdeklődött Csöbörcsök határában az ott élő magyarokról. Leszármazottaikkal azonban Huszvárosban találkozhatott. Kutatóútja eredményeit az 1851-ben megjelent művében adta közre. Műve első kötetében a Csöbörcsökre vonatkozó írott források ismertetését követően észrevételezte a helységnév hasonlóságát a Fejér vármegyei, besenyő eredetű Töbörzsök falunévvel.

7_magyaro_vgl_opti.jpgMagyarország és a környező területek topográfiai térképének részlete. Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet, 1940. – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár, TM 6.233. Képszerkesztés: Bencze Attila

Majdnem száz évvel később, moldvai gyűjtőútja során Domokos Pál Péter a csöbörcsöki magyar temetőt kereste, hiábavalóan. A helybelieket hasztalanul faggatta, az egykor ott élt magyaroknak még hírüket sem hallották.
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet 1940-ben készült térképén, mely a Kárpát-medence tágabb térségét ábrázolja, a település Czobruczy helységnév alatt szerepel.

Nyárádi Anna

Térképi források

I. Disegno particolare de Regni e Regioni che son da Venetia, a Costatinopoli, et da Constantinopoli (…) Opera de Giac[o]mo Castaldi, Veneti, 1566. Lelőhelye: David Rumsey Térképgyűjtemény, Stanford Egyetem
II. Poloniae, Litvaniae, Rvssiae, Prvssiae, Masoviae et Scepvsij chorographia. Autore: Venceslao Grodecio. Basileae, 1570. Lelőhelye: Houghton Könyvtár, Harvard Egyetem
III. Poloniae finitimarumque locorum descriptioAuctore Wenceslao Godreccio. Theatrum Orbis Terrarum. Antwerpiae, 1570. Lelőhelye: Zentralbibliothek Solothurn
IV. Taurica Chersoneus (…) [Mercator, Gerardus] Atlas sive cosmographicae meditationes (…) Duisburgi, 1595. Lelőhelye: Osztrák Nemzeti Könyvtár Kézirat- és Nyomtatványtára, 47.C.15.
V. Moldaviæ, finitimarumq[ue] regionum typus. [In:] Martini Broniovii (…) Tartariæ descriptio (…) Coloniae Agrippinae, 1595. Lelőhelye: Országos Széchényi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára, RMK III. 855/2.
VI. Delineatio generalis camporum desertorum (…) per Guilhelmum le Vasseur de Beauplan. [Gedani], 1648. Lelőhelye: Francia Nemzeti Könyvtár Térképtára
VII. Carte de la Moldavie (…).  Levée (…) sous la direction de F. G. de Bawr (Amsterdam, 178?) Lelőhelye: Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár, TR 2.831
VIII. Carte de la Pologne (…). Par (…) J.A.B. Rizzi Zanoni. (Paris), 1772. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár – Térképtár, B XI a 64
IX. Magyarország és a környező területek topográfiai térképe. Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet, 1940. Lelőhelye: Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár, TM 6.233.

Hivatkozott kéziratos források

 1. [Sieniawski Mikołaj belzi vajda Brezánból küldött, 1561-es keltezésű levele]. In: Documenta ex Archivo Regiomontano ad Poloniam spectantia. IX pars. Ed. Carolina Lanckorońska, Roma, 1976. (N. 1311)
 2. [Péter vajda Huszvárosban, 1528 április 8-án kelt adománylevele] In: Documente slavone publicate cu traducere şi note de Gh. Ghibănescu. Vol. XVIII. Iaşi, 1892. (Doc. 23.)
 3. [Belsey János 1562 jún. 7-én kelt, Miksának címzett jelentése]. In: Documente privitóre la Istoria Românilor, cul. de E. de Hurmuzaki vol. II. p. I. Bucuresci, 1891. (Doc. 395.)
 4. [Bandini Giovanni Battista bíboros előterjesztése a Hitterjesztési Kongregációnak, 1624] In: Moldvai csángó–magyar okmánytár I.: Benda Kálmán, Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1989, 162.
 5. Nuova e vera relazione del viaggio fatto da Niccolo Barsi da Lucca nell’anno 1632. Sino all 1639 nelle parti de Tartaria, Circassia, Abazza e Mengriglia (…). In: Giurescu, C.C.: Le voyage de Niccolò Barsi en Moldavie (1633). Mélanges de l’école roumaine en France. 1925./1. Paris, 1925.
 6. [Marcus Bandinus:] Visitatio generalis omnium ecclesiarum catholicarum romani ritus in Provincia Moldaviae. In: Moldvai csángó-magyar okmánytár I. Szerk.: Benda Kálmán, Budapest, Magyarságkutató Intézet, 1989, 454.
 7. [Petrus Deodatus:] La visita della Moldavia. In: Moldvai csángó–magyar okmánytár I. Benda Kálmán, Budapest, Magyarságkutató Intézet, 1989, 212.
 8. [Felice Monuid:] Relatio compendiosa missionis tartaricae (…) In: Moldvai csángó–magyar okmánytár II. Szerk.: Benda Kálmán, Budapest, Magyarságkutató Intézet, 1989, 530.
 9. [Giovanni Crisostomo da Cosenza di Calabria]: Relatio Missionis Apostolice in Ciburgium. Megjelent: Angelicum (1969) 46/3-4., 384 p.
 10. [Petki István a tatárok harczi készülődéséről értesíti a fejedelmet.] Erdélyi Országgyűlési Emlékek. köt. Szerk.: Szilágyi Sándor, Budapest, 1886, 136.
 11. Günümüz Türkҫesiyle Evliyâ Ҫelebi Seyahatnâmesi. Közreadja: Seyit Ali Kahraman 5. Kitap 1. Cilt. Istanbul, 2023– 

Irodalom

A sorozat további részei: Első rész

komment
süti beállítások módosítása